Numer 13, 14/2014

Dla­cze­go tak czę­sto ma­my pro­blem z po­wie­dze­niem „nie”? Dla­cze­go to krót­kie sło­wo wie­lo­krot­nie nie chce przejść przez gar­dło? Od­ma­wia­nie to praw­dzi­wa sztu­ka, któ­rej uczy­my się ca­łe ży­cie. Nie każ­dy po­sia­da tę cen­ną umie­jęt­ność, któ­ra w cza­sie let­nich wy­jaz­dów mo­że być na­ra­żo­na na po­waż­ną pró­bę.

Wa­ka­cje to czas po­zna­wa­nia no­wych miejsc i lu­dzi, do­świad­cza­nia… Czytaj dalej

Wie­le się sły­szy o za­gro­że­niach, ja­kie czy­ha­ją na mło­dych lu­dzi w cza­sie wa­ka­cji. Więk­szość wo­li o tym po pro­stu nie my­śleć. Czy da się jed­nak po­go­dzić luz z uni­ka­niem ry­zy­ka?

Wa­ka­cyj­ny wy­jazd ko­ja­rzy się z roz­ryw­ką, przy­go­dą, po­zna­wa­niem świa­ta. Po mie­sią­cach pra­cy w szko­le na­resz­cie moż­na się wy­sza­leć. W ple­ne­rze, w in­nym mie­ście, w gó­rach, nad mo­rzem – waż­ne,… Czytaj dalej

Ca­mi­no de San­tia­go – Dro­ga św. Ja­ku­ba jest jed­nym z naj­waż­niej­szych, chrze­ści­jań­skich szla­ków piel­grzym­ko­wych i naj­dłuż­szym ozna­ko­wa­nym szla­kiem pąt­ni­czym na świe­cie. Obec­nie Szlak Ja­ku­bo­wy prze­bie­ga przez nie­mal ca­łą Eu­ro­pę, koń­cząc się w ka­te­drze w San­tia­go de Com­po­ste­la. W ostat­nich la­tach do Com­po­ste­li przy­by­wa pie­szo, na ro­we­rze lub kon­no po­nad 200 tys. osób.

Z róż­nych wzglę­dów… Czytaj dalej

Z ks. Ra­do­sła­wem Wa­ren­dą SCJ, re­dak­to­rem na­czel­nym cza­so­pi­sma „Czas Ser­ca”, roz­ma­wia Ka­je­tan Raj­ski

Skąd po­ja­wił się u Księ­dza po­mysł, by wy­ru­szyć na Dro­gę św. Ja­ku­ba?

Po­mysł po­ja­wił się wraz z moż­li­wo­ścią. Skom­pli­ko­wa­ne? Już wy­ja­śniam. W tam­tym cza­sie stu­dio­wa­łem w Rzy­mie. Był to mój pierw­szy rok stu­diów na Gre­go­ria­nie. Ła­two wy­obra­zić so­bie trud­no­ści: no­wy ję­zyk,… Czytaj dalej

Bia­da wam, je­śli nie zdo­ła­cie obro­nić ży­cia. Ko­ściół po­trze­bu­je wa­szej ener­gii, wa­sze­go en­tu­zja­zmu, wa­szych mło­dzień­czych ide­ałów, aby prze­nik­nąć ca­łą tkan­kę spo­łecz­ną Ewan­ge­lią Ży­cia, któ­ra prze­kształ­ci ludz­kie ser­ca i struk­tu­ry spo­łecz­ne, tak aby po­wsta­ła cy­wi­li­za­cja praw­dzi­wej spra­wie­dli­wo­ści i mi­ło­ści. Dziś bar­dziej niż w prze­szło­ści, w świe­cie czę­sto po­zba­wio­nym świa­tła i wy­zu­tym z od­wa­gi, ja­ką da­ją szla­chet­ne ide­ały,… Czytaj dalej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry,

Dziś chce­my za­sta­no­wić się nad ta­kim da­rem Du­cha Świę­te­go, któ­ry czę­sto jest źle ro­zu­mia­ny lub trak­to­wa­ny po­wierz­chow­nie, ale do­ty­ka isto­ty na­szej toż­sa­mo­ści i na­sze­go ży­cia chrze­ści­jań­skie­go: cho­dzi o dar po­boż­no­ści.

Trze­ba na­tych­miast wy­ja­śnić, że dar ten (…) wska­zu­je na na­szą przy­na­leż­ność do Bo­ga i na­szą głę­bo­ką więź z Nim, więź, któ­ra… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Wi­tam na po­cząt­ku Dni Wie­lu No­wych Szans – tak moż­na­by na­zwać wa­ka­cje, czas wol­ny od te­go, co mu­si­cie, a prze­zna­czo­ny na to, co wy­bie­rze­cie, choć na pew­no nie­któ­rzy z Was bę­dą po­ma­gać, opie­ko­wać się, wspie­rać…

Wie­le ra­zy pi­sa­li­śmy, że na­wet wte­dy, gdy nie mo­że­cie ni­gdzie wy­je­chać, gdy trze­ba się za­jąć… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: