Numer 22/2017

Śmierć bu­dzi lęk, bo ko­ja­rzy się z nie­pew­no­ścią i po­prze­dza­ją­cym ją cier­pie­niem. Stąd py­ta­nia: Czym jest upo­rczy­wa te­ra­pia? A mo­że eu­ta­na­zja to prze­jaw mi­ło­sier­dzia? Kres ży­cia wzbu­dza wie­le wąt­pli­wo­ści mo­ral­nych.

Mia­rą ja­ko­ści da­nej cy­wi­li­za­cji jest spo­sób, w ja­ki trak­tu­je ona swo­ich naj­słab­szych człon­ków” – pi­sał prof. Jérôme Le­jeu­ne, któ­ry od­krył przy­czy­nę wy­stę­po­wa­nia ze­spo­łu… Czytaj dalej

Z Do­bro­mi­rem Ma­kiem” Ma­kow­skim roz­ma­wia Aga­ta Goł­da.

Na­pi­sał Pan książ­kę pt. „Wy­rwa­łem się z pie­kła”. Co by­ło ty­tu­ło­wym pie­kłem?

– Mo­ja prze­szłość. Skła­da­ło się na nią kil­ka czyn­ni­ków: dys­funk­cyj­na ro­dzi­na – ma­ma nas zo­sta­wi­ła, a ta­ta, któ­ry nad­uży­wał al­ko­ho­lu, był nad­po­bu­dli­wy i miał ogrom­ne pro­ble­my emo­cjo­nal­ne. Gdy po­pił, za­po­mi­nał, kim jest. Za­sy­piał… Czytaj dalej

Po­go­da nie ta­ka, go­dzi­na za wcze­sna, bio­met nie­ko­rzyst­ny. Jak w ta­kiej sy­tu­acji my­śleć o speł­nia­niu po­sta­no­wień da­nych sa­me­mu so­bie? No wła­śnie...

Naj­pierw was zde­mo­ty­wu­ję: tyl­ko osiem pro­cent tych, któ­rzy coś so­bie obie­ca­li np. na po­cząt­ku ro­ku, po sze­ściu mie­sią­cach wciąż bę­dzie się te­go trzy­mać. Jak zna­leźć się w tej gru­pie?

Za­czy­na­my z im­pe­tem

Po­sta­no­wie­nia… Czytaj dalej

Obie­cu­ję, że w bie­żą­cym nu­me­rze „Dro­gi” znaj­dzie­cie in­te­re­su­ją­ce ar­ty­ku­ły. Obie­cu­ję, że przy­go­tu­je­my dla Was faj­ny nu­mer świą­tecz­ny. Obie­cu­ję, że oso­by, któ­re roz­wią­żą krzy­żów­kę, do­sta­ną od nas świet­ne na­gro­dy!

Ufff, ale na­obie­cy­wa­łam! Tym bar­dziej za­pra­szam Was do lek­tu­ry na­sze­go te­ma­tu nu­me­ru – wła­śnie o obiet­ni­cach. Je­śli zwy­kle obie­cu­je­cie z au­to­ma­tu, bez więk­szej re­flek­sji, zy­ska­cie… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: