Numer 17/2017

Po­wta­rzasz słów­ka z an­giel­skie­go, tre­nu­jesz siat­ków­kę, an­ga­żu­jesz się w wo­lon­ta­riat? Bez wzglę­du na to, co chcesz osią­gnąć, po­trzeb­na ci jest mo­ty­wa­cja i sil­na wo­la. Jak ją wzmac­niać, by iść pro­sto do ce­lu?

Si­ła wo­li to rów­nież umie­jęt­ność wi­zu­ali­za­cji od­le­głe­go ce­lu. W gło­wie two­rzy­my ob­raz tak wy­raź­ny, że je­ste­śmy w sta­nie wszyst­ko po­ko­nać, by­le tyl­ko zre­ali­zo­wać… Czytaj dalej

Bi­blio­te­ka Ja­giel­loń­ska to naj­star­sza uni­wer­sy­tec­ka bi­blio­te­ka w Pol­sce, ma­ją­ca cha­rak­ter na­ro­do­wy. Jej po­cząt­ki się­ga­ją XIV w. Przez czy­tel­ni­ków na­zy­wa­na Ja­giel­lon­ką. Dy­rek­tor Ka­rol Es­tre­icher (1868−1905) okre­ślił ją ja­ko Bi­blio­the­ca Pa­tria (Bi­blio­te­ka Oj­czy­sta). Wie­le to­mów otrzy­ma­ła w da­rze. Pro­fe­so­ro­wie na ło­żu śmier­ci za­pi­sy­wa­li jej swo­je księ­go­zbio­ry. Chcie­li, by ko­rzy­sta­li z nich ich ko­le­dzy i stu­den­ci. Wszy­scy… Czytaj dalej

Jest naj­star­szą bi­blio­te­ką uni­wer­sy­tec­ką w Pol­sce. Zbu­do­wa­na zo­sta­ła na po­lu, na któ­rym kie­dyś ro­sły ziem­nia­ki. Ma 25 ty­się­cy czy­tel­ni­ków. Rocz­nie wy­po­ży­cza 400 ty­się­cy ksią­żek.

Bi­blio­te­ka Ja­giel­loń­ska (BJ) kry­je w so­bie bo­gac­two słów i my­śli. Znaj­du­je się w cen­trum Kra­ko­wa. Roz­miar gma­chu po­cząt­ko­wo przy­tła­cza. Po le­wej stro­nie wej­ścia głów­ne­go stoi nie­wiel­ki re­gał z książ­ka­mi prze­zna­czo­ny­mi na… Czytaj dalej

Zna­cie wiersz Sło­wac­kie­go pt. „Grób Aga­mem­no­na”? Mo­ja ko­le­żan­ka nie zna­ła. Dla­te­go na spraw­dzia­nie z pol­skie­go bły­snę­ła wła­sną wer­sją ty­tu­łu: „Gru­ba Mem­no­na”. Do­sta­ła pa­łę.

Być „oczy­ta­nym” to mieć wie­dzę, kom­pe­ten­cje i bły­sko­tli­wą ri­po­stę. Czy­ta­nie spra­wia, że po­sze­rza­my ho­ry­zon­ty, roz­wi­ja­my wy­obraź­nię, wzbo­ga­ca­my słow­nic­two. Kie­dy ktoś wcią­ga nas w dys­ku­sję na te­mat, o któ­rym czy­ta­li­śmy, roz­mów­ca nas… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: