Wstępniak 05/2017

Jola Tęcza-Ćwierz

Pu­sty­nia to nie miej­sce dla czło­wie­ka: piach al­bo ska­ły, su­chy wiatr, upał. Mo­zai­ka ka­mie­ni­stych pa­gór­ków, piasz­czy­stych wydm, sa­mot­nych wzgórz i sło­nych je­zior. Miej­sce pra­wie bez ży­cia. Nie­licz­ne ro­śli­ny, któ­re tu ro­sną, nie da­dzą ci owo­ców, nie rzu­cą cie­nia, nie osło­nią przed wia­trem. Tyl­ko kłu­ją... Je­że­li nie za­bie­rzesz ze so­bą wo­dy i żyw­no­ści – nie prze­ży­jesz. Pu­styn­ny piach nie po­wie ci, gdzie znaj­dziesz ży­cio­daj­ny stru­mień, oa­zę, ani jak się wy­do­stać z oto­cze­nia wydm.

To zu­peł­nie nie nasz świat. My je­ste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do kli­ma­ty­za­cji. Nie zno­si­my trud­nych wa­run­ków. Ucie­ka­my od wy­sił­ku. Tym­cza­sem pu­sty­nia nie mo­że nam nic dać. Pu­sty­nia mo­że nas je­dy­nie po­chło­nąć...

Jed­nak to wła­śnie na pu­sty­ni Bóg prze­mó­wił do czło­wie­ka. Stwór­ca wy­brał pu­sty­nię, po­nie­waż tam by­ło Mu naj­ła­twiej nas „zła­pać”. Do­pie­ro tam mo­że być z na­mi sam na sam. A my z Nim. Po­myśl: Wszech­moc­ne­mu naj­ła­twiej roz­ma­wiać ze sła­bym czło­wie­kiem na pu­sty­ni! Nie cho­dzi oczy­wi­ście o wy­jazd na Sa­ha­rę czy Pu­sty­nię Gib­so­na. Przede wszyst­kim cho­dzi o to, by – jak pi­sze Mar­cin No­wak – włą­czyć tryb of­fli­ne. To czas, kie­dy je­ste­śmy tyl­ko dla Bo­ga, otwar­ci na Je­go głos. Dia­log z Bo­giem jest wy­ma­ga­ją­cy, wpro­wa­dza nas w nie­zna­ne. Chcesz zbli­żyć się do Nie­go? Wiedz, że ska­zu­jesz się na prze­ży­cie pu­sty­ni wy­cze­ki­wa­nia, ci­szy, nie­pew­no­ści, sa­mot­no­ści. Ale w ta­kich wa­run­kach ma­my szan­sę usły­szeć Bo­ga.

W tym nu­me­rze „Dro­gi” pro­po­nu­je­my kil­ka miejsc, w któ­rych moż­na spo­tkać ci­szę. Je­śli zde­cy­du­jesz się na udział w pu­styn­nej przy­go­dzie, od­kry­jesz ta­jem­ni­cę mo­dli­twy. Mo­dli­twa to jak cho­dze­nie po pu­sty­ni. By­wa, że na efek­ty trze­ba cze­kać dłu­go. Na­ród Wy­bra­ny błą­dził po niej przez czter­dzie­ści lat, ale w koń­cu do­tarł do Zie­mi Obie­ca­nej.

Jo­la Tę­cza-Ćwierz

p.o. re­dak­to­ra na­czel­ne­go