Numer 19/2017

Na kom­pro­mis pa­trzę z nie­chę­cią i mam z nim ewi­dent­ny pro­blem. Bo czym on jest? Po­ło­wicz­nym za­do­wo­le­niem? Od­pusz­cza­niem dla świę­te­go spo­ko­ju? A mo­że du­sze­niem w so­bie zło­ści, by­le­by ja­koś by­ło?

Gdzieś prze­czy­ta­łam, że kom­pro­mis to spo­tka­nie na mo­ście, a nie na jed­nym z brze­gów rze­ki, któ­ra dzie­li obie stro­ny. Kom­pro­mis jest sztu­ką, któ­ra po­zwa­la za­cho­wać rów­no­wa­gę w sto­sun­kach… Czytaj dalej

Ro­bią ra­ban na osie­dlach i ryn­kach miast. Ufa­ją Bo­gu. Mo­dlą się o kieł­ba­sę… i do­sta­ją jej ca­łą skrzyn­kę.

Pu­sty­nia Miast jest ru­chem mło­dzie­ży ka­to­lic­kiej, któ­ra czyn­nie włą­cza się w No­wą Ewan­ge­li­za­cję. Pu­sty­nie Miast dzia­ła­ją przy pa­ra­fiach w ca­łej Pol­sce w ra­mach Sa­le­zjań­skiej Wspól­no­ty Ewan­ge­li­za­cyj­nej. Każ­dą opie­ku­je się ksiądz. Spo­tka­nia for­ma­cyj­ne od­by­wa­ją się co ty­dzień. Głów­nym wy­da­rze­niem… Czytaj dalej

Dia­gno­sty­ka pre­na­tal­na, czy­li róż­ne me­to­dy ba­da­nia dziec­ka w ło­nie mat­ki, sa­ma w so­bie nie jest ani do­bra, ani zła. Wszyst­ko za­le­ży od te­go, w ja­ki spo­sób wy­ko­rzy­sta­my uzy­ska­ne dzię­ki niej in­for­ma­cje.

Dia­gno­sty­ka pre­na­tal­na po­zwa­la na stwier­dze­nie lub wy­klu­cze­nie wad roz­wo­jo­wych u roz­wi­ja­ją­ce­go się dziec­ka. Nie­któ­re wa­dy moż­na le­czyć już w ło­nie mat­ki. Nie­ste­ty, czę­sto wy­kry­cie… Czytaj dalej

Mat­ka Bo­ża wy­bie­ra róż­ne for­my kon­tak­tu z ludź­mi. Czę­sto po­słu­gu­je się wi­ze­run­ka­mi, któ­re krwa­wią lub pła­czą. Cza­sem świad­ko­wie ob­ja­wień sły­szą głos we­wnętrz­ny, jak np. w Aki­cie. Nie­któ­rzy nic nie wi­dzą, ma­ją je­dy­nie prze­świad­cze­nie obec­no­ści Ma­ryi. In­ni wi­dzą tyl­ko świa­tłość, jesz­cze in­ni za­rys po­sta­ci. Są wresz­cie ta­cy, któ­rzy wi­dzą Mat­kę Bo­żą w spo­sób bar­dzo… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: