Wyniki wakacyjnego konkursu

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Dzię­ku­je­my Wam za na­de­sła­nie zdjęć na kon­kurs „Tro­pi­cie­le wa­ka­cyj­nych przy­gód…”. Otrzy­ma­li­śmy od Was bar­dzo cie­ka­we fo­to­gra­fie. Dzię­ki nim wie­my, że Wa­sze wa­ka­cje by­ły peł­ne wy­da­rzeń, o któ­rych z pew­no­ścią dłu­go nie za­po­mni­cie. Mi­ło nam, że po­dzie­li­li­ście się swo­imi wspo­mnie­nia­mi.

Ko­mi­sja kon­kur­so­wa w skła­dzie: Mar­cin No­wak – gra­fik głów­ny „Dro­gi” i pro­jek­tant, Adam So­ro­czyń­ski – ry­sow­nik „Dro­gi” i Ja­ga Mącz­ka – pro­jek­tant gra­ficz­ny, mia­ła twar­dy orzech do zgry­zie­nia. Lau­re­ata­mi zo­sta­li:

1. Mar­cin Ba­liń­ski i Woj­tek To­bol­ski – na­gro­da za po­mysł i do­brą kom­po­zy­cję
2. Ja­nek Ła­da – na­gro­da za do­bre wy­ko­rzy­sta­nie gry świa­tłem i „zła­ma­nie” zdję­cia na pół
3. Ża­ne­ta Zie­liń­ska – za­gro­da za od­da­nie emo­cji, umie­jęt­ność zła­pa­nia w obiek­ty­wie chwi­li

Wy­róż­nie­nia wę­dru­ją do Mi­le­ny Pu­chal­skiej i Wik­to­ra Ma­zur­kie­wi­cza.

Dzię­ku­je­my spon­so­rom za ufun­do­wa­nie wspa­nia­łych na­gród, wśród któ­rych zna­la­zły się: ko­szul­ki, pły­ty z mu­zy­ką, au­dio­bo­oki, no­tat­ni­ki, kub­ki i gry plan­szo­we. Na­gro­dy wkrót­ce tra­fią do zwy­cięz­ców, któ­rzy już mo­gą wy­cze­ki­wać na swo­je prze­sył­ki. 🙂

 

Oto na­gro­dzo­ne zdję­cia:

Miej­sce pierw­sze – fot. Mar­cin Ba­liń­ski i Woj­tek To­bol­ski

Marcin Baliński i Wojtek Tobolski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miej­sce dru­gie – fot. Ja­nek Ła­da

Łada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miej­sce trze­cie – fot. Ża­ne­ta Zie­liń­ska

Żaneta Zielińska