„Zerwany Kłos”

Dzi­siaj na ekra­ny pol­skich wcho­dzi film „Ze­rwa­ny Kłos” – dra­mat hi­sto­rycz­ny o mę­czeń­skiej śmier­ci bł. Ka­ro­li­ny Kóz­ków­ny w re­ży­se­rii Wi­tol­da Lu­dwi­ga. W ro­lę bł. Ka­ro­li­ny wcie­li­ła się Alek­san­dra Hej­da, a w ro­lę jej oj­ca – Da­riusz Ko­wal­ski.

ZERWANY KŁOS-PLAKAT

Trwa I woj­na świa­to­wa. Car­skie od­dzia­ły pa­no­szą się w oko­li­cach Tar­no­wa. 16-let­nia Ka­ro­li­na Kóz­ków­na, po­no­si śmierć mę­czeń­ską w obro­nie wia­ry. Jej oj­ciec ob­wi­nia się za śmierć uko­cha­nej cór­ki. Dzie­je bo­ha­te­rów do­peł­nia Te­re­sa, któ­ra no­si w ser­cu ta­jem­ni­cę o gwał­cie za­da­nym przez ko­za­ka.

Bł. Ka­ro­li­na po­zo­sta­je szla­chet­nym wzo­rem do na­śla­do­wa­nia w ob­li­czu prze­śla­do­wa­nia ka­to­li­ków na ca­łym świe­cie. Ta pro­sta, wiej­ska dziew­czy­na ustrze­gła swej dziew­czę­cej god­no­ści i do­cho­wa­ła wia­ry w Je­zu­sa Chry­stu­sa. Jest dro­go­wska­zem dla świa­ta, w któ­rym Bo­ga pró­bu­je za­trzeć się w ludz­kim ser­cu, a sa­me­go czło­wie­ka odrzeć z je­go god­no­ści.

W ro­lach głów­nych wy­stą­pi­li m.in. Alek­san­dra Hej­da (bł. Ka­ro­li­na Kóz­ków­na) i Da­riusz Ko­wal­ski (Jan Kóz­ka). – Hi­sto­ria oj­ca Ka­ro­li­ny jest nie­zwy­kle dra­ma­tycz­na. By­ło dla mnie wiel­kim wy­zwa­niem, że­by ja­koś „do­brać się” do tej po­sta­ci, ja­koś ją obro­nić… – mó­wi Da­riusz Ko­wal­ski, któ­ry wcie­lił się w tę ro­lę, w wy­wia­dzie dla por­ta­lu wpolityce.pl – Je­go za­cho­wa­nie po­zo­sta­je ta­jem­ni­cą. Zo­sta­wił prze­cież cór­kę w rę­kach soł­da­ta, wie­dząc, co ją mo­że cze­kać. Wy­da­wać by się mo­gło, że po­wi­nien bro­nić Ka­ro­li­ny za wszel­ką ce­nę. Z dru­giej stro­ny – w do­mu zo­sta­wił licz­ną ro­dzi­nę… Ten czło­wiek do koń­ca ży­cia zma­gał się z wy­rzu­ta­mi su­mie­nia – pod­kre­śla Ko­wal­ski spe­cy­fi­kę swo­jej po­sta­ci.

Twór­ca­mi fil­mu są stu­den­ci i ab­sol­wen­ci Wyż­szej Szko­ły Kul­tu­ry Spo­łecz­nej i Me­dial­nej w To­ru­niu.  – Wszyst­kich nas łą­czy pra­gnie­nie no­wej ewan­ge­li­za­cji świa­ta po­przez kul­tu­rę, w tym tak­że po­przez film. Ma­my świa­do­mość ogrom­nej po­trze­by kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia mło­dzie­ży w du­chu tra­dy­cji na­ro­do­wej, pie­lę­gno­wa­nia pol­sko­ści, a tak­że roz­wo­ju świa­do­mo­ści oby­wa­tel­skiej i pa­trio­tycz­nej – pod­kre­śla­ją twór­cy fil­mu z Fun­da­cji Lux Ve­ri­ta­tis.

Film w ki­nach jest w dys­try­bu­cji Kon­drat – Me­dia.

Ze­rwa­ny kłos” zo­stał za­pre­zen­to­wa­ny pu­blicz­no­ści wcze­sną je­sie­nią 2016 r. na za­koń­cze­nie ju­bi­le­uszo­wych ob­cho­dów 100. rocz­ni­cy śmier­ci bł. Ka­ro­li­ny Kóz­ków­ny. Pre­mie­ra by­ła za­ra­zem wo­tum wdzięcz­no­ści za dar spo­tka­nia z Oj­cem Świę­tym Fran­cisz­kiem w Pol­sce pod­czas ŚDM.

Tra­iler fil­mu:

https://www.youtube.com/watch?v=4bzMVupJvTk

https://www.youtube.com/watch?v=ppFWwTtoecI

 

Utwór z fil­mu:

https://www.youtube.com/watch?v=NWt39jnN7yo

 

mat. pra­so­we