XIV Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

XIV Ma­ło­pol­ski Prze­gląd Pie­śni Pa­trio­tycz­nej „NASZE DZIEDZICTWO – POLSKA” 29 – 30 paź­dzier­ni­ka 2016 r.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w XIV Ma­ło­pol­skim Prze­glą­dzie Pie­śni Pa­trio­tycz­nej or­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści 11 li­sto­pa­da. To nie­sa­mo­wi­ta oka­zja do krze­wie­nia pa­trio­ty­zmu i mi­ło­ści do Oj­czy­zny po­przez śpiew i wspól­ną mo­dli­twę.

Ma­ło­pol­ski Kon­cert Prze­glą­do­wy bę­dzie miał miej­sce 29 paź­dzier­ni­ka 2016 ro­ku od go­dzi­ny 9:00, tra­dy­cyj­nie w Au­li Ko­ścio­ła Mat­ki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej, osie­dle Szkla­ne Do­my 7, Kra­ków. Na­to­miast dzień póź­niej, w nie­dzie­lę 30 paź­dzier­ni­ka o godz. 18:30, w tym sa­mym miej­scu od­bę­dzie się Kon­cert Ga­lo­wy Lau­re­atów z udzia­łem wy­róż­nio­nych chó­rów, ze­spo­łów, so­li­stów oraz za­pro­szo­nych ar­ty­stów. Na­stą­pi też ogło­sze­nie re­ko­men­da­cji do udzia­łu w fi­na­le ogól­no­pol­skim. Kon­cert po­prze­dzać bę­dzie Msza Świę­ta za Oj­czy­znę i dzięk­czyn­na za Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży o go­dzi­nie 17:00. Na zwy­cięz­ców cze­ka­ją cen­ne na­gro­dy.

Każ­de­go kto chce swo­im ta­len­tem uczcić i uświet­nić rocz­ni­cę jed­ne­go z naj­waż­niej­szych wy­da­rzeń dla na­szej Oj­czy­zny pro­si­my o prze­sła­nie zgło­sze­nia do dnia 21 paź­dzier­ni­ka 2016 r. Re­gu­la­min oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy do­stęp­ny jest na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.akr.diecezja.pl lub krakow.ksm.org.pl

Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem XIV Ma­ło­pol­skie­go Prze­glą­du Pie­śni Pa­trio­tycz­nej jest Ak­cja Ka­to­lic­ka Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej przy wspar­ciu Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży, Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty, Pa­ra­fii MB Czę­sto­chow­skiej oraz Mło­dzie­żo­we­go Do­mu Kul­tu­ry im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka. Prze­gląd re­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu fi­nan­so­wym Ra­dy Dziel­ni­cy XVIII No­wa Hu­ta.

In­for­mu­je­my tak­że, że nad XIV Ma­ło­pol­skim Prze­glą­dem Pie­śni Pa­trio­tycz­nej pa­tro­nat ho­no­ro­wy ob­jął Je­go Emi­nen­cja Ksiądz Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz oraz Wo­je­wo­da Ma­ło­pol­ski Pan Jó­zef Pilch.

 

mat. pra­so­we

dsc_0164dsc_0231dsc_0285dsc_0462