Za sto dni matura

Mi­sja Ga­brie­la to dzie­ło, któ­re ma po­ma­gać mło­dzie­ży. Już ro­bi wie­le rze­czy z tro­ską o mło­de po­ko­le­nia. Te­raz ru­sza jej ko­lej­na ini­cja­ty­wa. Tym ra­zem jest to stu­dnio­wa mo­dli­twa za li­ce­ali­stów o po­myśl­ne zda­nie przez nich eg­za­mi­nu ma­tu­ral­ne­go. Każ­dy kto chce wziąć udział w ak­cji, bę­dzie pro­sić o po­moc mło­dych świę­tych, któ­rzy bę­dą pa­tro­no­wać przy­szłe­mu Sank­tu­arium na war­szaw­skiej Bia­ło­łę­ce.

Swo­je in­ten­cje moż­na zo­sta­wiać w ko­men­ta­rzach na stro­nie www.bit.ly/100DniModlitwy.

Plan mo­dli­tew­ne­go sztur­mu przed­sta­wia się na­stę­pu­ją­co:

 1. Start ak­cji. Zbie­ra­nie in­ten­cji do mło­dych świę­tych (26–31.01)
 2. Ty­dzień mo­dlitw za wszyst­kich ma­tu­rzy­stów ze św. Ga­brie­lem Po­ssen­ti (1–7.02)
 3. Ty­dzień mo­dlitw za zda­ją­cych j. pol­ski ze św. Sta­ni­sła­wem Kost­ką (8–14.02)
 4. Ty­dzień mo­dlitw za zda­ją­cych ma­te­ma­ty­kę z bł. Pio­trem Je­rzym Fras­sa­ti (15–19.02)
 5. No­wen­na do św. Ga­brie­la przez 9 dni (19–27.02)
 6. Ty­dzień mo­dlitw za zda­ją­cych j. ob­cy ze św. Do­mi­ni­kiem Sa­vio (28.02–6.03)
 7. Ty­dzień mo­dlitw za na­uczy­cie­li ze św. Te­re­ską do Dzie­ciąt­ka Je­zus (7–13.03)
 8. Ty­dzień mo­dlitw za zda­ją­cych WOS z bł. Ka­ro­li­ną Kóz­ków­ną (14–20.03)
 9. Ty­dzień mo­dlitw za zda­ją­cych bio­lo­gię z bł. Hia­cyn­tą i Fran­cisz­kiem (21–27.03)
 10. Ty­dzień mo­dlitw za zda­ją­cych che­mię ze św. Gem­mą Gal­ga­ni (28.03–3.04)
 11. Ty­dzień mo­dlitw za zda­ją­cych fi­zy­kę z bł. Pio Cam­pi­del­li (4–10.04)
 12. Ty­dzień mo­dlitw za zda­ją­cych hi­sto­rię ze św. Ma­rią Go­ret­ti (11–17.04)
 13. Ty­dzień mo­dlitw za spraw­dza­ją­cych i eg­za­mi­nu­ją­cych ze św. Fau­sty­ną (18–24.04)
 14. Ty­dzień mo­dlitw za ro­dzi­ny ma­tu­rzy­stów ze św. Te­re­są z Los An­des (25.04–4.05)

Wy­mie­nie­ni wy­żej świę­ci bę­dą pa­tro­no­wać po­wsta­ją­ce­mu dzie­łu na Bia­ło­łę­ce. W tej chwi­li trwa bu­do­wa ko­ścio­ła, a póź­niej ma po­wstać Ośro­dek Po­mo­cy i In­sty­tut Św. Ga­brie­la.

mat. prasowe/oprac. Aga­ta Goł­da

misja gabriela