Numer 21/2017

Z 14-let­nim An­to­nim Dy­bow­skim, uczniem II kla­sy Gim­na­zjum STO w Cie­cha­no­wie, twór­cą apli­ka­cji mo­bil­nej „Know Your World – Znaj Swój Świat”, roz­ma­wia Aga­ta Goł­da

W ra­mach pro­jek­tu „Ma­zo­wiec­ki pro­gram sty­pen­dial­ny dla uczniów szcze­gól­nie uzdol­nio­nych” stwo­rzy­łeś apli­ka­cję mo­bil­ną „Know Your World – Znaj Swój Świat”. Skąd po­mysł?

– Ra­zem z pa­nem Pio­trem De­ską,… Czytaj dalej

Do tej po­ry za­mó­wie­nie so­bie per­fek­cyj­ne­go po­tom­ka po­zo­sta­wa­ło w sfe­rze wy­obraź­ni. Dia­gno­sty­ka pre­im­plan­ta­cyj­na po­zwa­la na wy­bra­nie spo­śród po­wsta­łych em­brio­nów te­go, któ­ry wy­da­je się naj­bliż­szy ide­ało­wi. Czy pro­duk­cja per­fek­cyj­nych jed­no­stek uszczę­śli­wi ludz­kość?

Dia­gno­sty­ka pre­im­plan­ta­cy­na po­le­ga na dia­gno­zie i se­lek­cji em­brio­nów. Od­by­wa się w cza­sie mię­dzy za­płod­nie­niem in vi­tro a im­plan­ta­cją za­rod­ka w ma­ci­cy.

Na czym to… Czytaj dalej

Ki­bi­ce z ło­pa­ta­mi po­rząd­ku­ją gro­by, przy­go­to­wu­ją pacz­ki dla Po­la­ków na Kre­sach i przy­po­mi­na­ją o Żoł­nier­zach Wy­klę­tych. Po­nie­waż są pa­trio­ta­mi.

Rzu­ca­ją się w oczy. Gdy na nich pa­trzysz, od ra­zu wiesz, że to oni. Twarz po­ma­lo­wa­na w bar­wy na­ro­do­we, bia­ło-czer­wo­ny sza­lik z or­łem i na­pi­sem: Pol­ska lub sza­lik z na­zwą klu­bu pił­kar­skie­go i ubra­nie w klu­bo­wych bar­wach. W cza­sie me­czu ich wzrok… Czytaj dalej

11 li­sto­pa­da jest co świę­to­wać! W 1918 r. na­si przod­ko­wie wy­wal­czy­li nie­pod­le­głość po 123 la­tach za­bo­rów. Wy­obraź­cie so­bie: Pol­ska przez po­nad wiek(!) by­ła pod rzą­da­mi oku­pan­tów. Gdy w tym szcze­gól­nym mie­sią­cu od­wie­dzam gro­by bli­skich osób, za­wsze za­pa­lam zni­cze na czę­sto bez­i­mien­nych gro­bach żoł­nie­rzy, któ­rzy w cza­sie wo­jen od­da­li ży­cie za to, że­by­śmy mo­gli… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: