Numer 11/2015

„Śpie­waj­cie gło­sem, śpie­waj­cie ser­cem, śpie­waj­cie usta­mi, śpie­waj­cie swo­im ży­ciem” – na­ucza św. Au­gu­styn. I jesz­cze: „Kto do­brze śpie­wa, dwa ra­zy się mo­dli”.

Czy moż­na pięk­niej na­pi­sać o śpie­wie? Mu­zy­ka to­wa­rzy­szy nam na co dzień. Słu­cha­my jej w dro­dze do szko­ły, słu­cha­my w do­mu. Nie o ta­kiej jed­nak mu­zy­ce i nie o ta­kim śpie­wie pi­sze św. Au­gu­styn, ale… Czytaj dalej

O bi­twie o Mon­te Cas­si­no sły­szał każ­dy Po­lak, wie­lu zna pieśń Czer­wo­ne ma­ki… W jed­nej ze zwro­tek śpie­wa­my: „Ru­nę­li przez ogień sza­leń­cy! / Nie je­den z nich do­stał i padł... / Jak ci z So­mo­sier­ry sza­leń­cy! / Jak ci spod Ro­kit­ny, sprzed lat!”. Obie ka­wa­le­ryj­skie szar­że, pod So­mo­sier­rą i Ro­kit­ną, prze­szły do hi­sto­rii, zo­sta­ły upa­mięt­nio­ne w li­te­ra­tu­rze,… Czytaj dalej

Sły­sze­li­ście o cu­dach eu­cha­ry­stycz­nych? Np. we wło­skim Lan­cia­no, nie­miec­kim Re­gens­bur­gu, fran­cu­skim Awi­nion czy ho­len­der­skim Am­ster­da­mie? Al­bo w pol­skiej So­kół­ce, gdzie w 2008 r. ka­płan pod­czas udzie­la­nia Ko­mu­nii św. upu­ścił ho­stię? Zgod­nie z prze­pi­sem li­tur­gicz­nym, ksiądz umie­ścił ko­mu­ni­kant w va­scu­lum (na­czy­niu li­tur­gicz­nym z wo­dą), w któ­rym miał się roz­pu­ścić. Po ty­go­dniu sio­stra za­kry­stian­ka za­uwa­ży­ła na ho­stii czer­wo­ną… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Wła­śnie skoń­czy­łam re­da­go­wać wy­wiad z To­ma­szem i po­my­śla­łam, że jest on do­sko­na­łym uzu­peł­nie­niem na­sze­go te­ma­tu nu­me­ru, choć te­go nie pla­no­wa­łam. Wspól­ny mia­now­nik dla tak róż­nych tek­stów z pierw­szych stron bie­żą­cej „Dro­gi” to mi­łość.

Mi­łość spra­wi­ła, że Je­zus Chry­stus otwo­rzył dla nas swo­je Ser­ce – naj­więk­szy skar­biec świa­ta. Czy gdy­by nas nie… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: