Rozwód

Rozwód jest bardzo trudnym i stresującym okresem w życiu osób, które się na niego decydują. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z odpowiednimi procedurami oraz dobrze przygotować. Rozwód – od czego zacząć?

Spis treści:

 1. Pierwszy krok: sporządzenie i wniesienie pozwu o rozwód
 2. Drugi krok: złożenie pozwu
 3. Trzeci krok: udział w rozprawie sądowej
 4. Podjęcie decyzji o rozwodzie

Pierwszy krok: sporządzenie i wniesienie pozwu o rozwód

Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o rozwodzie jest sporządzenie i wniesienie pozwu. Pozew musi mieć formę pisemną, spełniać formalne wymogi oraz zawierać informacje niezbędne do orzeczenia przez sąd  całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Pozew o rozwód powinien zawierać następujące informacje:

 • Informację, że jest to pozew rozwodowy;
 • Oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo;
 • Określenie stron postępowania rozwodowego: imiona, nazwiska, adresy oraz PESEL osoby wnoszącej pozew;
 • Doprecyzowanie, czy żądanie dotyczy rozwodu z orzeczeniem o winie czy bez;
 • Dodatkowe żądania, np. opieka nad dziećmi, alimenty, korzystanie z mieszkania;
 • Informację o podjętych próbach mediacji lub wyjaśnienie powodów zaniechania;
 • Uzasadnienie, czyli dowody i argumenty dokumentujące trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego.

Drugi krok: złożenie pozwu

Pozew o rozwód powinien być złożony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Należy dołączyć do niego:

 • Odpis aktu małżeństwa;
 • Skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci małoletnich;
 • Dowód uiszczenia opłaty sądowej albo wniosek o zwolnienie od sądowych kosztó

Mogą być wymagane również inne załączniki, uzależnione od żądań oraz zawartych w pozwie uzasadnieniach, np. zaświadczenie o zarobkach, dokumentacja ponoszonych wydatków na dzieci oraz inne dokumenty, które mogą stanowić dowód w sprawie.

Warto dołączyć do pozwu listę świadków oraz opisy sytuacji, w których uczestniczyli, dokumenty, materiały audio i video, rachunki, e-maile, SMS-y, wyniki obdukcji, zaświadczenia lekarskie, notatki z interwencji policji itd.

Pozew powinien zostać złożony w sądzie okręgowym, który jest właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli jedno z małżonków wciąż tam mieszka. W przeciwnym razie powinien to być sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej, a jeżeli nie można go wskazać – sąd okręgowy właściwy dla powoda.

Pozew rozwodowy może być złożony osobiście lub przesłać listownie. Ważne, aby mieć potwierdzenie złożenia pisma w biurze podawczym sądu lub wysłania listu.

Trzeci krok: udział w rozprawie sądowej

Zdarzają się sprawy rozwodowe, które mają zakończenie w trakcie jednej rozprawy sądowej, ale pojawiają się i takie, które ciągną się latami. Szybkie zakończenie sprawy dotyczy sytuacji, gdy:

 • Małżonkowie nie mają potomstwa ani majątku wspólnego oraz oboje chcą rozwodu bez orzekaniu o winie;
 • Małżonkowie są zgodni co do najważniejszych kwestii i jeszcze przed rozprawą wypracowali wspólne stanowisko.

Należy pamiętać, że sprawa rozwodowa może zakończyć się szybko, ale również może ciągnąć się w czasie i wiązać się z dużymi kosztami. Konieczna jest opłata za wniesienie pozwu, uiszczenie wynagrodzenia, które pobiera radca prawny, inne koszty, które pojawią się w trakcie trwania postępowania, np. konieczność uzyskania opinii od biegłego sądowego lub przeprowadzenie wywiadu przez sądowego kuratora.

Podjęcie decyzji o rozwodzie

Po podjęciu decyzji o rozwodzie warto zadbać o przygotowanie odpowiedniej argumentacji poświadczającej trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Ważne są dowody oraz świadkowie. Warto porozumieć się wcześniej z małżonkiem, ponieważ zgodne stanowisko znacząco ułatwia sprawne przeprowadzenie rozprawy rozwodowej. Bardzo ważna jest odpowiednia pomoc prawna, która ułatwi przejście przez ten trudny i stresujący czas.

Źródło:

 1. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. https://www.krp-ks.pl/

Podobne artykuły:

https://www.krp-ks.pl/rozwod-krok-po-kroku/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here