Artykuły z najnowszego numeru:

Pod­pi­suj­my pe­ty­cję do Wi­ce­pre­mie­ra, Mi­ni­stra Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go Ja­ro­sła­wa Go­wi­na!

Dy­rek­tor Uni­wer­sy­tec­kie­go Szpi­ta­la Dzie­cię­ce­go w Kra­ko­wie i pro­rek­tor Col­le­gium Me­di­cum UJ, pod na­ci­skiem dzia­ła­czy skraj­nie le­wi­co­wej, mar­gi­nal­nej par­tii „Ra­zem”, za­de­cy­do­wa­li o od­wo­ła­niu kon­fe­ren­cji „Ety­ka w me­dy­cy­nie — Pra­wo dziec­ka do ży­cia”.

War­to pod­kre­ślić, że kon­fe­ren­cje z cy­klu „Ety­ka w me­dy­cy­nie” or­ga­ni­zo­wa­ne są w Uni­wer­sy­tec­kim Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym od… Czytaj dalej

Pro­to­kół Ju­ry

XV Ju­bi­le­uszo­we­go Ma­ło­pol­skie­go Prze­glą­du Pie­śni Pa­trio­tycz­nej

Kra­ków  4–5 li­sto­pa­da 2017 r.

view full post »

Z Łu­ka­szem Gur­bie­lem, en­tu­zja­stą fo­to­gra­fii mo­bil­nej roz­ma­wia Ka­ta­rzy­na Urban

Je­steś do­ce­nia­nym fo­to­gra­fem, wie­lo­krot­nym lau­re­atem kon­kur­sów Mo­bi­le Pho­to­gra­phy Awards oraz MIRA Mo­bi­le Pri­ze a tak­że au­to­rem blo­ga fotokomorkomania.pl. Kie­dy roz­po­czę­ła się Two­ja pa­sja?

– Fo­to­gra­fo­wać uwiel­bia­łem od za­wsze. Mo­je „od za­wsze” ozna­cza ko­niec lat 80. ubie­głe­go wie­ku. Cho­dzi­łem wte­dy do pod­sta­wów­ki… Czytaj dalej

Utwo­ry peł­ne ra­do­ści i spon­ta­nicz­no­ści  roz­brzmie­wa­ją na sce­nach Po­zna­nia i wie­lu miast Pol­ski już od wie­lu lat. Przy tej mu­zy­ce nie moż­na spo­koj­nie usie­dzieć w ław­ce. Mu­zy­ka GOSPEL po­ry­wa do tań­ca, do wspól­ne­go śpie­wa­nia i uwiel­bia­nia Bo­ga, na­wet tych, któ­rzy nie mie­li z nim wcze­śniej „po dro­dze”. Ta mu­zy­ka za­ra­ża każ­de­go. Je­sie­nią w Po­zna­niu świę­to­wa­ne bę­dzie… Czytaj dalej

Aka­de­mic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Ka­to­lic­kie So­li Deo dzia­ła­ją­ce przy Szko­le Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie wy­star­to­wa­ło z no­wym cy­klem kon­fe­ren­cji. W ra­mach „Plo­nów Ży­cia” za­pro­szo­no oj­ca Ada­ma Szu­sta­ka, mał­żeń­stwo Mo­ni­kę i Mar­ci­na Go­muł­ków oraz księ­dza Pio­tra Paw­lu­kie­wi­cza.

  „Plo­ny Ży­cia” to no­wy cykl ASK So­li Deo SGGW skie­ro­wa­ny nie tyl­ko do osób wie­rzą­cych, ale rów­nież po­szu­ku­ją­cych… Czytaj dalej

Już po raz pięt­na­sty od­bę­dzie się Ma­ło­pol­ski Prze­gląd Pie­śni Pa­trio­tycz­nej or­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści 11 li­sto­pa­da. Tym sa­mym stwa­rza nie­sa­mo­wi­tą oka­zję do krze­wie­nia pa­trio­ty­zmu i mi­ło­ści do Oj­czy­zny po­przez śpiew i wspól­ną mo­dli­twę.

Ma­ło­pol­ski Kon­cert Prze­glą­do­wy bę­dzie miał miej­sce 4 li­sto­pa­da 2017 ro­ku od go­dzi­ny 9:00, tra­dy­cyj­nie w Au­li Ko­ścio­ła Mat­ki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej, osie­dle… Czytaj dalej

Już w naj­bliż­szym ty­go­dniu do Kra­ko­wa przy­je­dzie dr Ri­ce Bro­ocks, au­tor książ­ki „Bóg nie umarł”,  któ­ra zo­sta­ła prze­tłu­ma­czo­na tak­że na ję­zyk pol­ski. Dr Ri­ce Bro­ocks jest mię­dzy­na­ro­do­wym mów­cą oraz au­to­rem ksią­żek ta­kich jak:  „Bóg nie umarł” oraz „MAN MYTH MESSIAH: An­swe­ring History’s Gre­atest Qu­estion”. Wkrót­ce je­go naj­now­sza książ­ka „THE HUMAN RIGHT: To know… Czytaj dalej

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się ko­lej­na edy­cja do­rocz­nej Kon­fe­ren­cji 24⁄7 Ser­ce Da­wi­da, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 21–22 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w War­sza­wie. W tym cza­sie jak mó­wią twór­cy tej ini­cja­ty­wy, pra­gną, aby war­szaw­ska ha­la EXPO XXI za­mie­ni­ła się w prze­strzeń nie­ustan­nej mo­dli­twy i słu­cha­nia Sło­wa Bo­że­go. Swe­go pa­ster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa udzie­lił wszyst­kim uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom kard. Ka­zi­mierz… Czytaj dalej

Warsz­ta­ty, kon­cer­ty, spo­tka­nia z ar­ty­sta­mi, wy­jąt­ko­wi go­ście z Pol­ski i z za­gra­ni­cy, a w fi­na­le – po­nad 300 osób na jed­nej sce­nie. To wszyst­ko cze­ka na uczest­ni­ków i wi­dzów Fe­sti­wa­lu 7xGospel, któ­ry po raz dwu­na­sty za­go­ści w Kra­ko­wie. Mię­dzy 12 a 22 paź­dzier­ni­ka coś dla sie­bie znaj­dą pa­nie i pa­no­wie, dzie­ci i se­nio­rzy, wo­ka­li­ści i per­ku­si­ści, sło­wem: wszy­scy mi­ło­śni­cy mu­zy­ki… Czytaj dalej

Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia” to przed­się­wzię­cie uni­ka­to­we w ska­li pol­skie­go Ko­ścio­ła i pol­skie­go In­ter­ne­tu. Wy­daw­nic­two Be­ne­dyk­ty­nów TYNIEC po la­tach pro­mo­wa­nia du­cho­wo­ści chrze­ści­jań­skie­go Wscho­du przez swo­je licz­ne pu­bli­ka­cje, pod­ję­ło się dzie­ła ca­ło­ścio­we­go prze­kła­du Fi­lo­ka­lii. Fi­lo­ka­lia to an­to­lo­gia tek­stów du­cho­wych, ze­bra­nych w XVIII w. przez dwóch Gre­ków – Ni­ko­de­ma Ha­gio­ry­tę, mni­cha, oraz Mak­sy­ma z Ko­ryn­tu, bi­sku­pa.… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: