Numer 09/2017

Z Alek­san­drą Płu­są, pierw­szą ko­bie­tą ma­szy­ni­stą w PKP In­ter­ci­ty, roz­ma­wia Aga­ta Goł­da.

Dla­cze­go wy­bra­ła Pa­ni za­wód ma­szy­ni­sty?

– Do­ra­sta­łam w ko­le­jo­wej at­mos­fe­rze. Mój ta­ta jest ma­szy­ni­stą od po­nad 35 lat. Za­wsze fa­scy­no­wa­ła mnie je­go pra­ca, w któ­rej każ­dy dzień wy­da­wał się in­ny. Gdy wra­cał ze służ­by, wy­py­ty­wa­łam o wszyst­kie szcze­gó­ły. In­te­re­so­wa­ły mnie też lo­ko­mo­ty­wy.… Czytaj dalej

Nie ustę­pu­jesz w dys­ku­sjach ani na krok? Two­je za­wsze mu­si być na wierz­chu? Sztu­ka nie po­le­ga na tym, że­by za wszel­ką ce­nę udo­wad­niać dru­giej stro­nie błąd. Ale na tym, by wy­słu­chać jej zda­nia i zro­zu­mieć jej punkt wi­dze­nia.

Wie­lu z nas są­dzi, że ma ra­cję we wszyst­kim – od po­my­słów na re­for­mę szkol­nic­twa… Czytaj dalej

Po­trzeb­ne: ener­gia, chęć do pra­cy i po­mysł na ini­cja­ty­wę w oko­li­cy. Re­zul­tat przej­dzie two­je naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia.

Aka­de­mia Li­de­rów dzia­ła w ra­mach Fun­da­cji Świę­te­go Mi­ko­ła­ja. – Jest skie­ro­wa­na do mło­dzie­ży w wie­ku 16–19 lat, chcą­cej roz­wi­jać się i zmie­niać swo­je lo­kal­ne śro­do­wi­sko – wy­ja­śnia Ka­ro­li­na Ka­zu­ła, od­po­wie­dzial­na za pu­blic re­la­tions w Fun­da­cji Świę­te­go Mi­ko­ła­ja. Każ­dy chęt­ny mo­że… Czytaj dalej

Wi­taj­cie! W tym nu­me­rze „Dro­gi” zaj­mu­je­my się hej­tin­giem. Sło­wo to po­cho­dzi od an­giel­skie­go cza­sow­ni­ka „ha­te” i ozna­cza nie­na­wiść. Tłu­ma­czo­ne jest ja­ko kry­ty­ko­wać, mi­nu­so­wać, nie­na­wi­dzić. Nie­któ­rzy na­zy­wa­ją hejt mo­wą nie­na­wi­ści. Hej­ting zwy­kle ob­ja­wia się ne­ga­tyw­ny­mi ko­men­ta­rza­mi bez me­ry­to­rycz­ne­go uza­sad­nie­nia. Wy­star­czy wejść do in­ter­ne­tu, by prze­ko­nać się, że (po­zor­na!) ano­ni­mo­wość w sie­ci nie sprzy­ja roz­wo­jo­wi… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: