Numer 02/2017

Abor­cja to naj­gor­szy spo­sób wy­ko­rzy­sty­wa­nia ko­biet – po­wie­dzia­ła Ali­ce Paul, jed­na z pio­nie­rek ru­chu fe­mi­ni­stycz­ne­go, wal­czą­ca o pra­wa wy­bor­cze dla ko­biet w USA.

Fe­mi­nizm ko­ja­rzy się czę­sto z ubra­ny­mi na czar­no ko­bie­ta­mi, gło­śno żą­da­ją­cy­mi abor­cji do­stęp­nej na ży­cze­nie i re­fun­do­wa­nej an­ty­kon­cep­cji, oskar­ża­ją­cy­mi męż­czyzn o ca­łe zło świa­ta. Po­ra jed­nak uświa­do­mić so­bie, że praw­dzi­wy fe­mi­nizm wca­le nie… Czytaj dalej

Z Mar­kiem Ka­miń­skim, po­lar­ni­kiem, po­dróż­ni­kiem i zdo­byw­cą bie­gu­nów Zie­mi, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz.

16 mar­ca 2015 ro­ku wy­ru­szył Pan na pie­cho­tę z Ka­li­nin­gra­du do San­tia­go de Com­po­ste­la – śla­dem Musz­li Świę­te­go Ja­ku­ba.

– O piel­grzy­mo­wa­niu do San­tia­go usły­sza­łem już daw­no te­mu. Sam sie­bie py­ta­łem, dla­cze­go po­sze­dłem na Ca­mi­no. Py­ta­łem o to rów­nież lu­dzi, któ­rych spo­ty­ka­łem… Czytaj dalej

Śmiech jest wy­ra­zem emo­cji. To­wa­rzy­szy nam od za­wsze. Mo­że być szcze­ry lub sztucz­ny, cy­nicz­ny lub ra­do­sny, sto­sow­ny al­bo cał­kiem nie na miej­scu. Nie za­wsze jed­nak umie­my (i chce­my!) do­brze nim się po­słu­gi­wać. A to, co wy­da­je nam się śmiesz­ne dziś, ju­tro mo­że być dla nas kom­plet­nym su­cha­rem.

Śmiech to rzecz lub… Czytaj dalej

Uśmiech­nij się! Ra­do­sny uśmiech zjed­nu­je lu­dzi. Jest wy­ra­zem życz­li­wo­ści dla in­nych. Po­ma­ga wy-brnąć z nie­zręcz­nych sy­tu­acji, gdy nie wie­dząc, co zro­bić, po pro­stu się uśmie­cha­my. Po­nad­to roz­ła­do­wu­je na­pię­tą at­mos­fe­rę i po­zwa­la na­brać dy­stan­su.

Uśmiech mo­że być czu­ły, we­so­ły, cza­ru­ją­cy, fi­glar­ny, ma­rzy­ciel­ski al­bo me­lan­cho­lij­ny. By­wa­ją jed­nak w ży­ciu chwi­le, gdy nie­ła­two przy­wo­łać go na… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: