Nie przegraj młodości

Nie przegraj młodości

Fun­da­cja Nie­dzie­la. In­sty­tut Me­diów re­ali­zu­je pro­jekt „Nie prze­graj mło­do­ści”, ma­ją­cy na ce­lu prze­ciw­dzia­ła­nie roz­wo­jo­wi prze­stęp­czo­ści w śro­do­wi­sku dzie­ci i mło­dzie­ży przy za­an­ga­żo­wa­niu ro­dzi­ców, na­uczy­cie­li, uczniów. W ra­mach pro­jek­tu po­wsta­ły trzy ma­te­ria­ły fil­mo­we, któ­re do­ty­czą na­stę­pu­ją­cej te­ma­ty­ki:

Część I – Sy­gna­ły

Tre­ści przed­sta­wio­ne w tym fil­mie ma­ją na ce­lu po­móc ro­dzi­com w roz­po­zna­wa­niu sy­gna­łów, któ­re mo­gą su­ge­ro­wać, że ich dziec­ko mo­że być za­gro­żo­ne, pod­da­wa­ne wpły­wom kry­mi­no­gen­nych czyn­ni­ków. Cho­dzi tu­taj o pod­nie­sie­nie czuj­no­ści ro­dzi­ców i ich świa­do­mej ob­ser­wa­cji za­cho­wań dzie­ci. W wy­wia­dzie spe­cja­li­ści wska­zu­ją ro­dzi­com, ja­kie­go ty­pu za­cho­wa­nia dzie­ci mo­gą być nie­po­ko­ją­ce oraz w ja­ki spo­sób mo­gą one chcieć ukry­wać, nie przy­zna­wać się do swo­ich złych za­cho­wań. Moż­na wy­ko­rzy­stać go na przy­kład na wy­wia­dów­kach z ro­dzi­ca­mi przez wy­cho­waw­ców.

Część II – Jak roz­ma­wiać

Ma­te­riał fil­mo­wy uka­zu­ją­cy pro­ble­ma­ty­kę do­ty­czą­cą umie­jęt­ne­go prze­pro­wa­dze­nia roz­mo­wy z dziec­kiem, wy­ka­zu­ją­cym moż­li­wość wy­stą­pie­nia za­gro­że­nia na­wią­za­nia bliż­sze­go kon­tak­tu z prze­stęp­czo­ścią i śro­do­wi­ska­mi prze­stęp­czy­mi, chu­li­gań­ski­mi, nar­ko­ty­ko­wy­mi. Ta dru­ga część fil­mu mo­że być przy­dat­ną dla wy­cho­waw­ców do wy­ko­rzy­sta­nia na in­nym spo­tka­niu z ro­dzi­ca­mi lub udo­stęp­nie­niu te­go ma­te­ria­łu bez­po­śred­nio kon­kret­nie wy­bra­nym ro­dzi­com.

Część III – Nie zmar­nuj swo­je­go ży­cia

Ma­te­riał fil­mo­wy za­wie­ra świa­dec­twa osób, któ­re ze­rwa­ły z prze­stęp­czo­ścią, ży­ją uczci­wie i ma­ją z te­go sa­tys­fak­cję, ra­dość. Film po­ka­zu­je tak­że, że kry­mi­no­gen­ne za­cho­wa­nia mło­dzie­ży nie są ich spra­wą pry­wat­ną, bo skut­ki do­ty­ka­ją też in­nych osób.

Za­chę­ca­my do udo­stęp­nia­nia fil­mów oraz wy­ko­rzy­sty­wa­nia ich w cza­sie lek­cji wy­cho­waw­czych i spo­tkań z ro­dzi­ca­mi i mło­dzie­żą.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Fun­du­szu Spra­wie­dli­wo­ści, któ­re­go dys­po­nen­tem jest Mi­ni­ster Spra­wie­dli­wo­ści.

Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Uroczysta Inauguracja Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie

1 wrze­śnia 2018 ro­ku, od­bę­dzie się uro­czy­ste otwar­cie Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie – „Gwiaz­dy Nie­po­ka­la­nej”. To jed­no z tyl­ko 12 mię­dzy­na­ro­do­wych ośrod­ków mo­dli­twy w in­ten­cji po­ko­ju, któ­re po­wsta­ją na świe­cie. Wier­ni, któ­rzy chcą być świad­ka­mi in­au­gu­ra­cji pol­skie­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój, mo­gą już re­je­stro­wać się na uro­czy­stość, na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.kaplica.niepokalanow.pl

Świa­to­we Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie jest czę­ścią wiel­kie­go dzie­ła utwo­rze­nia na wszyst­kich kon­ty­nen­tach, mię­dzy­na­ro­do­wych cen­trów (tzw. 12 Gwiazd w Ko­ro­nie Ma­ryi Kró­lo­wej Po­ko­ju), w któ­rych przed Naj­święt­szym Sa­kra­men­tem bę­dzie trwa­ła nie­usta­ją­ca mo­dli­twa w in­ten­cji po­ko­ju. Oł­ta­rze Ad­o­ra­cji do Ka­plic Po­ko­ju w każ­dym Cen­trum są bło­go­sła­wio­ne przez Oj­ca Świę­te­go. Do­tych­czas po­wsta­ło sześć Świa­to­wych Cen­trów Mo­dli­twy o Po­kój: Be­tle­jem w Izra­elu, Me­dju­go­rie w Bo­śni i Her­ce­go­wi­nie, Ozior­no­je w Ka­zach­sta­nie, Ja­mu­su­kro na Wy­brze­żu Ko­ści Sło­nio­wej, Na­my­ang w Ko­rei Płd. i Ki­be­ho w Rwan­dzie. Siód­me Cen­trum po­wsta­je w Da­gu­pan na Fi­li­pi­nach, a ósme w Nie­po­ka­la­no­wie.

- „Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich wier­nych z kra­ju i za­gra­ni­cy, aby w tym wy­jąt­ko­wym dniu by­li z na­mi w Nie­po­ka­la­no­wie. To dla nas nie­zwy­kły czas, któ­ry chce­my z Wa­mi wspól­nie prze­żyć. Z jed­nej stro­ny, jest to urze­czy­wist­nie­nie pra­gnień św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go, za­ło­ży­cie­la Nie­po­ka­la­no­wa, któ­ry chciał, aby w na­szej Ba­zy­li­ce od­by­wa­ła się wie­czy­sta ad­o­ra­cja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu. Z dru­giej zaś stro­ny, po­przez Nie­po­ka­la­nów, Pol­ska do­łą­cza do gro­na wy­bra­nych kra­jów, z któ­rych po­pły­ną sło­wa mo­dli­twy o po­kój na ca­ły świat.” – mó­wi o. An­drzej Są­sia­dek OFM­Conv pro­boszcz pa­ra­fii Nie­po­ka­la­ne­go Po­czę­cia NMP w Nie­po­ka­la­no­wie.

Piel­grzy­mi z Pol­ski i z za­gra­ni­cy, któ­rzy chcą przy­je­chać do Nie­po­ka­la­no­wa i uczest­ni­czyć w in­au­gu­ra­cji Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój, mo­gą za­re­je­stro­wać się na stro­nie www.kaplica.niepokalanow.pl, przez za­kład­kę „Uro­czy­stość In­au­gu­ra­cji”. Na spe­cjal­nie opra­co­wa­nej pod­stro­nie, znaj­du­ją się dwa for­mu­la­rze umoż­li­wia­ją­ce re­je­stra­cje grup piel­grzy­mów oraz osób in­dy­wi­du­al­nych. Re­je­stra­cja bę­dzie ak­tyw­na do wy­czer­pa­nia miejsc (po­nad 10 ty­się­cy). Na pod­stro­nie re­je­stra­cyj­nej znaj­du­ją się tak­że in­for­ma­cje or­ga­ni­za­cyj­ne przy­dat­ne dla piel­grzy­mów. Moż­na rów­nież po­brać ma­pę sek­to­rów i pro­gram uro­czy­sto­ści.

Po uro­czy­stej Mszy św. in­au­gu­ru­ją­cej pol­skie Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój, z udzia­łem naj­wyż­szych władz ko­ściel­nych i władz pań­stwo­wych, na­stą­pi po­świę­ce­nie Ka­pli­cy Wie­czy­stej Ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu. Na­stęp­nie, zo­sta­nie ona otwar­ta dla piel­grzy­mów i roz­pocz­nie się wie­czy­sta ad­o­ra­cja.

Uro­czy­stość In­au­gu­ra­cji Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie zo­sta­ła ob­ję­ta Pa­tro­na­tem Na­ro­do­wym Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej An­drze­ja Du­dy w Stu­le­cie Od­zy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ob­ję­li tak­że: Je­go Eks­ce­len­cja Ksiądz Ar­cy­bi­skup Sta­ni­sław Gą­dec­ki, Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Je­go Emi­nen­cja Ksiądz Kar­dy­nał Ka­zi­mierz Nycz, Me­tro­po­li­ta War­szaw­ski, Oj­ciec Wie­sław Py­zio, Pro­win­cjał Oj­ców Fran­cisz­ka­nów Pro­win­cji Mat­ki Bo­żej Nie­po­ka­la­nej w Pol­sce oraz Oj­ciec Grze­gorz Ma­ria Szy­ma­nik, Gwar­dian Klasz­to­ru w Nie­po­ka­la­no­wie.

Wię­cej in­for­ma­cji: kaplica.niepokalanow.pl

 

mat. pra­so­we

 

Jezus na lodowisku

Przyjdź­cie do mnie wszy­scy, któ­rzy utru­dze­ni i ob­cią­że­ni je­ste­ście a Ja was po­krze­pię” – Mt 11 28.

Sło­wem Je­zu­sa z Ewan­ge­lii św. Mar­ka, pra­gnie­my za­pro­sić wszyst­kich i każ­de­go z osob­na, na wspól­ne od­kry­wa­nie i ce­le­bro­wa­nie Eu­cha­ry­stii oraz Ad­o­ro­wa­nie Pa­na Je­zu­sa w Naj­święt­szym Sa­kra­men­cie Oł­ta­rza.

Je­zus na lo­do­wi­sku” – bo pod ta­ką na­zwą, po raz pią­ty,  or­ga­ni­zo­wa­ne jest to wy­da­rze­nie, od­bę­dzie się 16 czerw­ca w Miej­skiej Ha­li Lo­do­wej w No­wym Tar­gu.

Lo­do­wi­sko, jak co ro­ku, bę­dzie pięk­nie przy­stro­jo­ne na przyj­ście Ży­we­go Pa­na Je­zu­sa  oraz Mat­ki Bo­żej w fi­gu­rze Ludź­mier­skiej Pa­ni.

Ka­pła­ni oraz oso­by kon­se­kro­wa­ne, a tak­że świec­cy, zjed­no­cze­ni na mo­dli­twie, bę­dą po­le­cać Pa­nu spra­wy z któ­ry­mi przyj­dzie­cie.

Wie­rzy­my, że Sło­wo Bo­że­go przy­tu­le­nia i po­krze­pie­nia (Mt 11 28), wy­peł­ni się w ob­fi­to­ści, w tym cza­sie mo­dli­twy i ra­do­sne­go spo­tka­nia.

Oso­by, któ­re chcia­ły­by sko­rzy­stać z trans­por­tu – do­wie­zie­my i od­wie­zie­my z lo­do­wi­ska w No­wym Tar­gu.

Pro­si­my, aby zgła­sza­ły się, dzwo­niąc pod nu­mer 733 876 296. Wię­cej in­for­ma­cji na stro­nie in­ter­ne­to­wej jezusnalodowisku.pl .

W tym ro­ku ma­my wie­lu za­cnych pre­le­gen­tów, zna­ko­mi­ty ze­spół mu­zy­ków, a Eu­cha­ry­stię od­pra­wi ks. Pa­weł Ptasz­nik wie­lo­let­ni bli­ski współ­pra­cow­nik św. Ja­na Paw­ła II, któ­ry przy­la­tu­je na to wy­da­rze­nie z Rzy­mu.

Do­dat­ko­wo nad wy­da­rze­niem czu­wa św. Te­re­ska od Dzie­ciąt­ka Je­zus i Naj­święt­sze­go Ob­li­cza – z Li­sieux. Re­li­kwie (I stop­nia) bę­dą obec­ne na lo­do­wi­sku.

Pro­gram

10:00 – Za­wią­za­nie wspól­no­ty – mo­dli­twa uwiel­bie­nia.

10:15 – Przy­wi­ta­nie Mat­ki Bo­żej Ludź­mier­skiej.

10:30 – Przy­by­cie Pa­na Je­zu­sa w Naj­święt­szym Sa­kra­men­cie Oł­ta­rza i Ad­o­ra­cja.

11:30 – Prze­rwa.

12:00 – I Kon­fe­ren­cja

13:30 – Prze­rwa obia­do­wa

15:00 – Ko­ron­ka do Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia po niej  II Kon­fe­ren­cja

16:30 – Prze­rwa

17:00 – Świa­dec­two

17:45 – Przy­go­to­wa­nie do Eu­cha­ry­stii

18:00 – EUCHARYSTIA z Proś­ba o wy­la­nie Du­cha Świę­te­go wraz z mo­dli­twą o uzdro­wie­nie.

Na za­koń­cze­nie po­że­gna­nie Mat­ki Bo­żej Ludź­mier­skiej i Pa­na Je­zu­sa w Naj­święt­szym Sa­kra­men­cie Oł­ta­rza.

 

 

mat. pra­so­we

Brama do Chrystusa

Pra­ce nad oł­ta­rzem do Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie na­bie­ra­ją tem­pa. Po­wstał już gli­nia­ny mo­del po­sta­ci Ma­ryi i srebr­ne li­lie.

 

Do­tych­czas pięk­no i ma­je­sta­tycz­ność po­sta­ci Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny, któ­ra sta­no­wi część oł­ta­rza Ka­pli­cy Wie­czy­stej Ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu w Świa­to­wym Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie, mo­gli­śmy po­dzi­wiać na pro­jek­cie gra­ficz­nym. Te­raz, kie­dy po­wstał gli­nia­ny mo­del fi­gu­ry Ma­ryi, wi­dać już urze­czy­wist­nie­nie na­szych wy­obra­żeń.

 

Fi­gu­ra po­wsta­je w pra­cow­ni gdań­skich ar­ty­stów Ma­riu­sza i Ka­mi­la Dra­pi­kow­skich. To w ich pra­cow­ni, w Gdań­sku, po­wsta­ją oł­ta­rze Ad­o­ra­cji do wszyst­kich 12 Cen­trów Mo­dli­twy o Po­kój na świe­cie (12 Gwiazd w Ko­ro­nie Ma­ryi Kró­lo­wej Po­ko­ju). Są to dzie­ła, któ­re swo­im nie­zwy­kłym wy­ra­zem słu­żą od­da­niu czci ży­we­mu Bo­gu oraz po­głę­bia­niu du­cho­wych owo­ców i łask, ja­kie pły­ną ze spo­tka­nia Chry­stu­sa Eu­cha­ry­stycz­ne­go.

 

Pro­jekt oł­ta­rza Ad­o­ra­cji w Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie za­chwy­ca swo­im pięk­nem. Cen­tral­ną czę­ścią oł­ta­rza jest du­ża, 20-cen­ty­me­tro­wa Ho­stia umiesz­czo­na pod ser­cem Ma­ryi. Po­stać Ma­ryi z otwar­ty­mi, skie­ro­wa­ny­mi ku nam w ge­ście za­pro­sze­nia dłoń­mi, jest bra­mą pro­wa­dzą­cą do Chry­stu­sa. Św. Jan Pa­weł II mó­wił o Ma­ryi ja­ko o pierw­szym w hi­sto­rii ta­ber­na­ku­lum. W swo­jej eu­cha­ry­stycz­nej en­cy­kli­ce wska­zał na szcze­gól­ny zwią­zek Ma­ryi z Naj­święt­szym Sa­kra­men­tem, na­zy­wa­jąc Ją „Nie­wia­stą Eu­cha­ry­stii”, bra­mą pro­wa­dzą­cą do Chry­stu­sa, któ­ra nie przy­sła­nia nam bla­sku Je­go mi­ło­ści, lecz nas ku Niej pro­wa­dzi.

 

- Ma­my za so­bą pierw­szy, naj­waż­niej­szy etap pra­cy twór­czej – wy­ko­na­nie gli­nia­ne­go mo­de­lu po­sta­ci Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny. Na­szym sta­ra­niem by­ło prze­ka­za­nie mi­ło­ści, tro­ski i po­ko­ju, któ­rym ota­cza nas Ma­ry­ja – mó­wi Ka­mil Dra­pi­kow­ski. – To pod ser­cem Ma­ryi znaj­dzie się naj­waż­niej­szy ele­ment ca­łe­go oł­ta­rza – Chry­stus Eu­cha­ry­stycz­ny. Do Nie­go pro­wa­dzą wszyst­kie sym­bo­le uwi­docz­nio­ne na oł­ta­rzu i bę­dzie to naj­bar­dziej roz­świe­tlo­na część oł­ta­rza  – pod­kre­śla Dra­pi­kow­ski.

 

- Kie­dy zo­ba­czy­łem fi­gu­rę Ma­ryi, za­chwy­ci­ła mnie jej de­li­kat­na, peł­na mi­ło­ści twarz, a jed­no­cze­śnie ma­je­sta­tycz­ność, któ­ra od niej bi­ła. Ucie­szy­łem się też, wi­dząc już re­al­ną fi­gu­rę Ma­ryi, bo to ko­lej­ny krok, któ­ry zbli­ża nas do ukoń­cze­nia pra­cy nad Ka­pli­cą Wie­czy­stej Ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu do Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój – mó­wi o. An­drzej Są­sia­dek OFM­Conv pro­boszcz pa­ra­fii Nie­po­ka­la­ne­go Po­czę­cia NMP w Nie­po­ka­la­no­wie, gdzie po­wsta­je Świa­to­we Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój.

 

Po­nad 2 me­tro­wa po­stać Ma­ryi do­ce­lo­wo zo­sta­nie wy­ko­na­na ze sre­bra. Obec­nie trwa­ją pra­ce nad od­le­wem gip­so­wym. Ko­lej­nym eta­pem bę­dzie rzeź­ba z kom­po­zy­tu, na któ­rą na­ło­żo­ne zo­sta­nie sre­bro. Po­wsta­ły tak­że srebr­ne li­lie, któ­re po wy­po­le­ro­wa­niu i do­łą­cze­niu do oł­ta­rza, utwo­rzą wie­niec wo­kół po­sta­ci Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny. Li­lie są sym­bo­lem czy­sto­ści i od­no­szą się bez­po­śred­nio do Nie­po­ka­la­ne­go Po­czę­cia Ma­ryi.

 

 

Kwia­ty znaj­dą tak­że od­zwier­cie­dle­nie w ko­lej­nych war­stwach szkła krysz­ta­ło­we­go, prze­sła­nia­ją­cych się wza­jem­nie. Bę­dą one, obok sło­necz­nych pro­mie­ni roz­cho­dzą­cych się wo­kół Ma­ryi, two­rzyć świe­tli­stą, nie­mal nie­ma­te­rial­ną po­świa­tę, po­dob­ną do tej, w któ­rej uka­zy­wa­ła się Ma­ry­ja pod­czas ob­ja­wień w Lo­ur­des, Gu­ade­lu­pe i Fa­ti­mie. Jed­na z warstw krysz­ta­łu w swej for­mie na­wią­zu­je do Cu­dow­ne­go Me­da­li­ka Nie­po­ka­la­nej, tak bli­skie­go św. Mak­sy­mi­lia­no­wi Kol­be. Na tej war­stwie znaj­dzie się 12 szli­fo­wa­nych ka­mie­ni sym­bo­li­zu­ją­cych 12 gwiazd z apo­ka­lip­tycz­nej wi­zji św. Ja­na, któ­re tak­że znaj­du­ją od­zwier­cie­dle­nie na Cu­dow­nym Me­da­li­ku z Nie­po­ka­la­no­wa.

 

 

JAK MOŻNA WESPRZEĆ BUDOWĘ ŚWIATOWEGO CENTRUM MODLITWY O POKÓJ W NIEPOKALANOWIE

Two­rze­nie Ka­pli­cy Wie­czy­stej Ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu do Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie, miej­sca o tak du­żym zna­cze­niu dla Po­la­ków, to bar­dzo zło­żo­ne przed­się­wzię­cie, za­rów­no na po­zio­mie du­cho­wym, jak i fi­nan­so­wym. Ba­zy­li­ka w Nie­po­ka­la­no­wie, wy­bu­do­wa­na w la­tach 1948–1954, nie by­ła pod­da­wa­na pra­com mo­der­ni­za­cyj­nym na sze­ro­ką ska­lę. Nie­zbęd­nych jest sze­reg prac bu­dow­la­nych, któ­rych koszt prze­kra­cza moż­li­wo­ści oo. Fran­cisz­ka­nów i miej­sco­wej wspól­no­ty pa­ra­fial­nej.

Aby ukoń­czyć to wy­jąt­ko­we dzie­ło, po­trzeb­ne jest i wspar­cie mo­dli­tew­ne, i ma­te­rial­ne – Ka­pli­ca Wie­czy­stej Ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu bę­dzie w ca­ło­ści dzie­łem sfi­nan­so­wa­nym w ra­mach skład­ki spo­łecz­nej. Uro­czy­stość kon­se­kra­cji Ka­pli­cy za­pla­no­wa­na jest na 1 wrze­śnia br.

Wię­cej in­for­ma­cji, jak udzie­lić du­cho­we­go i ma­te­rial­ne­go wspar­cia dla bu­do­wy Ka­pli­cy:

www.kaplica.niepokalanow.pl

 

mat. pra­so­we

 

Czasem wystarczy iskra, by rozproszyć mrok!

18 ma­ja wcho­dzi na ekra­ny film „Bóg nie umarł. Świa­tło w ciem­no­ści”- kon­ty­nu­acja pa­sjo­nu­ją­ce­go cy­klu, któ­ry obej­rza­ło już nie­mal 250 ty­się­cy pol­skich wi­dzów! Czy chrze­ści­ja­nie mo­gą wal­czyć o swo­je pra­wa i jed­no­cze­śnie na­dal da­wać mi­ły Chry­stu­so­wi przy­kład? Czy moż­na za­ka­zać wia­ry, mi­ło­ści i na­dziei?
                                                                                                                                               
Wo­kół ko­ścio­ła Św. Ja­ku­ba na­ra­sta co­raz wię­cej spo­rów. Prze­ciw­ni­kom wia­ry prze­szka­dza fakt, że świą­ty­nia stoi na te­re­nie uni­wer­sy­te­tu. Gdy pew­nej no­cy po­żar pu­sto­szy ko­ściół, wła­dze uczel­ni po­sta­na­wia­ją wy­ko­rzy­stać oka­zję, by usu­nąć pa­ra­fię ze swo­je­go te­re­nu. Wie­leb­ny Da­ve zma­ga się z po­gróż­ka­mi i szy­ka­na­mi. Mi­mo po­par­cia pa­ra­fian, za­czy­na roz­wa­żać prze­nie­sie­nie świą­ty­ni. Praw­dzi­we wąt­pli­wo­ści w je­go ser­cu za­sie­je po­ja­wie­nie się je­go daw­no nie­wi­dzia­ne­go bra­ta, któ­ry nie­spo­dzie­wa­nie włą­czy się w kon­flikt wo­kół ko­ścio­ła. Gorz­kie wspo­mnie­nia po­wró­cą, otwo­rzą się daw­ne ra­ny. Bra­cia bę­dą mu­sie­li zmie­rzyć się z trud­ny­mi py­ta­nia­mi z prze­szło­ści.

W na­szym spo­łe­czeń­stwie i kul­tu­rze ma­my te­raz du­żo ciem­no­ści”wy­ja­śnia Da­vid A.R. Whi­te, któ­ry po­wra­ca do ro­li Da­ve­’a i po­now­nie pro­du­ku­je film. „Jest du­żo gnie­wu; du­żo wal­ki. Nie moż­na włą­czyć wia­do­mo­ści na­wet przez se­kun­dę, że­by nie zo­ba­czyć cze­goś, co głę­bo­ko nie­po­koi. To jest czas w na­szym spo­łe­czeń­stwie, kie­dy wy­da­je się, że ma­my tak wie­le na­pięć – ma­my le­wi­cę, ma­my pra­wi­cę i nikt nie mo­że się z ni­kim zgo­dzić. Ten film to po­twier­dza. To film o na­dziei, o mi­ło­ści, o uzdro­wie­niu i osta­tecz­nie o prze­ba­cze­niu.

Ob­sa­da:

Jen­ni­fer Tay­lor („Z ust do ust”, „Ka­rie­ra fra­je­ra”, „Dwóch i pół” – se­rial)

John Cor­bett („Mo­je wiel­kie grec­kie we­se­le”, „Igrasz­ki lo­su”, „Ma­ma na ob­ca­sach”)

Ta­tum O’Neal („Pa­pie­ro­wy księ­życ” – OSCAR, „Dziew­czy­na war­ta grze­chu”)

Da­vid A.R. Whi­te („Bóg nie umarł”, „Wię­zy krwi”)

 

Ty­tuł fil­mu: Bóg nie umarł. Świa­tło w ciem­no­ści.   
Re­ży­ser: Mi­cha­el Ma­son
Pro­duk­cja: USA 2018    
Dys­try­bu­tor: Mo­no­lith Films
Ga­tu­nek: Dra­mat
Czas pro­jek­cji: 102 mi­nut
Pre­mie­ra ki­no­wa: 18 ma­ja    

 

mat. prasowe/ oprac. ag

Gospel na Skałce – Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Już 27 ma­ja przy klasz­to­rze Oj­ców Pau­li­nów w Kra­ko­wie roz­le­gną się dźwię­ki Go­spel na Skał­ce. Człon­ko­wie miej­sco­wych chó­rów go­spel wy­stą­pią pod­czas wspól­ne­go kon­cer­tu wień­czą­ce­go trzy­dnio­we warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez spe­cjal­nie za­pro­szo­nych in­struk­to­rów – Co­li­na Wil­liam­sa i Ma­te­usza Pi­ta­lę.

27 ma­ja o godz. 15.00 przy klasz­to­rze Oj­ców Pau­li­nów od­bę­dzie się – czwar­ty już – kon­cert Go­spel na Skał­ce. Na jed­nej sce­nie za­śpie­wa­ją człon­ko­wie aż 16 chó­rów z Kra­ko­wa i oko­lic (są to: An­ge­li, Chór Go­spel Al­wer­nia, Chór Ca­mi­no, Kra­ków Go­spel Cho­ir, De­ocen­tri­Ci­ty, Chór Grodz­ka Go­spel, Chór Go­spel Msza­na Dol­na, Joy­ful Vo­ice, Sal­trom Go­spel Cho­ir, Chór Go­spel­Se­nior, Fa­ce­ci w Czer­ni, Mi­stral Go­spel Cho­ir, Go­spel Vo­ice, Soul’n’Voices, Tar­now­ski Chór Gos.PL oraz Mło­dzie­żo­wy Chór Go­spel).

To już pią­ty raz, kie­dy chó­rzy­ści po­sta­no­wi­li po­łą­czyć swe si­ły – Go­spel na Skał­ce wy­wo­dzi się z Go­spel Ci­ty (im­pre­zy łą­czą­cej kra­kow­skie chó­ry go­spel w 2013 ro­ku), a w obec­nej for­mie pro­jekt skła­da się z trzy­dnio­wych warsz­ta­tów dla chó­rzy­stów, któ­rych zwień­cze­niem jest otwar­ty kon­cert. Or­ga­ni­za­to­rzy sta­ra­ją się po­dej­mo­wać współ­pra­cę z in­struk­to­ra­mi, któ­rzy swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi i do­świad­cze­niem in­spi­ru­ją chó­rzy­stów, a tak­że uczest­ni­czą­cych w wy­da­rze­niu pol­skich dy­ry­gen­tów, do dal­sze­go roz­wo­ju. W tym ro­ku o po­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów po­pro­sze­ni zo­sta­li Co­lin Wil­liams, wo­ka­li­sta i dy­ry­gent z Wiel­kiej Bry­ta­nii, i Ma­te­usz Pi­ta­la, kra­kow­ski kom­po­zy­tor i aran­żer.

Co­lin Wil­liams – bry­tyj­ski wo­ka­li­sta, mu­zyk i aran­żer, śpie­wa od 3 ro­ku ży­cia, a dy­ry­gu­je chó­ra­mi od osiem­na­ste­go. Ja­ko wo­ka­li­sta współ­pra­co­wał z ta­ki­mi ar­ty­sta­mi jak: Ale­xan­dra Bur­ke, The Lon­don Com­mu­ni­ty Go­spel Cho­ir, The Har­lem Go­spel Cho­ir, Ga­bi Gą­sior, Ho­ly No­iz, Adam Ko­sew­ski, The To­kyo Mass Cho­ir. Pra­co­wał dla BBC przy pro­jek­tach BBC Songs of Pra­ise oraz BBC Ra­dio Go­spel Tra­in. Wie­lo­krot­nie za­pra­sza­ny do Pol­ski przy oka­zji week­en­do­wych warsz­ta­tów go­spel. Ak­tu­al­nie wraz z żo­ną i trój­ką dzie­ci miesz­ka w Brad­ford. Co­lin jest ob­da­rzo­ny wy­bit­nym słu­chem, nie­po­wta­rzal­ną bar­wą, cha­ry­zmą i nie­zwy­kłą ener­gią na sce­nie.

Ma­te­usz Pi­ta­la – za­ło­ży­ciel i kie­row­nik mu­zycz­ny pro­jek­tu Soul’n’Voices. Ab­sol­went kom­po­zy­cji i aran­ża­cji Aka­de­mii Mu­zycz­nej im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Ka­to­wi­cach. Ukoń­czył Kra­kow­ską Szko­łę Jaz­zu i Mu­zy­ki Roz­ryw­ko­wej w kla­sie gi­ta­ry Pio­tra Do­ma­ga­ły oraz au­to­ma­ty­kę i ro­bo­ty­kę na AGH. Je­go au­tor­skie aran­ża­cje ko­lęd, pa­sto­ra­łek i wła­sne kom­po­zy­cje zo­sta­ły zgro­ma­dzo­ne w 2006 ro­ku na pły­cie Na­ro­dzo­na Mi­łość. Utwo­ry przez nie­go za­aran­żo­wa­ne wy­ko­ny­wa­ne by­ły mię­dzy in­ny­mi w Fil­har­mo­nii Ślą­skiej, gdzie miał oka­zję dy­ry­go­wać or­kie­strą sym­fo­nicz­ną po­łą­czo­ną z big ban­dem AM w Ka­to­wi­cach, w Fil­har­mo­nii Ka­li­skiej, Te­atrze Roz­ryw­ki w Cho­rzo­wie czy Ra­diu Kra­ków. Od mar­ca 2011 ro­ku jest au­to­rem aran­ża­cji dla Big Ban­du Mia­sta Tu­rek. Współ­pra­co­wał z ze­spo­łem fi­na­li­sty pro­gra­mu X Fac­tor, a owo­cem tej dzia­łal­no­ści był pro­jekt Fil­har­mo­nia nie gry­zie, w któ­rym od­po­wia­dał za wy­ko­na­nie aran­ża­cji na or­kie­strę sym­fo­nicz­ną.

O mu­zy­ce go­spel w naj­bar­dziej au­ten­tycz­ny spo­sób mo­gą opo­wie­dzieć sa­mi chó­rzy­ści. Agniesz­ka, na co dzień człon­ki­ni Go­spel Vo­ice, pod­kre­śla jej aspekt wspól­no­to­wy: By­cie czę­ścią chó­ru go­spel to nie tyl­ko śpie­wa­nie. To od­da­wa­nie ca­łej sie­bie: mo­je­go ser­ca, du­cha i cia­ła. Cza­su i uwa­gi. A wszyst­ko po to, by uwiel­biać Bo­ga. Ogła­szać Je­go chwa­łę. Ale to też wspa­nia­łe re­la­cje, ra­dość prze­by­wa­nia ze so­bą, śpie­wa­nie „jed­nym gło­sem”, choć w wie­lu gło­sach. Ze­szło­rocz­ną edy­cję Go­spel Ci­ty w po­dob­nym to­nie wspo­mi­na Mag­da: Pod­czas Go­spel Ci­ty naj­wspa­nial­sze by­ło uczu­cie, że wszy­scy się jed­no­czą. Każ­dy ma je­den i ten sam cel: śpie­wać na chwa­łę Bo­żą. Naj­bar­dziej wspo­mi­nam sam kon­cert: si­ła pły­ną­ca z po­nad stu gar­deł przy­pra­wia o gę­sia skór­kę.

We wszyst­kich wy­po­wie­dziach moż­na wy­czy­tać, że śpie­wa­nie mu­zy­ki go­spel an­ga­żu­je czło­wie­ka w ca­ło­ści i ma du­ży wpływ na je­go ży­cie. W szcze­gól­ny spo­sób wi­docz­ne jest to we wspo­mnie­niach Wojt­ka:

Z Go­spel na Skał­ce ze­tkną­łem się, gdy zo­ba­czy­łem pla­kat wy­wie­szo­ny na słu­pie przy ul. Blich. Od za­wsze fa­scy­no­wa­łem się mu­zy­ką go­spel, ale w tam­tym okre­sie mia­łem dłuż­szą prze­rwę w chó­ral­nym śpie­wie. Uczest­nic­two w Go­spel na Skał­ce w ro­li słu­cha­cza by­ło dla mnie jed­nak czymś wiel­kim. By­ło za­kosz­to­wa­niem świe­że­go po­wie­wu wol­no­ści, jak­bym ła­pał w ża­gle świe­żą bry­zę. Mo­głem bo­wiem po raz pierw­szy od kil­ku mie­się­cy sam pójść o wła­snych si­łach w do­wol­ne miej­sce, po­śpie­wać, po­ru­szać się do mu­zy­ki i zo­ba­czyć kil­ka zna­jo­mych twa­rzy. Mie­siąc wcze­śniej te oczy­wi­ste czyn­no­ści by­ły to­tal­ną abs­trak­cją, gdyż le­ża­łem plac­kiem w szpi­ta­lu, wchła­nia­jąc na ca­łe szczę­ście ostat­nią por­cję cy­to­sta­ty­ków [le­ków prze­ciw­no­wo­two­ro­wych – przyp. red.]. Ra­dość z kon­cer­tu i z te­go wszyst­kie­go, co tam się dzia­ło, oraz wzru­sze­nie mu­zy­ką, spo­wo­do­wa­ły, że pod­ją­łem wte­dy de­cy­zję: wra­cam do go­spel. Z ca­łe­go ser­ca dzię­ko­wa­łem te­go dnia i dzię­ku­ję te­raz Bo­gu za ten kon­cert.

Od czte­rech lat kon­cert Go­spel na Skał­ce zbie­ra pu­blicz­ność – tę, któ­ra zna­la­zła się na Skał­ce, bo od ty­go­dni wy­cze­ki­wa­ła kon­cer­tu, ale rów­nież oso­by, któ­re przy­pad­kiem, spa­ce­ru­jąc w nie­dziel­ne po­po­łu­dnie, usły­sza­ły ra­do­sne dźwię­ki mu­zy­ki go­spel. Za­pra­sza­my ser­decz­nie – twórz­cie z na­mi mia­sto go­spel!

Kon­cert Go­spel na Skał­ce
Oł­tarz Trzech Ty­siąc­le­ci, ul. Ska­łecz­na 15, Kra­ków
go­dzi­na 15.00, wstęp wol­ny

Or­ga­ni­za­to­rem wy­da­rze­nia jest Sto­wa­rzy­sze­nie Go­spel we współ­pra­cy z Ośrod­kiem Kul­tu­ry im. C. K. Nor­wi­da.

Kon­cert Go­spel na Skał­ce 2018 jest wy­da­rze­niem to­wa­rzy­szą­cym fe­sti­wa­lo­wi 23. No­wo­huc­ka Wio­sna Mu­zycz­na.

 

mat. pra­so­we

 

 

 

„Tam, gdzie mieszka Bóg” – film z udziałem papieża Franciszka

Tam, gdzie miesz­ka Bóg” to pierw­szy na świe­cie film ki­no­wy z oso­bi­stym udzia­łem Pa­pie­ża Fran­cisz­ka!

To opar­ta na hi­sto­riach z Bi­blii, de­dy­ko­wa­na dzie­ciom opo­wieść o na­dziei, wie­rze i od­wa­dze. Pod­no­szą­ca na du­chu, za­chę­ca­ją­ca wi­dzów w każ­dym wie­ku do po­szu­ki­wa­nia Bo­ga w ota­cza­ją­cym świe­cie, a do te­go prze­pięk­nie sfil­mo­wa­na w ma­low­ni­czych ple­ne­rach Pa­ta­go­nii.

Je­ste­ście naj­cen­niej­szym skar­bem, o któ­ry mu­si­my się za­trosz­czyć” –  to prze­sła­nie Pa­pie­ża Fran­cisz­ka dla naj­młod­szych. Z my­ślą o nich po­wstał film przy­go­do­wy, w któ­rym wy­stą­pił Pa­pież Fran­ci­szek.

Uro­czy­sta pre­mie­ra od­by­ła się w Wa­ty­ka­nie na proś­bę sa­me­go Pa­pie­ża Fran­cisz­ka, któ­ry wie­rzy, że ki­no mo­że być zna­ko­mi­tym me­dium do roz­prze­strze­nia­nia ka­to­lic­kich war­to­ści wśród wszyst­kich, a przede wszyst­kim wśród dzie­ci i mło­dzie­ży.

Zwia­stun: https://www.youtube.com/watch?v=w20_jv5XDfo

 

Pielgrzym pokoju

12 lu­te­go 2018 r. ru­szył I etap XIV edy­cji  Kon­kur­su Pa­pie­skie­go pod ha­słem „Jan Pa­weł II – Piel­grzym po­ko­ju”. Głów­nym te­ma­tem kon­kur­su jest sze­ro­ko ro­zu­mia­ny „po­kój”, za­rów­no ten oso­bi­sty, jak na­ro­do­wy i świa­to­wy oraz idee pro­mo­wa­ne przez Ja­na Paw­ła II: so­li­dar­ność spo­łecz­na, mą­drze ro­zu­mia­ny pa­trio­tyzm oraz głę­bo­kie po­jed­na­nie mię­dzy ludź­mi i mię­dzy na­ro­da­mi.

Kon­kurs Pa­pie­ski, or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję „In­sty­tut Ter­tio Mil­len­nio” prze­zna­czo­ny jest dla uczniów wszyst­kich ty­pów szkół po­nad­pod­sta­wo­wych (po­nad­gim­na­zjal­nych). Co ro­ku bie­rze w nim udział kil­ka ty­się­cy osób z ca­łej Pol­ski.

Głów­ną na­gro­dą dla zwy­cięz­ców każ­de­go z dzie­wię­ciu re­gio­nów Pol­ski jest wy­jaz Rzy­mu oraz in­dek­sy na kie­run­ki fi­lo­zo­fia i teo­lo­gia na wy­bra­nych pol­skich uczel­niach: Ka­to­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lu­bel­skim Pa­pie­skim Wy­dzia­le Teo­lo­gicz­nym we Wro­cła­wiu, Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go, Uni­wer­sy­te­cie Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w To­ru­niu, Uni­wer­sy­te­cie Pa­pie­skim Ja­na Paw­ła II w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. W tym ro­ku na­gro­dę spe­cjal­ną ufun­do­wa­ła tak­że Mał­żon­ka Pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Aga­ta Korn­hau­ser-Du­da. Dla fi­na­li­stów prze­wi­dzia­ne są tak­że licz­ne na­gro­dy książ­ko­we.

Aby wziąć udział w kon­kur­sie wy­star­czy za­re­je­stro­wać się ja­ko uczest­nik na stro­nie: konkurspapieski.pl oraz roz­wią­zać krót­ki test on­li­ne. Na to za­da­nie uczest­ni­cy ma­ją czas do 11 mar­ca. Wszy­scy ucznio­wie, któ­rzy od­po­wie­dzą po­praw­nie na po­nad po­ło­wę z 20 za­da­nych py­tań za­kwa­li­fi­ku­ją się do eta­pu dru­gie­go, któ­ry prze­pro­wa­dzo­ny bę­dzie 19 mar­ca 2018 ro­ku. W tym sa­mym cza­sie wszy­scy uczest­ni­cy roz­wią­żą trud­ny test wie­lo­krot­ne­go wy­bo­ru. Oso­by, któ­re przej­dą do trze­cie­go eta­pu kon­kur­so­wych zma­gań do­sta­ną ko­le­je za­da­nie – na­pi­sa­nie ese­ju na je­den z po­da­nych przez or­ga­ni­za­to­rów te­ma­tów. Naj­lep­si bę­dą przy­go­to­wy­wać się do wy­stą­pień pu­blicz­nych, uczyć sztu­ki ar­gu­men­ta­cji i lo­gicz­ne­go my­śle­nia, by osta­tecz­nie bro­nić swo­jej pra­cy na re­gio­nal­nych fi­na­łach kon­kur­su, któ­re od­bę­dą się  19 ma­ja 2018 ro­ku w dzie­wię­ciu mia­stach: Gdań­sku, Kra­ko­wie, Ka­to­wi­cach, Lu­bli­nie, Ło­dzi, Po­zna­niu, To­ru­niu, War­sza­wie i Wro­cła­wiu.

mat. pra­so­we

 

Walentynki w Dobrym Miejscu

W tym ro­ku wy­jąt­ko­wo dzień wcze­śniej – 13 lu­te­go (wto­rek) 2018 o 19.00 w Do­brym Miej­scu od­bę­dzie się wa­len­tyn­ko­wy kon­cert New­Born Trio Mał­go­rza­ty Hu­tek. Dla chęt­nych prze­wi­dzia­na jest dal­sza część – rand­ka ze słod­kim po­czę­stun­kiem w Do­brym Miej­scu. Ce­na bi­le­tu kon­cer­to­we­go 30 zł os. / Ce­na za ca­łość wy­da­rze­nia (koncert+randka): 99 zł pa­ra.

New­Born Trio – Hutek/Derlak/Kierpiec to 3 wspa­nia­łe ko­bie­ty, 3 nie­zwy­kłe ar­tyst­ki, 3 cha­ry­zma­tycz­ne oso­bo­wo­ści sce­nicz­ne – New­Born Trio to naj­now­szy pro­jekt wo­ka­list­ki i kom­po­zy­tor­ki Mał­go­rza­ty Hu­tek.

Pia­nist­ka jaz­zo­wa Aga Der­lak, wio­lon­cze­list­ka Do­mi­ni­ka Kier­piec-Kont­ny i wo­ka­list­ka Mał­go­rza­ta Hu­tek spo­tka­ły się ra­zem, aby ję­zy­kiem jaz­zu i im­pro­wi­za­cji dać wy­raz swo­jej no­wo­na­ro­dzo­nej, świa­do­mej ko­bie­co­ści. Ar­tyst­ki łą­czy przy­jaźń, a róż­nią do­świad­cze­nia mu­zycz­ne. Każ­da z nich po­dą­ża­ła wła­sną dro­gą, lecz wła­snie róż­no­rod­ność i otwar­cie na no­we środ­ki mu­zycz­ne­go wy­ra­zu świad­czą o wy­jąt­ko­wo­ści ze­spo­łu.

Te­raz bę­dzie­my mo­gli po­słu­chać ich na ży­wo w wy­jąt­ko­wym miej­scu – na war­szaw­skich Bie­la­nach w Cen­trum Kul­tu­ry DOBRE MIEJSCE (ul. De­waj­tis 3, War­sza­wa). Bi­le­ty na kon­cert w ce­nie 30 zł /os. oraz na ca­łość wy­da­rze­nia (koncert+randka) za 99 zł /para do na­by­cia on-li­ne na stro­nie skle­pu Chrze­ści­jań­skie Gra­nie (www.chrzescijanskiegranie.pl). Sta­cjo­nar­nie od 15 stycz­nia w go­dzi­nach pra­cy skle­pu oraz go­dzi­nę przed kon­cer­tem w dniu wy­da­rze­nia.

Wa­len­tyn­ki 2018 w Do­brym Miej­scu – pro­gram:
19:00 – 20:20 / kon­cert New­Born Trio Mał­go­rza­ty Hu­tek
20:30 – 22:00 / Wa­len­tyn­ko­wa rand­ka (słod­ki po­czę­stu­nek przy osob­nych sto­li­kach i na­stro­jo­wej mu­zy­ce) dla par. Spo­tka­nie z mał­żeń­stwem z Fun­da­cji Po­moc Ro­dzi­nie z Ło­mia­nek.

Po­dob­nie jak przed ro­kiem po kon­cer­cie od­bę­dzie się też wa­len­tyn­ko­wa rand­ka (UWAGA! Ilość miejsc ogra­ni­czo­na!) – bę­dzie to wspa­nia­ła oka­zja do mi­łej roz­mo­wy małżeńskiej/narzeczeńskiej. Kon­wer­sa­cję bę­dzie moż­na po­głę­bić, ko­rzy­sta­jąc z pro­po­zy­cji te­ma­tu za­pro­po­no­wa­ne­go przez mał­żeń­stwo z Fun­da­cji Po­moc Ro­dzi­nie z Ło­mia­nek. Bę­dą z na­mi pań­stwo An­na i Ce­za­ry Kru­po­wie.

Or­ga­ni­za­tor: Ka­to­lic­kie Cen­trum Kul­tu­ry DOBRE MIEJSCE (www.dobremiejsce.org)
Part­ne­rzy: Fun­da­cja Po­moc Ro­dzi­nie, Chrze­ści­jań­skie Gra­nie
Pa­tro­nat me­dial­ny nad wy­da­rze­niem ob­ję­ły: koncerTY.chrzescijanskiegranie.pl, kmdm.pl, Fun­da­cja „Chrze­ści­jań­skie Gra­nie”, Ra­dio Plus, Nie­dzie­la, Sa­lveTV, Wolnasobota.pl, Deon.pl, Tak Ro­dzi­nie, Dwu­ty­go­dnik DROGA, Klub Do­brej Mu­zy­ki – KDM.pl oraz Ra­dio Emaus.
Ca­te­ring za­pew­nia: Ka­prys Ku­cha­rza (www.kapryskucharza.pl)

ma­te­ria­ły prasowe/oprac. ag

 

2 mar­ca mar­ca wcho­dzi do kin film pt. „Mo­ja Mi­łość” in­spi­ro­wa­ny praw­dzi­wy­mi, tra­gicz­ny­mi wy­da­rze­nia­mi.

Mo­ja Mi­łość” to fa­bu­lar­na opo­wieść o Ra­chel Joy Scott – pierw­szej (spo­śród 13) ofia­ry strze­la­ni­ny w Co­lum­bi­ne High Scho­ol, któ­ra mia­ła miej­sce 20 kwiet­nia 1999 ro­ku. Film po­wstał w opar­ciu o  hi­sto­rię Ra­chel, a tak­że od­na­le­zio­nych po śmier­ci pa­mięt­ni­ków dziew­czy­ny, bę­dą­cych nie­zwy­kłym świa­dec­twem wia­ry, tę­sk­no­ty za Bo­giem, re­li­gij­nych po­szu­ki­wań i na­sto­let­nich roz­te­rek.

Mo­ja Mi­łość” to opo­wieść o od­kry­wa­niu przez mło­dą dziew­czy­nę swo­jej wia­ry, o po­szu­ki­wa­niu Bo­ga i po­dą­ża­niu za je­go gło­sem. Fa­bu­ła fil­mu prze­pla­ta lo­sa­mi Ra­chel z hi­sto­ria­mi Eri­ca Har­ri­sa i Dy­la­na Kle­bol­da, dwóch uczniów szko­ły i spraw­ców szkol­nej ma­sa­kry.

Zwia­stun: https://www.youtube.com/watch?v=hdJtMgqLjZw&feature=youtu.be

mat. prasowe/oprac. ag

Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach!

Pod­pi­suj­my pe­ty­cję do Wi­ce­pre­mie­ra, Mi­ni­stra Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go Ja­ro­sła­wa Go­wi­na!

Dy­rek­tor Uni­wer­sy­tec­kie­go Szpi­ta­la Dzie­cię­ce­go w Kra­ko­wie i pro­rek­tor Col­le­gium Me­di­cum UJ, pod na­ci­skiem dzia­ła­czy skraj­nie le­wi­co­wej, mar­gi­nal­nej par­tii „Ra­zem”, za­de­cy­do­wa­li o od­wo­ła­niu kon­fe­ren­cji „Ety­ka w me­dy­cy­nie – Pra­wo dziec­ka do ży­cia”.

War­to pod­kre­ślić, że kon­fe­ren­cje z cy­klu „Ety­ka w me­dy­cy­nie” or­ga­ni­zo­wa­ne są w Uni­wer­sy­tec­kim Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym od 1999 r. Pre­tek­stem do od­wo­ła­nia te­go­rocz­nej kon­fe­ren­cji na te­mat „Pra­wo dziec­ka do ży­cia” mia­ły być „ewen­tu­al­ne za­gro­że­nia dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia szpi­ta­la”, czy­li pra­wo do de­ba­ty zo­sta­ło wy­par­te przez szan­taż si­ło­wy ze stro­ny le­wac­kich ak­ty­wi­stów. Wię­cej o tej spra­wie na www.pro-life.pl.

To już dru­gi po­dob­ny przy­pa­dek na UJ w koń­czą­cym się ro­ku. W mar­cu br. wła­dze Uni­wer­sy­te­tu za­blo­ko­wa­ły wy­kład ame­ry­kań­skiej dzia­łacz­ki pro-li­fe mec. Re­be­ki Kies­sling. Po­dob­nie po­stą­pi­ły wła­dze Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go i Uni­wer­sy­te­tu Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w To­ru­niu.

Do spra­wy od­niósł się Me­tro­po­li­ta Kra­kow­ski, ks. abp. Ma­rek Ję­dra­szew­ski, któ­ry ko­men­tu­jąc de­cy­zję władz UJ stwier­dził: „Jest dla mnie rze­czą przej­mu­ją­ca, że pro­test 800 osób zwią­za­nych z par­tią Ra­zem za­owo­co­wał ta­ką de­cy­zją władz. Oraz to, że par­tia ta, o cha­rak­te­rze jak naj­bar­dziej le­wac­kim ogła­sza na por­ta­lach spo­łecz­no­ściach swój triumf. (...) Le­wa­cy nie umie­ją usza­no­wać ludz­kie­go ży­cia. Ich ide­olo­gie, nie­kie­dy krzy­kli­we i zwią­za­ne z prze­mo­cą fi­zycz­ną i me­dial­ną zwy­cię­ża­ją. Więk­szość po­tul­nie spusz­cza gło­wy na dół i przyj­mu­je po­li­ty­kę stru­sia. A prze­cież cho­dzi tu o ludz­kie ży­cie. Nie ma więk­sze­go kry­te­rium czło­wie­czeń­stwa niż so­li­dar­ność i nie­obo­jęt­ność na los istot, któ­rych ży­cie jest za­gro­żo­ne. Je­śli umy­wa się od te­go rę­ce, to po­wta­rza się gest Pi­ła­ta” (www.diecezja.pl).

Pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym www.citizengo.org moż­na pod­pi­sać w tej spra­wie pe­ty­cję „Po­wstrzy­maj­my cen­zu­rę ide­olo­gicz­ną na uni­wer­sy­te­tach”.

Pro­si­my o jak naj­szer­sze roz­po­wszech­nia­nie i udo­stęp­nia­nie tej in­for­ma­cji.

Podsumowanie XV. Jubileuszowego Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej

Pro­to­kół Ju­ry

XV Ju­bi­le­uszo­we­go Ma­ło­pol­skie­go Prze­glą­du Pie­śni Pa­trio­tycz­nej

Kra­ków  4–5 li­sto­pa­da 2017 r.

Prze­gląd oce­nia­ło Ju­ry w skła­dzie:

 1. Ra­fał Mar­chew­czyk, Prze­wod­ni­czą­cy Ju­ry, Kie­row­nik Ar­ty­stycz­ny i Dy­ry­gent Chó­ru „Vox Po­pu­li”.
 2. Bar­ba­ra Brze­ziń­ka, ar­ty­sta mu­zyk, kom­po­zy­tor, wo­ka­list­ka.
 3. Ma­rio­la Drąg – By­li­ca, Wi­zy­ta­tor Ku­ra­to­rium Oświa­ty w Kra­ko­wie.
 4. Je­rzy Bo­żyk, pio­sen­karz i kom­po­zy­tor jaz­zo­wy, te­atro­log, ofi­cer Związ­ku Strze­lec­kie­go „Strze­lec”.

 

Do udzia­łu w Prze­glą­dzie zgło­si­ło się 46  wy­ko­naw­ców: chó­rów, ze­spo­łów, so­li­stów. Łącz­nie bli­sko 400 uczest­ni­ków.

Ju­ry pod­kre­śla­jąc wy­so­ki po­ziom pre­zen­ta­cji ar­ty­stycz­nych, do­strze­gło rów­nież nie tyl­ko ilość uczest­ni­ków, ale tak­że ich wiek (w tym ro­ku zna­czą­cy udział przed­szko­la­ków i uczniów szkół pod­sta­wo­wych). Na­le­ży pod­kre­ślić tak­że pro­fe­sjo­na­lizm i ogrom­ne za­an­ga­żo­wa­nie emo­cjo­nal­ne osób przy­go­to­wu­ją­cych uczest­ni­ków do prze­glą­du.

Ju­ry po wy­słu­cha­niu pre­zen­ta­cji po­sta­no­wi­ło za­kwa­li­fi­ko­wać do udzia­łu w Kon­cer­cie Ga­lo­wym Lau­re­atów oraz przy­znać na­gro­dy:

 

Grand Prix Prze­glą­du:

 1. Ze­spół „Skrzyp­nian­ki” i Przy­ja­cie­le, Ze­spól Szko­ły Pod­sta­wo­wej i Gim­na­zjum

w Skrzyp­nem, opie­kun Mo­ni­ka Pe­ciak,

- Pu­char Ak­cji Ka­to­lic­kiej Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej

- Na­gro­da Dziel­ni­cy XVIII Ob­raz „Ostat­nia wie­cze­rza”.

 

W ka­te­go­rii: chó­ry:

 1. Chór „Re­gnum So­no­ris”, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Li­bu­szy, dy­ry­gent Ka­ta­rzy­na Moź­dzierz,

- Pu­char Ak­cji Ka­to­lic­kiej Die­ce­zji Rze­szow­skiej,

- ple­cak Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży dla każ­de­go uczest­ni­ka.

 1. Chór „Al­le­gria”, Cen­trum Kul­tu­ry i Spor­tu w Krze­szo­wi­cach, opie­kun An­na Gert­ner,

- Me­dal Wo­je­wo­dy Ma­ło­pol­skie­go,

- na­gro­da książ­ko­wa dla każ­de­go człon­ka chó­ru.

 

W ka­te­go­rii: ze­spo­ły:

 1. Ze­spół wo­kal­no-in­stru­men­tal­ny „Re­me­dium”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Tar­now­cu k/Tarnowa, opie­kun Mał­go­rza­ta Pa­mu­ła,

- Pu­char Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty,

- warsz­ta­ty ar­ty­stycz­ne w Do­mu Go­ścin­nym Ma­jer­cza­ków w Szczaw­ni­cy,

- na­gro­da książ­ko­wa: Wiel­ka księ­ga pa­trio­tów pol­skich.

 1. Ze­spół wo­kal­ny ze SP im. Ja­na Paw­ła II nr 6 w Chrza­no­wie, opie­kun Ber­na­det­ta Wój­cik,

- Pu­char Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty,

- na­gro­da książ­ko­wa: Wiel­ka księ­ga pa­trio­tów pol­skich.

 

W ka­te­go­rii: so­li­ści  

 1. Mał­go­rza­ta Frey, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 148 w Kra­ko­wie, opie­kun Ka­ta­rzy­na Sar­ba,

- Pu­char Ak­cji Ka­to­lic­kiej Die­ce­zji Tar­now­skiej,

- Iko­na Je­zu­sa,

 1. Ja­kub Mar­sza­łek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Za­czar­niu, opie­kun Da­riusz Au­gu­styn,

- Sta­tu­et­ka Pre­ze­sa Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży Arch. Krak. oraz na­gro­da rze­czo­wa,

- na­gro­da książ­ko­wa: Sza­re Sze­re­gi słow­nik en­cy­klo­pe­dycz­ny, Sza­re Sze­re­gi słow­nik bio­gra­ficz­ny,

 1. An­to­nia Na­tka­niec, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Żu­ra­dzie k/Olkusza, opie­kun Mi­ro­sła­wa Na­dy­mus,

- al­bu­my książ­ko­we z au­to­gra­fem Wo­je­wo­dy Ma­ło­pol­skie­go.

 1. Da­mian Kłu­sek, Ze­spól Szkół Po­li­gra­ficz­no-Me­dial­nych, opie­kun Ka­ro­li­na Myt­kow­ska,

-  iko­na „Jó­zef Pił­sud­ski”

-  na­gro­da książ­ko­wa: Pol­ska – eu­ro­mia­sta, Po­la­ków Ród.

 

W ka­te­go­rii: przed­szko­la:

 1. „Kra­kow­skie Smo­ki” z Sa­mo­rzą­do­we­go Przed­szko­la nr 135 w Kra­ko­wie, opie­kun Ma­ria Po­pek, Li­dia Łojsz­czyk,

- Pu­char Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty,

- na­gro­da książ­ko­wa dla każ­de­go człon­ka ze­spo­łu: Ma­ła Księ­ga Pa­trio­ty,

- na­gro­da książ­ko­wa: Wiel­ka księ­ga pa­trio­tów pol­skich.

 1. Gru­pa pią­ta – dzie­ci 6‑letnie z Sa­mo­rzą­do­we­go Przed­szko­la Nr 176 im Ma­rii Ko­nop­nic­kiej w Kra­ko­wie, opie­kun Ire­na Gie­niec, Ka­ta­rzy­na Pel­czar Ma­mel, (bez udzia­łu w Kon­cer­cie Ga­lo­wym Lau­re­atów)

- bi­le­ty na tra­sę tu­ry­stycz­ną w Ko­pal­ni So­li w Wie­licz­ce.

 1. Gru­pa przed­szkol­na 6‑latki Bie­dron­ki z Przed­szko­la Nr 33 w Kra­ko­wie, opie­kun Mar­ta Ję­drzej­czyk (bez udzia­łu w Kon­cer­cie Ga­lo­wym Lau­re­atów),

- na­gro­da książ­ko­wa dla każ­de­go człon­ka ze­spo­łu: Ma­ła Księ­ga Pa­trio­ty

 

Po­nad­to Ju­ry wy­róż­ni­ło so­li­stów:

Ka­ro­li­na Ło­sow­ska, XXX LO w Kra­ko­wie, opie­kun Iwo­na Łę­ska,

- Ob­ra­zek „św. Char­be­la”

- na­gro­da książ­ko­wa: Wiel­ka księ­ga pa­trio­tów pol­skich.

Oli­wia Żar­now­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 159 Sióstr Ur­szu­la­ne­kU­nii Rzym­skiej w Kra­ko­wie, opie­kun An­na Ka­nar­kie­wicz, Ra­fał Za­rnow­ski,

- na­gro­da książ­ko­wa: Ma­ła księ­ga pa­trio­ty.

Kon­stan­ty Szysz­ka, Szko­ła Pod­stra­wo­wa nr 159 Sióstr Ur­szu­la­nek Unii Rzym­skiej w Kra­ko­wie, opie­kun An­na Ka­nar­kie­wicz, Ra­fał Żar­now­ski,

- film „Nie­bo ist­nie­je na­praw­dę”,

- ob­raz Mat­ki Bo­żej.

oraz za akom­pa­nia­ment Pa­weł Mau­ry­cy, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Za­czar­niu,

- pió­ro mar­ki Par­ker

 

Ju­ry udzie­li­ło re­ko­men­da­cji do udzia­łu w Ogól­no­pol­skim Kon­cer­cie Pie­śni Pa­trio­tycz­nej w War­sza­wie w 2018 r. w/w Lau­re­atom poz.1 do 9.

 

Wszy­scy śpie­wa­ją­cy wraz z opie­ku­na­mi otrzy­ma­li Dy­plo­my Uczest­nic­twa, pły­ty DVD „Po­wiedz lu­dziom” An­drze­ja Tut­kow­skie­go, Śpiew­nik Pie­śni Pa­trio­tycz­nych wy­da­ny na­kła­dem Kra­jo­we­go In­sty­tu­tu Ak­cji Ka­to­lic­kiej, ple­ca­ki ŚDM oraz in­ne upo­min­ki.

Lau­re­aci po­za wy­mie­nio­ny­mi, otrzy­ma­li mi­nia­tu­rę Dzwo­nu Mi­ło­sier­dzia ŚDM a tak­że sze­reg in­nych na­gród, głów­nie cen­ne al­bu­my re­no­mo­wa­nych wy­daw­nictw: Bia­ły Kruk, Ra­fa­el, Pe­trus, AA, Klu­bu Książ­ki Ka­to­lic­kiej, ob­ra­zy, książ­ki, sło­dy­cze od fun­da­cji „Wa­wel z Ro­dzi­ną”, ka­len­da­rze, wy­daw­nic­twa in­for­mu­ją­ce o re­gio­nie, za­byt­kach, sta­tu­et­ki, pły­ty  z pie­śnia­mi pa­trio­tycz­ny­mi i re­li­gij­ny­mi oraz wie­le in­nych na­gród i upo­min­ków od Or­ga­ni­za­to­rów i Fun­da­to­rów.

 

Pod­pi­sy Ju­ry

Za zgod­ność:

Ste­fan Ma­jer­czak, ko­or­dy­na­tor

DSC04700

 

Zawsze i wszędzie cieszyć się fotografią

Z Łu­ka­szem Gur­bie­lem, en­tu­zja­stą fo­to­gra­fii mo­bil­nej roz­ma­wia Ka­ta­rzy­na Urban

Je­steś do­ce­nia­nym fo­to­gra­fem, wie­lo­krot­nym lau­re­atem kon­kur­sów Mo­bi­le Pho­to­gra­phy Awards oraz MIRA Mo­bi­le Pri­ze a tak­że au­to­rem blo­ga fotokomorkomania.pl. Kie­dy roz­po­czę­ła się Two­ja pa­sja?

– Fo­to­gra­fo­wać uwiel­bia­łem od za­wsze. Mo­je „od za­wsze” ozna­cza ko­niec lat 80. ubie­głe­go wie­ku. Cho­dzi­łem wte­dy do pod­sta­wów­ki i uczy­łem się ro­bie­nia zdjęć w tech­ni­ce tra­dy­cyj­nej. Po la­tach fa­scy­na­cji fo­to­gra­fią za­uwa­ży­łem, że jak się nie jest fo­to­gra­fem za­wo­do­wym, to na co dzień nie ma się zbyt wie­lu oka­zji do ro­bie­nia zdjęć. Do­ro­słe ży­cie to rytm pra­ca-dom, pra­ca-dom, a w te tra­sy nie bie­rzesz lu­strzan­ki. Z go­ry­czą pa­trzy­łem, jak wie­le faj­nych fo­to­gra­ficz­nych sy­tu­acji mnie omi­ja­ło. I choć by­łem wów­czas prze­ciw­ni­kiem ro­bie­nia zdjęć te­le­fo­nem, do­ce­nia­jąc pięk­no chwi­li i nie po­sia­da­jąc przy so­bie lu­strzan­ki, zro­bi­łem kil­ka ko­mór­ką.

fot. Łukasz Gurbiel

Dla­cze­go prze­ciw­ni­kiem?

– Wy­da­wa­ło mi się to po pro­stu głu­pie. Wy­cho­dzi­łem z za­ło­że­nia, że te­le­fon nie słu­ży do ro­bie­nia zdjęć.

Co Cię prze­ko­na­ło, że jest ina­czej?

– Efek­ty. Zwłasz­cza po ob­ro­bie­niu zdjęć. Na­stęp­ny te­le­fon, ja­ki ku­pi­łem, miał już lep­szy apa­rat. Dzia­ła­łem. Za­czą­łem pro­wa­dzić blo­ga i stwo­rzy­łem ze zna­jo­my­mi Gru­pę En­tu­zja­stów Fo­to­gra­fii Mo­bil­nej „Mo­bil­ni” (grupamobilni.pl).

Co w tym lu­bisz?

– Lu­bię fakt, że apa­rat w te­le­fo­nie mam za­wsze przy so­bie. To jed­na z nie­wie­lu rze­czy, po któ­rą w ra­zie za­po­mnie­nia wra­cam do do­mu. Mo­gę za­wsze i wszę­dzie cie­szyć się fo­to­gra­fią. W każ­dym mo­men­cie. Fo­to­gra­fia mo­bil­na to tre­no­wa­nie oka fo­to­gra­ficz­ne­go. My­ślisz o uję­ciach za­wsze, bo za­wsze masz przy so­bie te­le­fon. Idę przez mia­sto i ca­ły czas szu­kam ka­drów, bo wiem, że za­wsze mo­gę wy­cią­gnąć apa­rat. To po­zwa­la my­śleć ca­ły czas o fo­to­gra­fo­wa­niu. Wpa­dam w tryb fo­to.

Na­wet w ko­lej­ce do le­ka­rza?

– Też! Gdy za­czy­na­łem przy­go­dę z fo­to­gra­fią, kadr był dla mnie waż­niej­szy niż ob­rób­ka. Dziś bar­dzo lu­bię ob­ra­biać fo­to­gra­fie na te­le­fo­nie. W kil­ka mi­nut mo­gę osią­gnąć za­do­wa­la­ją­ce efek­ty: bez kom­pa, ka­bli, biur­ka. Wła­śnie w ko­lej­ce do le­ka­rza.

Dzię­ku­ję za roz­mo­wę.

 

Ja­ki te­le­fon ku­pić, by fo­to­gra­fo­wać?

Wła­ści­wie każ­dym do­stęp­nym smart­fo­nem moż­na zro­bić faj­ne zdję­cie. Trwa wy­ścig pro­du­cen­tów, któ­rzy in­sta­lu­ją w te­le­fo­nach naj­lep­sze mo­du­ły fo­to­gra­ficz­ne. By­wa, że te­le­fon kosz­tu­je ty­le, ile bar­dzo do­bry apa­rat fo­to­gra­ficz­ny.

Oto kil­ka prak­tycz­nych spo­strze­żeń: Im ja­śniej­szy obiek­tyw, tym le­piej.

 • Im wię­cej świa­tła wpusz­cza obiek­tyw, tym mniej jest „szu­mów”.
 • Roz­dziel­czość ma­try­cy – wy­star­czy 12–16 mln pik­se­li.
 • War­to za­sta­no­wić się nad sta­bi­li­za­cją optycz­ną, do­stęp­ną w apa­ra­tach ze śred­niej i wyż­szej pół­ki ce­no­wej. To me­cha­nizm, któ­ry sta­bi­li­zu­je ob­raz, gdy np. drży nam rę­ka. Obiek­tyw jest wy­po­sa­żo­ny w ma­leń­kie si­łow­ni­ki, któ­re prze­su­wa­ją je­go czę­ści w kie­run­ku prze­ciw­nym do drgań.
 • Do nie­daw­na w te­le­fo­nach był do­stęp­ny tyl­ko tryb au­to­ma­tycz­ny. Od ja­kie­goś cza­su te­le­fo­ny udo­stęp­nia­ją ręcz­ne na­sta­wy, moż­na np. usta­wić czu­łość czy czas na­świe­tla­nia. Da­je to du­że moż­li­wo­ści: przede wszyst­kim po­zwa­la, aby fo­to­gra­fu­ją­cy w więk­szym stop­niu de­cy­do­wał, jak bę­dzie wy­glą­dać zdję­cie.
 • Wiel­kość? Lu­bię te­le­fo­ny śred­nich roz­mia­rów, z roz­dziel­czo­ścią ekra­nu mi­ni­mum Full HD. W fo­to­gra­fii mo­bil­nej te­le­fon jest ca­łym stu­diem fo­to­gra­ficz­nym, w któ­rym ob­ra­bia­my zdję­cie. Im więk­szy ekran, tym wy­god­niej­szy. Za­ło­że­niem fo­to­gra­fii mo­bil­nej jest: „Nie wi­dzę kom­pu­te­ra”. Wszyst­ko dzie­je się w smart­fo­nie. War­to jed­nak pa­mię­tać, że mniej­sze smart­fo­ny da­ją in­ne moż­li­wo­ści – są bar­dziej dys­kret­ne.
 • Pa­mięć nie jest pro­ble­mem, za­wsze (no, pra­wie za­wsze) moż­na do­ku­pić kar­tę pa­mię­ci.
 • Ba­te­rie – do­brze jest wy­po­sa­żyć się w po­wer bank, że­by móc na bie­żą­co do­ła­do­wy­wać te­le­fon.

 

fot. Łukasz Gurbiel

To przy­kład „ka­łu­żo­gra­fii”, czy­li zdję­cie przed­sta­wia­ją­ce od­bi­cie od ta­fli wo­dy. Cza­sa­mi wy­star­cza przy­sło­wio­wa szklan­ka wo­dy. Te­le­fon moż­na przy­ło­żyć bar­dzo bli­sko po­wierzch­ni, co jest czę­sto nie­moż­li­we lub bar­dzo utrud­nio­ne przy tra­dy­cyj­nym apa­ra­cie.

fot. Łukasz Gurbiel

Apa­ra­ty w te­le­fo­nach cha­rak­te­ry­zu­je du­ża głę­bia ostro­ści. Ozna­cza to, że pra­wie wszyst­kie pla­ny są ostre. To jed­no­cze­śnie wa­da i za­le­ta. Na tym zdję­ciu – za­le­ta. Wszyst­kie pla­ny są pięk­nie ostre: od pierw­szej mo­der­ni­stycz­nej ba­rier­ki aż po sa­mo dno. Nie by­ło­by ła­two zro­bić to zdję­cie zwy­kłym apa­ra­tem. Wte­dy wy­ma­ga­ło­by to dłu­gie­go cza­su na­świe­tla­nia, był­by po­trzeb­ny sta­tyw. A tu opar­łem po pro­stu te­le­fon o ba­rier­kę. To przy­kład wy­go­dy, zwią­za­nej z fo­to­gra­fi­ką mo­bil­ną. Na­wet gdy­bym miał przy so­bie zwy­kły apa­rat, bez sta­ty­wu nie zro­bił­bym te­go zdję­cia.

fot. Łukasz Gurbiel

Du­ża głę­bia ostro­ści w apa­ra­tach w te­le­fo­nach cza­sem po­ma­ga, ale mo­że też prze­szka­dzać. Pra­ca głę­bią ostro­ści jest dla fo­to­gra­fa jed­nym z pod­sta­wo­wych spo­so­bów utrzy­ma­nia po­rząd­ku w ka­drze. Tym­cza­sem w fo­to­gra­fii mo­bil­nej naj­czę­ściej wszyst­ko jest jed­na­ko­wo ostre. Nie jest tu moż­li­we usta­wie­nie ostro­ści na twarz, tak aby resz­ta by­ła roz­my­tym tłem. Więc w mo­bil­nej fo­to­gra­fii trze­ba mieć na uwa­dze, że w ka­drze wszyst­ko bę­dzie ostre i jed­na­ko­wo wy­raź­ne. Że­by nie by­ło oczo­plą­su czy efek­tu za­śmie­ce­nia ka­dru, do­brze iść w kie­run­ku mi­ni­ma­li­zmu. Na tym zdję­ciu mgła spo­wo­do­wa­ła, że wi­docz­ne są tyl­ko trzy ele­men­ty: most, od­bi­cie, czło­wiek. Ta fo­to­gra­fia uczy, że trze­ba szu­kać od­po­wied­nich wa­run­ków po­go­do­wych. Mgła na­da­je zdję­ciu spo­kój, per­spek­ty­wę. Spra­wia, że resz­ta ele­men­tów zdję­cia jest roz­my­ta. Do­ce­niam ro­lę wa­run­ków po­go­do­wych. W po­łu­dnie zdję­cia wy­cho­dzą pła­skie. Trze­ba wyjść na zdję­cia o świ­cie, kie­dy cie­nie są dłu­gie, a świa­tło mięk­kie i o pięk­niej bar­wie.

fot. Łukasz Gurbiel

Ta fo­to­gra­fia jest przy­kła­dem, że współ­cze­sne te­le­fo­ny da­ją ra­dę na­wet w trud­nych wa­run­kach. Był za­chód słoń­ca, wie­czór, fo­to­gra­fo­wa­łem pod świa­tło. Pa­rę lat te­mu to zdję­cie nie mia­ło­by pra­wa po­wstać. Apa­ra­ty w te­le­fo­nach bar­dzo szyb­ko się zmie­nia­ją.

 

Wię­cej na te­mat fo­to­gra­fii mo­bil­nej na fotokomorkomania.pl

Gospelownia

Utwo­ry peł­ne ra­do­ści i spon­ta­nicz­no­ści  roz­brzmie­wa­ją na sce­nach Po­zna­nia i wie­lu miast Pol­ski już od wie­lu lat. Przy tej mu­zy­ce nie moż­na spo­koj­nie usie­dzieć w ław­ce. Mu­zy­ka GOSPEL po­ry­wa do tań­ca, do wspól­ne­go śpie­wa­nia i uwiel­bia­nia Bo­ga, na­wet tych, któ­rzy nie mie­li z nim wcze­śniej „po dro­dze”. Ta mu­zy­ka za­ra­ża każ­de­go. Je­sie­nią w Po­zna­niu świę­to­wa­ne bę­dzie szcze­gól­ne wy­da­rze­nie Go­spel – XX-le­cie chó­ru Go­spel Joy oraz XV Po­znań­skie Warsz­ta­ty Go­spel pod na­zwą GOSPELOWNIA, czy­li pierw­sza edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Fe­sti­wa­lu już w ostat­ni week­end li­sto­pa­da w Po­zna­niu.

Dla­cze­go ta­ka na­zwa? „Wy­szła” spon­ta­nicz­nie, kie­dy Eki­pa or­ga­ni­za­cyj­na zgro­ma­dzo­na pod szyl­dem Go­spel Joy ze­bra­ła się na spo­tka­niu stra­te­gicz­nym. Mo­że war­to otwo­rzyć for­mu­łę Warsz­ta­tów Go­spel i do­dać kon­kurs chó­rów? Py­ta­nie za­da­ła praw­do­po­dob­nie Oleń­ka Ro­ga­la – fi­lar or­ga­ni­za­cyj­ny Warsz­ta­tów. Do­świad­cze­nie po­ka­zu­je, że chór szli­fu­je się wła­śnie wte­dy, kie­dy ro­bi to, do cze­go zo­stał po­wo­ła­ny – czy­li wy­cho­dzi z sa­li prób i śpie­wa na sce­nie. Nie ma wzro­stu bez wy­zwań i wła­śnie ta­kie sta­wia udział w róż­ne­go ro­dza­ju prze­glą­dach i kon­kur­sach. Tak więc po­łą­cze­nie słów „Go­spel” i „hur­tow­nia” do­brze się zgra­ły – wi­zją jest, aby po­wsta­wa­ło jak naj­wię­cej chó­rów, aby ro­sły i mu­zycz­nie za­la­ły Pol­skę. Bo kto śpie­wa, ten dwa ra­zy się mo­dli.

UCZESTNICY_chłopaki

Kon­kurs chó­rów roz­pocz­nie się w pią­tek w oko­li­cach po­łu­dnia. W Ju­ry za­sią­dą dy­ry­gent i człon­ko­wie bry­tyj­skie­go chó­ru UP Mass Cho­ir, bar­dziej zna­ni z wy­stę­pu w Bri­ta­in Got Ta­lent ja­ko Go­spel Sin­gers In­co­gni­to. Pe­ter Geo­r­ge, Em­ma O’Connor oraz Jo­sie Nu­gent to za­rów­no do­świad­cze­ni wo­ka­li­ści, jak i na­uczy­cie­le śpie­wu, więc li­czy­my na to, że do­brze wpi­szą się w pol­ski go­spel. Wes­prze ich w tym Agniesz­ka „Ba­ca” Gór­ska-To­ma­szew­ska – dy­ry­gent­ka chó­ru Go­spel Joy.

W so­bo­tę i nie­dzie­lę do tej ra­do­snej czwór­ki do­łą­czy Da­vid Da­niel – je­den z naj­bar­dziej za­słu­żo­nych dla na­sze­go kra­ju an­giel­skich in­struk­to­rów. Jak sam mó­wi – ko­cha Pol­skę i uwiel­bia do niej przy­jeż­dżać. Był na jed­nych z pierw­szych po­znań­skich warsz­ta­tów i bar­dzo czę­sto jeź­dzi z Go­spel Joy po Pol­sce, aby or­ga­ni­zo­wać warsz­ta­ty w mniej­szych miej­sco­wo­ściach. Wszy­scy in­struk­to­rzy wspól­nie po­pro­wa­dzą po­nad 250 oso­bo­wy tłum w trzy­gło­so­wej har­mo­nii. Go­spe­low­nia za­koń­czy się kon­cer­tem fi­na­ło­wym, na któ­rym oprócz kon­cer­tu wy­ko­na­ne­go przez chór warsz­ta­to­wy, wy­stą­pi rów­nież zwy­cię­ski chór z piąt­ko­we­go kon­kur­su.

WG_POZ_uczestnicy_koncert_wygodnie

W so­bo­tę wie­czo­rem na­to­miast, rów­nież w ra­mach Fe­sti­wa­lu – chór Go­spel Joy przy­go­to­wał praw­dzi­wą ucztę, któ­rej za­war­tość jest owia­na ta­jem­ni­cą. Zwia­stun zo­stał wy­pusz­czo­ny w po­ło­wie wrze­śnia i no­si ty­tuł „Na­peł­niaj mnie”. Na sin­glu wy­stę­pu­je Na­ta­lia Nie­men i za­chwy­ca in­ter­pre­ta­cją utwo­ru ka­na­dyj­skie­go pro­du­cen­ta, Co­reya Bu­tle­ra. A to do­pie­ro po­czą­tek.

Go­spel jest mu­zy­ką, obok któ­rej nie moż­na przejść obo­jęt­nie. Wie­lu uczest­ni­ków wra­ca każ­de­go ro­ku, mó­wiąc, że cze­ka­ją na ten week­end, aby móc znów po­czuć szcze­gól­ną at­mos­fe­rę te­go wy­da­rze­nia. Do­ty­ka ich to, że mo­gą stać ra­mię w ra­mię z ludź­mi z ca­łej Pol­ski i śpie­wać na chwa­łę Bo­ga. I choć po­cho­dzą z róż­nych miejsc, ma­ją róż­ne do­świad­cze­nia i czę­sto są w róż­nym wie­ku – wspól­nie stwa­rza­ją coś nie­sa­mo­wi­te­go, co zo­sta­je w pa­mię­ci na dłu­gie la­ta.

GOSPELOWNIA

 • 24 li­sto­pa­da – kon­kurs chó­rów
 • 25–26 li­sto­pa­da – XV Po­znań­skie Warsz­ta­ty Go­spel
 • 25 li­sto­pa­da – kon­cert Go­spel Joy
 • 26 li­sto­pa­da – kon­cert Fi­na­ło­wy Warsz­ta­tów Go­spel oraz lau­re­ata Kon­kur­su
 • 26 li­sto­pa­da – Warsz­ta­ty Go­spel dla dzie­ci

Pro­jekt GOSPELOWNIA jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa oraz Urząd Mia­sta Po­zna­nia

Za­pi­sy i wię­cej in­for­ma­cji na www.gospeljoy.pl w za­kład­ce Warsz­ta­ty

 

mat. pra­so­we

______GOSPELOWNIA 2017 - PLAKAT

PLONY ŻYCIA – NOWY CYKL KONFERENCJI ASK SOLI DEO

Aka­de­mic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Ka­to­lic­kie So­li Deo dzia­ła­ją­ce przy Szko­le Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie wy­star­to­wa­ło z no­wym cy­klem kon­fe­ren­cji. W ra­mach „Plo­nów Ży­cia” za­pro­szo­no oj­ca Ada­ma Szu­sta­ka, mał­żeń­stwo Mo­ni­kę i Mar­ci­na Go­muł­ków oraz księ­dza Pio­tra Paw­lu­kie­wi­cza.

 
„Plo­ny Ży­cia” to no­wy cykl ASK So­li Deo SGGW skie­ro­wa­ny nie tyl­ko do osób wie­rzą­cych, ale rów­nież po­szu­ku­ją­cych od­po­wie­dzi na trud­ne py­ta­nia do­ty­czą­ce wia­ry. Na­zwa cy­klu na­wią­zu­je do uczel­ni stu­den­tów, któ­rzy go zor­ga­ni­zo­wa­li – Szko­ły Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie.

 
Te­ma­ty­ka ma po­ru­szyć kwe­stię wia­ry w ży­ciu każ­de­go czło­wie­ka, cią­głe­go na­wra­ca­nia się, pra­cy nad so­bą, tak, aby przy­nio­sło to jak naj­lep­sze owo­ce i ob­fi­te plo­ny. Po­przez kon­fe­ren­cję i zwy­kłą roz­mo­wę chce­my po­ru­szyć mniej przy­ziem­ne te­ma­ty, a wszyst­ko po to, by za­siać do­bre ziar­no i gło­sić Do­brą No­wi­nę wśród stu­den­tów. Wszyst­kie kon­fe­ren­cje od­bę­dą się w paź­dzier­ni­ku na te­re­nie Kam­pu­su SGGW. Wstęp wol­ny dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych.

 
„6 spo­so­bów na uda­ny ślub” – pod ta­kim ha­słem zo­sta­nie wy­gło­szo­na kon­fe­ren­cja o. A. Szu­sta­ka. Roz­pocz­nie ona Plo­ny Ży­cia, jed­no­cze­śnie jest rów­nież kon­fe­ren­cją na­le­żą­cą do 5 se­zo­nu cy­klu Pach­ni­deł. Adam Szu­stak OP to zna­ny i ce­nio­ny do­mi­ni­ka­nin, re­ko­lek­cjo­ni­sta, wę­drow­ny ka­zno­dzie­ja. Oso­ba, któ­ra nie­spe­cjal­nie po­trze­bu­je na­sze­go przed­sta­wia­nia. Szcze­ry­mi sło­wa­mi i po­czu­ciem hu­mo­ru zjed­nał so­bie ty­sią­ce wier­nych fa­nów. Je­go sło­wa – peł­ne Du­cha Świę­te­go – z wy­cze­ki­wa­niem słu­cha­ne są nie tyl­ko w Pol­sce, ale rów­nież za gra­ni­cą. Spo­tka­nie od­bę­dzie się 12 paź­dzier­ni­ka 2017r. o go­dzi­nie 19:00 na Kam­pu­sie SGGW w bu­dyn­ku 23 (ul. Cie­szew­skie­go 8, 00- 001 War­sza­wa). W au­lach 1 i 2 prze­ma­wiać do nas bę­dzie oj­ciec Szu­stak „na ży­wo”, na­to­miast w au­lach 3 i 4 od­bę­dzie się li­ve stre­aming czy­li trans­mi­sja vi­deo w cza­sie rze­czy­wi­stym – nie­do­stęp­na w da­nym dniu ni­gdzie in­dziej.

 

Wia­ra jak ziarn­ko gor­czy­cy” – wy­stą­pie­nie Mo­ni­ki i Mar­ci­na Go­muł­ków – dru­ga kon­fe­ren­cja cy­klu „Plo­ny Ży­cia”. Mo­ni­ka i Mar­cin Go­muł­ko­wie to mał­żeń­stwo, któ­re po­sta­no­wi­ło prze­ży­wać nie­ziem­ską ra­dość już tu na zie­mi. A wszyst­ko to za spra­wą mi­ło­ści, któ­rą opar­li na trwa­łym fun­da­men­cie. Wspól­nie kro­cząc dro­gą do Bo­ga cie­szą się każ­dą chwi­lą, a swo­im en­tu­zja­zmem za­ra­ża­ją in­nych. Na kon­fe­ren­cji opo­wie­dzą nam o swo­jej wie­rze jak ziarn­ko gor­czy­cy, cią­głym na­wra­ca­niu się oraz roz­wo­ju du­cho­wym. Wspól­ne dą­że­nie do te­go sa­me­go ce­lu ja­kim jest zba­wie­nie rze­czy­wi­ście mu­si być „Po­cząt­kiem Wiecz­no­ści”. Spo­tka­nie od­bę­dzie się 19 paź­dzier­ni­ka 2017r. o go­dzi­nie 19:00 na Kam­pu­sie SGGW w bu­dyn­ku 23 (ul. Cie­szew­skie­go 8, 00- 001 War­sza­wa) w au­lach 1 i 2.

 
„Me­ta­no­ia – dro­ga do Bo­ga” – trze­cia, ostat­nia w tym ro­ku, kon­fe­ren­cja cy­klu, wy­gło­szo­na przez ks. P. Paw­lu­kie­wi­cza, ka­zno­dzie­ję, któ­re­go zna ca­ła Pol­ska. Swo­im po­czu­ciem hu­mo­ru i od­wa­gą pod­bi­ja ser­ca nie tyl­ko „ugrun­to­wa­nych ka­to­li­ków”, ale tak­że, a mo­że przede wszyst­kim, oso­by mło­de, za­gu­bio­ne, szu­ka­ją­ce od­po­wie­dzi na trud­ne py­ta­nia do­ty­czą­ce wia­ry i ży­cia. Za­pra­sza­my na ostat­nią kon­fe­ren­cję cy­klu „Plo­ny Ży­cia”. Ksiądz Paw­lu­kie­wicz opo­wie nam o me­ta­noi – na­wró­ce­niu, zmia­nie nie tyl­ko my­śle­nia, ale rów­nież po­stę­po­wa­nia. Wska­że nam to Dro­gę, któ­ra do Nie­go pro­wa­dzi. Nie obie­cu­je­my jed­nak, że Dro­ga ta bę­dzie pro­sta. Spo­tka­nie od­bę­dzie się 25 paź­dzier­ni­ka 2017r. o go­dzi­nie 19:00 na Kam­pu­sie SGGW w bu­dyn­ku 32 (ul. No­wo­ur­sy­now­ska 161/35, 02–787Warszawa) w au­lach 1 i 2.

 
Po­mi­mo, że „Plo­ny Ży­cia” to naj­śwież­szy pro­jekt ASK So­li Deo, ma­my na­dzie­ję, że przy­cią­gnie on du­że gro­no od­bior­ców. Dzia­ła­my z wiel­ką ra­do­ścią i za­an­ga­żo­wa­niem. Do­ko­nu­je­my wszel­kich sta­rań, aby wszy­scy by­li za­do­wo­le­ni i usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni. Za­rów­no od stro­ny me­ry­to­rycz­nej ja­ki i tech­nicz­nej, ale przede wszyst­kim DUCHOWEJ.

Wię­cej: FB Plo­ny Ży­cia

mat. prasowe/oprac. ag

plakat-Plony Życia_ost