Numer 01/2018

Je­cha­li bu­sem do ma­rzeń. Te­raz od­kry­wa­ją ta­len­ty in­nych i re­zy­gnu­ją z wła­sne­go wol­ne­go cza­su dla dru­gie­go czło­wie­ka.

Grze­siek Gro­dec­ki uczy się w dru­giej kla­sie li­ceum w Wa­do­wi­cach. Lu­bi po­mna­żać do­bro i wi­dzieć uśmiech na twa­rzach in­nych osób. Zna­lazł miej­sce, w któ­rym mo­że to ro­bić. Jest nim Sto­wa­rzy­sze­nie GPS Kal­wa­ria z Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej. Grze­siek po­znał je od pod­szew­ki,… Czytaj dalej

Z księ­dzem To­ma­szem Skot­nicz­nym roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz.

Czy lu­bi Ksiądz cho­dzić w su­tan­nie?

– Tak! Su­tan­na wska­zu­je, że je­stem oso­bą du­chow­ną. W su­tan­nie moż­na mnie spo­tkać nie tyl­ko w ko­ście­le, ale rów­nież w szko­le, gdzie ka­te­chi­zu­ję. Po­nad­to sza­tę ka­płań­ską no­szę pod­czas peł­nie­nia po­słu­gi w pa­ra­fii dla róż­nych wspól­not. Su­tan­na ma swo­je plu­sy w kon­tak­tach z ludź­mi, w roz­mo­wie… Czytaj dalej

Pro­sta teo­lo­gia ka­płań­stwa we­dług pa­pie­ża Fran­cisz­ka: „Bądź­cie pa­ste­rza­mi, któ­rzy pach­ną jak owce” – po­wie­dział do księ­ży. A gdzie jest na­sze miej­sce w Bo­żym sta­dzie?

Księ­ża są róż­ni. Ener­gicz­ni i spo­koj­ni. Żar­tow­ni­sie i my­śli­cie­le. Eks­cen­trycz­ni i zwy­czaj­ni. Przy­stoj­ni i… mniej przy­stoj­ni. Cza­sem o nie­któ­rych mó­wi­my „faj­ni”, bo ma­ją ła­twość w na­wią­zy­wa­niu kon­tak­tu, ży­ją na­szy­mi spra­wa­mi, ro­zu­mie­ją nas, a mo­że… Czytaj dalej

„Ro­bi­łem dok­to­rat, kie­dy na­gle zo­sta­łem od­wo­ła­ny z War­sza­wy do Po­zna­nia do pra­cy z ucznia­mi szkół śred­nich. To by­ło upo­ka­rza­ją­ce” – wie­cie, kto po­wie­dział te sło­wa? Do­mi­ni­kań­ski dusz­pa­sterz mło­dzie­ży o. Jan Gó­ra, twór­ca spo­tkań nad Je­zio­rem Led­nic­kim, wiel­ki przy­ja­ciel mło­dych, oso­ba, któ­ra jak ma­ło kto ro­zu­mia­ła na­sze spra­wy. Oj­ciec Jan zo­sta­wił więc dok­to­rat… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: