Kontakt

Je­że­li chcesz nam o czymś waż­nym po­wie­dzieć, na­pisz:

imię:

na­zwi­sko:

e‑mail:

te­mat:

treść ko­re­spon­den­cji:

Za­po­zna­łem się z klau­zu­lą in­for­ma­cyj­ną o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość.

Re­dak­cja „Dro­gi do Bierz­mo­wa­nia”
ul. Kro­wo­der­ska 24/6
31–142 Kra­ków

 tel.  12 346‑2005
e‑mail: redakcja[małpa]droga.com.pl

(po­nie­dzia­łek – pią­tek, 8.00–12.00)

Dział pre­nu­me­ra­ty:

tel/fax. 12 431–07-24
e‑mail: prenumerata[małpa]droga.com.pl

(po­nie­dzia­łek – pią­tek, 8.00–15.00)

Wy­daw­ca:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość
ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3
30–074 Kra­ków

Kon­to ban­ko­we: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233