Numer 02/2015

Apo­sto­ło­wie i pierw­si ucznio­wie Je­zu­sa mie­li jesz­cze świe­żo w pa­mię­ci za­le­ce­nia Zba­wi­cie­la co do mo­dli­twy. Pa­mię­ta­li sam przy­kład Chry­stu­sa, któ­ry mo­dlił się w każ­dym cza­sie, do Oj­ca, któ­re­go na­zy­wał Ab­ba, z wiel­ką pew­no­ścią wy­słu­cha­nia. Pa­mię­ta­li przy­po­wie­ści o sztu­ce mo­dli­twy: o fa­ry­ze­uszu i cel­ni­ku, o na­tręt­nej wdo­wie, o przy­ja­cie­lu, mie­li w uszach tre­ści z Ka­za­nia na Gó­rze. Pier­wot­ny Ko­ściół kon­ty­nu­ował wier­nie dro­gę… Czytaj dalej

To, co wir­tu­al­ne, wy­da­je nam się cza­sem nie do koń­ca praw­dzi­we, bez­piecz­ne, spo­ko, bo jest tyl­ko w kom­pu­te­rze. Ale cy­ber­prze­moc, choć wir­tu­al­na, bo­li na­praw­dę. I za­bi­ja na­praw­dę.

Zo­bacz­my to na przy­kła­dach. Tym smut­niej­szych, że to praw­dzi­we hi­sto­rie. Pa­mię­ta­cie 14-let­nią dziew­czy­ny z An­glii, któ­ra w ze­szłym ro­ku po­peł­ni­ła sa­mo­bój­stwo? Han­nah szu­ka­ła po­rad ko­sme­tycz­nych, bo mia­ła… Czytaj dalej

Z ks. Bo­gu­sła­wem Ze­ma­nem, pro­win­cja­łem To­wa­rzy­stwa św. Paw­ła, pi­sa­rzem ba­jek dla dzie­ci i twór­cą pio­se­nek roz­ma­wia Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak.

25 stycz­nia ob­cho­dzi­my wspo­mnie­nie na­wró­ce­nia św. Paw­ła, a Ksiądz jest pro­win­cja­łem zgro­ma­dze­nia, któ­re wy­bra­ło go na swo­je­go pa­tro­na. Co w św. Paw­le po­cią­ga naj­bar­dziej?

– Świę­ty Pa­weł to czło­wiek na ty­le nie­prze­cięt­ny, nie­po­kor­ny, nie­zwy­kły, że… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: