Numer 07/2018

Z punk­tu wi­dze­nia ka­to­li­ka mo­dli­twa jest naj­sku­tecz­niej­szym dzia­ła­niem, ja­kie moż­na pod­jąć w obro­nie ży­cia. Jest też opar­ciem dla wszel­kich ini­cja­tyw, bo jak pi­sał w św. Jo­se­ma­ria Escri­va: „Dzia­ła­nie nic nie jest war­te bez mo­dli­twy”.

Mo­dli­twa pro-li­fe

Za­cząć war­to od mo­dli­twy dzięk­czyn­nej i uwiel­bie­nia Bo­ga za otrzy­ma­ny dar ży­cia i za to, że za­pro­sił lu­dzi… Czytaj dalej

Z sio­strą Ewą, bo­ro­me­usz­ką z Wro­cła­wia, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz.

Czy okna ży­cia to po­mysł ostat­nich lat?

– Skąd­że! Ideę okna ży­cia po­ma­ga zro­zu­mieć się­gnię­cie do je­go hi­sto­rii. Je­go pierw­szy, zna­ny z za­pi­sów hi­sto­rycz­nych od­po­wied­nik, to okno w do­mu bi­sku­pa Me­dio­la­nu – Da­theu­sa, utwo­rzo­ne w 788 r. Przy­no­szo­no tam nie­mow­lę­ta nie­chcia­ne, z nie­pra­we­go ło­ża. W sta­ro­żyt­nej Spar­cie… Czytaj dalej

Pra­wo do sprze­ci­wu su­mie­nia przy­słu­gu­je każ­de­mu pol­skie­mu le­ka­rzo­wi. Po­zwa­la ono na od­mo­wę wy­ko­na­nia świad­cze­nia me­dycz­ne­go, któ­re jest nie­zgod­ne z je­go prze­ko­na­nia­mi.

Pra­wo do sprze­ci­wu su­mie­nia nie jest mar­twym prze­pi­sem, ale jest po­trzeb­ne i istot­ne dla sa­mych le­ka­rzy. Po­twier­dza­ją to ba­da­nia dr n. med. An­ny Grzan­ki Ty­kwiń­skiej oraz dr Mał­go­rza­ty Chu­dziń­skiej. Od ma­ja… Czytaj dalej

Jesz­cze kil­ka­dzie­siąt lat te­mu ni­ko­mu nie przy­szło­by do gło­wy, że moż­na ad­op­to­wać dziec­ko wiel­ko­ści głów­ki od szpil­ki. Tym­cza­sem to praw­da. Są pa­ry de­cy­du­ją­ce się na przy­ję­cie za­mro­żo­ne­go dziec­ka-za­rod­ka, po­czę­te­go me­to­dą in vi­tro i ma­ją­ce­go in­nych ro­dzi­ców bio­lo­gicz­nych, któ­rzy już go nie chcą. Ad­op­cja pre­na­tal­na po­le­ga na prze­nie­sie­niu go do ma­ci­cy mat­ki,… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: