Wstępniak 06/2018

Magda Guziak NowakCzy re­dak­to­rzy „Dro­gi” za­wsze są jed­no­myśl­ni? Nie.:) I z na­szej nie­jed­no­myśl­no­ści wziął się te­mat nu­me­ru.

Ja­kiś czas te­mu oglą­da­li­śmy w in­ter­ne­cie film ze ślu­bu. Mło­da pa­ra chcia­ła się nim po­dzie­lić z ca­łym świa­tem i wrzu­ci­ła do sie­ci. Pięk­ne de­ko­ra­cje, wi­docz­ne roz­mo­dle­nie, za­stęp dru­hen za­chwy­ci­ły wszyst­kich. Przy­wo­ły­wa­nie Du-cha Świę­te­go w tań­cu i ta­niec uwiel­bie­nia za­miast „zwy­kłej” pie­śni po Ko­mu­nii św. wy­wo­ła­ły pierw­szą dys­ku­sję. Dru­gą – kon­cert zna­jo­me­go (no­wo­żeń­com) ka­pła­na z okla­ska­mi i wi­wa­ta­mi. No ni­by wszyst­ko faj­nie... „Ale coś tu jest nie tak” – mó­wi­li jed­ni. „A li­tur­gia w Afry­ce? Tam tań­czą” – prze­ko­ny­wa­li dru­dzy.:)

O eks­perc­ki ko­men­tarz po­pro­si­li­śmy ks. Krzysz­to­fa Po­ro­sło, mi­ło­śni­ka li­tur­gii. Zaj­rze­li­śmy też do in­nej kul­tu­ry – na str. 6 i 7 po­wiew Ban­gla­de­szu. Czy­taj­cie! Po­zdro­wie­nia!

 

 

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny