O nas

Dro­ga” to je­dy­ny ka­to­lic­ki dwu­ty­go­dnik mło­dzie­żo­wy. Po­wstał w 1995 r. i od sa­me­go po­cząt­ku bło­go­sła­wił mu św. Jan Pa­weł II.

Na­szą mi­sją jest po­moc w bu­do­wa­niu re­la­cji z Pa­nem Je­zu­sem. Dla­te­go znaj­dzie­cie w „Dro­dze” ar­ty­ku­ły po­głę­bia­ją­ce wia­rę, po­ma­ga­ją­ce w mo­dli­twie i pre­zen­tu­ją­ce ży­wy Ko­ściół, czy­li mło­dzie­żo­we wspól­no­ty.

Ale „Dro­ga” to też przy­ja­ciel, któ­ry to­wa­rzy­szy w ży­ciu ro­dzin­nym i szkol­nym. Pi­szem o spra­wach, któ­re są Wam bli­skie: re­la­cjach z ro­dzi­ca­mi, pierw­szych mi­ło­ściach i wy­bo­rze dro­gi ży­cio­wej. W każ­dym nu­me­rze mo­że­cie też li­czyć na por­cję kul­tu­ry i do­brej roz­ryw­ki.

Dwu­ty­go­dnik „Dro­ga”  Do­stęp­ny w pa­ra­fiach i pre­nu­me­ra­cie!

ISSN: 2299–5994