Zawierzamy Kościół opiece Najwyższego Pasterza

Naj­droż­si Bra­cia,

Za­we­zwa­łem was na ten Kon­sy­storz nie tyl­ko z po­wo­du trzech ka­no­ni­za­cji, ale tak­że, aby za­ko­mu­ni­ko­wać wam de­cy­zję o wiel­kiej wa­dze dla ży­cia Ko­ścio­ła. Roz­wa­żyw­szy po wie­lo­kroć rzecz w su­mie­niu przed Bo­giem, zy­ska­łem pew­ność, że z po­wo­du po­de­szłe­go wie­ku mo­je si­ły nie są już wy­star­cza­ją­ce, aby w spo­sób na­le­ży­ty spra­wo­wać po­słu­gę Pio­tro­wą. Je­stem w peł­ni świa­dom, że ta po­słu­ga, w jej du­cho­wej isto­cie po­win­na być speł­nia­na nie tyl­ko przez czy­ny i sło­wa, ale w nie mniej­szym stop­niu tak­że przez cier­pie­nie i mo­dli­twę. Tym nie­mniej, aby kie­ro­wać ło­dzią św. Pio­tra i gło­sić Ewan­ge­lię w dzi­siej­szym świe­cie, pod­le­ga­ją­cym szyb­kim prze­mia­nom i wzbu­rza­nym przez kwe­stie o wiel­kim zna­cze­niu dla ży­cia wia­ry, nie­zbęd­na jest si­ła za­rów­no cia­ła, jak i du­cha, któ­ra w ostat­nich mie­sią­cach osła­bła we mnie na ty­le, że mu­szę uznać mo­ją nie­zdol­ność do do­bre­go wy­ko­ny­wa­nia po­wie­rzo­nej mi po­słu­gi. Dla­te­go, w peł­ni świa­dom po­wa­gi te­go ak­tu, z peł­ną wol­no­ścią, oświad­czam, że re­zy­gnu­ję z po­słu­gi Bi­sku­pa Rzy­mu, Na­stęp­cy Pio­tra, po­wie­rzo­nej mi przez Kar­dy­na­łów 19 kwiet­nia 2005 ro­ku, tak że od 28 lu­te­go 2013 ro­ku, od go­dzi­ny 20.00, rzym­ska sto­li­ca, Sto­li­ca św. Pio­tra, bę­dzie zwol­nio­na (se­de va­can­te) i bę­dzie ko­niecz­ne, aby ci, któ­rzy do te­go po­sia­da­ją kom­pe­ten­cje, zwo­ła­li Kon­kla­we dla wy­bo­ru no­we­go Pa­pie­ża.

Naj­droż­si Bra­cia, dzię­ku­ję wam ze szcze­re­go ser­ca za ca­łą mi­łość i pra­cę, przez któ­rą nie­śli­ście ze mną cię­żar mo­jej po­słu­gi, i pro­szę o wy­ba­cze­nie wszel­kich mo­ich nie­do­sko­na­ło­ści. Te­raz za­wie­rza­my Ko­ściół świę­ty opie­ce Naj­wyż­sze­go Pa­ste­rza, na­sze­go Pa­na Je­zu­sa Chry­stu­sa, i bła­ga­my Je­go naj­święt­szą Mat­kę Ma­ry­ję, aby wspo­ma­ga­ła swo­ją mat­czy­ną do­bro­cią Oj­ców Kar­dy­na­łów w wy­bo­rze no­we­go Pa­pie­ża. Je­śli o mnie cho­dzi, rów­nież w przy­szło­ści bę­dę chciał słu­żyć ca­łym ser­cem, ca­łym od­da­nym mo­dli­twie ży­ciem, świę­te­mu Ko­ścio­ło­wi Bo­że­mu.

 

 

Oj­ciec Świę­ty Be­ne­dykt XVI

Wa­ty­kan, 11.02.2013 r.