Rok 2017

Już nie wal­czę o to, że­by cze­goś nie zro­bić. Dziś wal­czę o to, by do­świad­czać praw­dzi­wej mi­ło­ści.

Czy­stość przed­mał­żeń­ska – to ha­sło przez dłu­gi czas by­ło dla mnie wy­świech­ta­nym slo­ga­nem. Od dziec­ka an­ga­żo­wa­łam się w ruch oa­zo­wy i ży­cie Ko­ścio­ła, więc to, że pew­nych rze­czy nie wol­no, szyb­ko sta­ło się dla mnie oczy­wi­sto­ścią.

A… Czytaj dalej

W do­bie sie­ci in­ter­ne­to­wej co­raz wię­cej rze­czy za­ła­twia­my dro­gą elek­tro­nicz­ną. Ale czy w ten spo­sób moż­na rów­nież zna­leźć przy­jaźń?

Mam swo­je miej­sce w wir­tu­al­nym świe­cie. Tu­taj po­zna­łam kil­ka bar­dzo wy­jąt­ko­wych i re­al­nie fan­ta­stycz­nych osób. Oto mo­ja hi­sto­ria.

Uwiel­biam książ­ki Mał­go­rza­ty Mu­sie­ro­wicz. W jed­nej z nich by­ła po­da­na stro­na in­ter­ne­to­wa au­tor­ki. We­szłam. Za­in­try­go­wa­ła mnie za­kład­ka „Księ­ga… Czytaj dalej

Wy­da­wa­ło­by się, że wła­ści­wie nie ma po co pi­sać te­go tek­stu. Płeć zo­sta­je zde­ter­mi­no­wa­na w mo­men­cie po­czę­cia: mo­że­my uro­dzić się al­bo ja­ko dziew­czyn­ka, któ­ra roz­wi­nie się w ko­bie­tę al­bo ja­ko chło­piec, któ­ry roz­wi­nie się w męż­czy­znę. Nie dla wszyst­kich jed­nak jest to ta­kie oczy­wi­ste.

Mod­ne ostat­nio sło­wo „gen­der” ozna­cza płeć spo­łecz­no-kul­tu­ro­wą, na któ­rą… Czytaj dalej

Z mo­je­go wcze­sne­go dzie­ciń­stwa pa­mię­tam pięk­ną pio­sen­kę na gi­ta­rę: „Pa­nie Je­zu, za­bie­rze­my Cię do do­mu, Pa­nie Je­zu, nie od­da­my Cię ni­ko­mu. Dniem i no­cą, Pa­nie Je­zu, bę­dziesz z na­mi, bo go­rą­co, Pa­nie Je­zu, Cię ko­cha­my!”. Na na na na…

A z mo­jej do­ro­sło­ści 🙂 pa­mię­tam spo­tka­nie z mi­sjo­nar­ką, któ­ra przy­je­cha­ła do na­szej pa­ra­fii. Opo­wia­da­ła… Czytaj dalej

Cho­ciaż za­sad­ni­czo poj­mu­je­my „na­ukę” ja­ko sie­dze­nie nad książ­ka­mi, jest to tyl­ko ma­leń­ki wy­ci­nek wiel­kiej ukła­dan­ki.

Ca­łe ży­cie się uczy­my. Od po­czę­cia od­bie­ra­my in­for­ma­cje z ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta np. zmia­ny tem­pe­ra­tur, sma­ki, świa­tło, dźwię­ki, za­pa­chy, do­tyk. Do­cie­ra­ją one do nas od po­cząt­ku ist­nie­nia, że­by przy­go­to­wać nas do prze­trwa­nia w świe­cie „na ze­wnątrz”. In­for­ma­cje… Czytaj dalej

Nie lu­bi­my być roz­li­cza­ni, szcze­gól­nie z te­go, co zro­bi­li­śmy źle. Le­piej jest my­śleć i mó­wić o tym, co po­zy­tyw­ne. I su­per! Jed­nak cza­sa­mi war­to zgo­dzić się na trud, a mo­że na­wet ból spoj­rze­nia na swo­je nie­do­cią­gnię­cia. Po to, by się roz­wi­jać i iść da­lej.

Na­rzę­dziem, któ­re mo­że nam po­móc w ta­kim roz­li­cze­niu, jest ra­chu­nek su­mie­nia. Do­brze prak­ty­ko­wa­ny… Czytaj dalej

Na lek­tu­rze je­go po­wie­ści wy­cho­wa­li się ci, któ­rzy póź­niej wal­czy­li z za­bor­ca­mi i oku­pan­ta­mi. I choć nie­któ­rzy za­rzu­ca­ją Sien­kie­wi­czo­wi kre­owa­nie głu­piej bo­ha­tersz­czy­zny, on po­ka­zał naj­waż­niej­sze – że krwi nie prze­le­wa się mia­sta, zam­ki i go­spo­dy, ale za Pol­skę.

Sa­la wy­kła­do­wa peł­na uty­tu­ło­wa­nych hi­sto­ry­ków i li­te­ra­tu­ro­znaw­ców. Pre­le­gent ogła­sza szcze­gó­ły swo­jej pra­cy na te­mat szwedz­kie­go uzbro­je­nia pod­czas… Czytaj dalej

Ser­ni­czek czy ma­ko­wiec? Ciek­nie Wam ślin­ka na myśl o świą­tecz­nych sma­ko­ły­kach? Mnie od ra­zu bur­czy w brzu­chu. I, co mniej ro­man­tycz­no– sen­ty­men­tal­ne, za­pa­la mi się w gło­wie po­ma­rań­czo­wa lamp­ka. Prze­sło­dzo­na lamp­ka. Za­nim od­da­cie się świą­tecz­ne­mu – za prze­pro­sze­niem – ob­żar­stwu, prze­czy­taj­cie tekst Ka­si Urban o cu­krze, któ­ry jest bar­dzo pod­stęp­nym wro­giem, rów­nie szko­dli­wym jak… Czytaj dalej

Po­sta­no­wi­łam prze­stać mó­wić ro­dzi­com co­kol­wiek o Jul­ce, jej przy­ja­cio­łach i tym, że zo­sta­łam za­pro­szo­na do ich gro­na. Mam 16 lat i sa­ma bę­dę de­cy­do­wać o tym, z kim się przy­jaź­nię i kto w mo­im ży­ciu jest na­praw­dę waż­ny.

Tak so­bie mó­wi­łam, ale czu­łam, że jest jesz­cze je­den po­wód, dla któ­re­go le­piej nie opo­wia­dać ro­dzi­com o no­wych zna­jo­mych. Czu­łam,… Czytaj dalej

O za­dzi­wia­ją­cej po­dró­ży po naj­więk­szej rze­ce świa­ta z Da­wi­dem An­dre­sem roz­ma­wia Iwo­na Biń­czyc­ka-Ko­łacz.

Wraz ze swym bra­tem – Hu­ber­tem Ki­siń­skim po­ko­nał Pan rze­kę Ama­zon­kę ro­we­rem! Dla­cze­go wła­śnie to miej­sce wy­da­ło się Wam god­nym eks­plo­ra­cji?

– Bo Ama­zon­ka to naj­więk­sza rze­ka świa­ta! Od dziec­ka ma­rzy­łem o „wiel­kiej przy­go­dzie”, nie­zwy­kłej wy­pra­wie, o ja­kiej czy­ta… Czytaj dalej

Prze­śla­do­wa­ni chrze­ści­ja­nie uczą nas, że Je­zus nie jest mi­tem, ale ży­wą Oso­bą. Z mi­ło­ści do Nie­go moż­na od­dać wszyst­ko. Z ks. Ra­fa­łem Cyf­ką, dy­rek­to­rem Biu­ra Re­gio­nal­ne­go Pa­pie­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Po­moc Ko­ścio­ło­wi w Po­trze­bie, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz.

Jak wy­glą­da sy­tu­acja chrze­ści­jan w Eu­ro­pie?

– Chrze­ści­ja­nom w Eu­ro­pie ży­je się róż­nie. Sy­tu­acja chrze­ści­jan w Pol­sce jest zu­peł­nie in­na niż… Czytaj dalej

Za chwi­lę Ad­went. A my za­miast pi­sać o pod­łaź­nicz­kach i in­nych sta­ro­pol­skich tra­dy­cjach z cho­in­ką w tle, da­je­my Wam trud­ne i smut­ne tek­sty o prze­śla­do­wa­niach chrze­ści­jan. Dłu­go dys­ku­to­wa­li­śmy w re­dak­cji, czy mo­że­my opi­sać dla Was te hi­sto­rie. Czy nie oka­żą się za moc­ne, czy je udźwi­gnie­cie, czy da­cie ra­dę prze­czy­tać. My­śli­my jed­nak, że mu­si­my o tym mó­wić – czę­sto… Czytaj dalej

Z Łu­ka­szem Gur­bie­lem, en­tu­zja­stą fo­to­gra­fii mo­bil­nej roz­ma­wia Ka­ta­rzy­na Urban

Je­steś do­ce­nia­nym fo­to­gra­fem, wie­lo­krot­nym lau­re­atem kon­kur­sów Mo­bi­le Pho­to­gra­phy Awards oraz MIRA Mo­bi­le Pri­ze a tak­że au­to­rem blo­ga fotokomorkomania.pl. Kie­dy roz­po­czę­ła się Two­ja pa­sja?

– Fo­to­gra­fo­wać uwiel­bia­łem od za­wsze. Mo­je „od za­wsze” ozna­cza ko­niec lat 80. ubie­głe­go wie­ku. Cho­dzi­łem wte­dy do pod­sta­wów­ki… Czytaj dalej

Śmierć bu­dzi lęk, bo ko­ja­rzy się z nie­pew­no­ścią i po­prze­dza­ją­cym ją cier­pie­niem. Stąd py­ta­nia: Czym jest upo­rczy­wa te­ra­pia? A mo­że eu­ta­na­zja to prze­jaw mi­ło­sier­dzia? Kres ży­cia wzbu­dza wie­le wąt­pli­wo­ści mo­ral­nych.

Mia­rą ja­ko­ści da­nej cy­wi­li­za­cji jest spo­sób, w ja­ki trak­tu­je ona swo­ich naj­słab­szych człon­ków” – pi­sał prof. Jérôme Le­jeu­ne, któ­ry od­krył przy­czy­nę wy­stę­po­wa­nia ze­spo­łu… Czytaj dalej

Z Do­bro­mi­rem Ma­kiem” Ma­kow­skim roz­ma­wia Aga­ta Goł­da.

Na­pi­sał Pan książ­kę pt. „Wy­rwa­łem się z pie­kła”. Co by­ło ty­tu­ło­wym pie­kłem?

– Mo­ja prze­szłość. Skła­da­ło się na nią kil­ka czyn­ni­ków: dys­funk­cyj­na ro­dzi­na – ma­ma nas zo­sta­wi­ła, a ta­ta, któ­ry nad­uży­wał al­ko­ho­lu, był nad­po­bu­dli­wy i miał ogrom­ne pro­ble­my emo­cjo­nal­ne. Gdy po­pił, za­po­mi­nał, kim jest. Za­sy­piał… Czytaj dalej

Strona 1 z 712345...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: