Życzenia na Boże Narodzenie 2013

foto_01-04_24-2013

Z oka­zji świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia pra­gnie­my zło­żyć wszyst­kim Czy­tel­ni­kom ser­decz­ne ży­cze­nia: zdro­wia, ra­do­ści, speł­nie­nia w ży­ciu, a przede wszyst­kim praw­dzi­wej mi­ło­ści. Aby każ­dy dzień był dniem nie­zwy­kłym, w któ­rym moż­na uczy­nić wie­le do­bra dla sie­bie i in­nych. Niech Gwiaz­da Be­tle­jem­ska roz­ja­śnia dro­gi, na­peł­nia wia­rą oraz umac­nia ła­ską na ca­ły 2014 rok. Bło­go­sła­wio­ne­go i ro­dzin­ne­go cza­su świąt Na­ro­dze­nia Pań­skie­go

ży­czy Wam wszyst­kim, Dro­dzy Czy­tel­ni­cy

re­dak­cja „Dro­gi”