Numer 06/2018

Człon­ko­wie Dusz­pa­ster­stwa Mło­dzie­ży Ora­to­ryj­nej w Go­sty­niu uczą się an­giel­skie­go, by swo­bod­nie roz­ma­wiać z ró­wie­śni­ka­mi w Me­dju­gor­je czy Ma­dry­cie, do­kąd wy­bie­ra­ją się w tym ro­ku. A oprócz te­go...

Dzie­ło świę­te­go Fi­li­pa

Moż­na by rzec, że hi­sto­ria go­styń­skie­go Dusz­pa­ster­stwa Mło­dzie­ży Ora­to­ryj­nej roz­po­czę­ła się 503 la­ta te­mu we Flo­ren­cji, gdy uro­dził się Fi­lip Ne­ri. Idąc za gło­sem ser­ca,… Czytaj dalej

Uczą, ba­wią, do­star­cza­ją roz­ryw­ki, roz­wi­ja­ją wy­obraź­nię, har­tu­ją w or­to­gra­fii, wzbo­ga­ca­ją słow­nic­two, uczą em­pa­tii i my­śle­nia. Po­tra­fią jesz­cze „le­czyć”.

Czy to bi­blio­te­ka? Nie, to lecz­ni­ca du­szy!

Bi­blio­te­ra­pia (gr. bi­blion – książ­ka; the­ra­peuo – le­czę) to for­ma te­ra­pii, po­mo­cy, psy­chicz­ne­go wspar­cia przy wy­ko­rzy­sta­niu książ­ki i in­nych ma­te­ria­łów al­ter­na­tyw­nych np. ob­ra­zów i fil­mów. Ter­mi­nu te­go po raz… Czytaj dalej

Mi­ło­śnik kom­pu­te­rów i Mat­ki Bo­żej Fa­tim­skiej. Na­śla­dow­ca św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Po każ­dym obie­dzie dzię­ko­wał ku­cha­rzo­wi za pysz­ne da­nie.

Wszy­scy ro­dzą się ja­ko ory­gi­na­ły, ale wie­lu umie­ra ja­ko fo­to­ko­pie. Car­lo Acu­tis

Car­lo Acu­tis uro­dził się 3 ma­ja 1991 r. w Lon­dy­nie w głę­bo­ko wie­rzą­cej ro­dzi­nie, ale więk­szość swo­je­go ży­cia spę­dził we Wło­szech. Je­go ro­dzi­ca­mi chrzest­ny­mi… Czytaj dalej

Czy re­dak­to­rzy „Dro­gi” za­wsze są jed­no­myśl­ni? Nie.:) I z na­szej nie­jed­no­myśl­no­ści wziął się te­mat nu­me­ru.

Ja­kiś czas te­mu oglą­da­li­śmy w in­ter­ne­cie film ze ślu­bu. Mło­da pa­ra chcia­ła się nim po­dzie­lić z ca­łym świa­tem i wrzu­ci­ła do sie­ci. Pięk­ne de­ko­ra­cje, wi­docz­ne roz­mo­dle­nie, za­stęp dru­hen za­chwy­ci­ły wszyst­kich. Przy­wo­ły­wa­nie Du-cha Świę­te­go w tań­cu i ta­niec uwiel­bie­nia za­miast „zwy­kłej” pie­śni… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: