Wstępniak

Magda Guziak-NowakDro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Po kar­na­wa­le wcho­dzi­my po­wo­li w kli­mat Wiel­kie­go Po­stu, a więc w bie­żą­cym nu­me­rze tro­chę się wy­ci­sza­my. Pro­po­nu­je­my Wam na przy­kład wyj­ście do ki­na na gra­ną wła­śnie Ber­na­det­tę, roz­strzy­ga­my spór mię­dzy po­stem i wstrze­mięź­li­wo­ścią i na­wet wy­wiad o mo­dzie z Jo­an­ną Tor-Gaz­dą pa­su­je do ca­ło­ści, gdyż roz­mów­ca za­ra­ża nas ideą slow fa­shion.
Czy­li zwol­nij czło­wie­ku i po­patrz z roz­my­słem na to, co cię ota­cza.

Wa­szej uwa­dze po­le­cam tak­że tekst „Jak mó­wić nie?!”. To frag­ment do­brej książ­ki, nad któ­rą „Dro­ga” ma pa­tro­nat. Jed­nym z jej au­to­rów jest Josh McDo­well, ame­ry­kań­ski mów­ca, mąż i oj­ciec. Od wie­lu lat dzie­li się swo­ją wie­dzą, aby – mó­wiąc wprost – uchro­nić nas przed pod­ję­ciem nie­prze­my­śla­nych de­cy­zji.

Re­da­gu­jąc ar­ty­kuł, przy­po­mi­na­łam so­bie zna­jo­me mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny, o któ­rych wiem, że współ­ży­cie by­ło u nich za­re­zer­wo­wa­ne na „po ślu­bie”.

Wiem, bo wie­lu z nich ko­rzy­sta­ło z za­sa­dy McDo­wel­la, aby zna­leźć śro­do­wi­sko osób, któ­re po­dzie­la­ją ich po­glą­dy i się wza­jem­nie wspie­rać w prze­zwy­cię­ża­niu kło­po­tów i po­kus. Dziś WSZYSTKIE te mał­żeń­stwa są szczę­śli­we. Czy mo­że być lep­sza re­ko­men­da­cja, aby po­cze­kać? I jesz­cze Wa­len­tyn­ki! Kie­dyś ich nie zno­si­łam – de­ner­wo­wa­ły mnie wszech­obec­ne ser­dusz­ka i ko­mer­cja. Dziś pa­trzę na nie z przy­mru­że­niem oka, ale chy­ba tro­chę je po­lu­bi­łam. Za­tem z oka­zji te­go prze­mi­łe­go świę­ta ży­czę Wam ory­gi­nal­nych li­ści­ków od Wa­len­te­go i mi­ło­ści. Tej Praw­dzi­wej.
Mi­łej lek­tu­ry!

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny