Numer 04/2016

Jest jak nie­wi­dzial­ne za­kłó­ce­nie po­mię­dzy to­bą a in­ny­mi ludź­mi. Mó­wisz „tak”, gdy my­ślisz „nie”. Znasz to?

Kum­pe­la chce po­ży­czyć na im­pre­zę two­ją ulu­bio­ną bluz­kę. W środ­ku aż cię skrę­ca, bo to na­praw­dę two­ja ulu­bio­na. Ale nie de­cy­du­jesz się od­mó­wić. Ktoś cię gdzieś za­pra­sza, a ty, choć nie masz ocho­ty, spę­dzasz z nim czas, mę­czysz się, bo od­mo­wa nie… Czytaj dalej

Mó­wi­li jej, że abor­cja to tyl­ko nie­groź­ny za­bieg, usu­nię­cie zlep­ka ko­mó­rek. Że nie ma się cze­go bać, bo to prze­cież „jesz­cze nie dziec­ko”. Uwie­rzy­ła. A po­tem jej ży­cia le­gło w gru­zach. I ni­gdy do koń­ca go już nie od­bu­do­wa­ła.

Nie­miec­ka pi­sar­ka Ka­rin Struck w la­tach 70. i 80. by­ła uwiel­bia­na przez czy­tel­ni­ków i przez me­dia. Otrzy­my­wa­ła wie­le pre­sti­żo­wych na­gród, za­pra­sza­no… Czytaj dalej

Mam ta­ką teo­rię: lu­bi­my fil­my pa­trio­tycz­ne i po­trze­bu­je­my ich.

„Film pa­trio­tycz­ny? W sen­sie, że kicz?” Ta­ka re­ak­cja mo­że być dość czę­sta. Ale opi­nia ta ba­zu­je na przy­kła­dach nie­uda­nych. Na przy­kład w USA uda­ne, pa­trio­tycz­ne ki­no to nie jest sprzecz­ność. Tam pro­duk­cje o wy­dźwię­ku le­wi­co­wym czy li­be­ral­nym rów­nież od­wo­łu­ją się do po­czu­cia wspól­no­ty na­ro­do­wej i war­to­ści wy­ra­żo­nych w De­kla­ra­cji Nie­pod­le­gło­ści.

Rys… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Za­da­nie do­mo­we z hi­sto­rii: wy­my­śl­cie spo­sób, aby opo­wie­dzieć swo­im ró­wie­śni­kom o Po­wsta­niu War­szaw­skim. I po­wsta­je film. Ama­tor­ski, ale z ty­sią­ca­mi od­słon na YouTu­be. Je­go twór­ca­mi są ucznio­wie z LO w Dę­bi­cy. Za­in­spi­ro­wa­na ich przy­kła­dem szu­kam in­nych, po­dob­nych hi­sto­rii.

I znaj­du­ję am­bit­nych na­sto­lat­ków, któ­rzy swój wol­ny czas po­świę­ca­ją na przy­go­dę z ka­me­rą i hi­sto­rią oraz od­da­nie hoł­du… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: