Wstępniak 04/2017

Jola Tęcza-Ćwierz

Woj­na do­mo­wa od wie­lu wie­ków trwa. Woj­na na ge­sty, woj­na na sło­wa. To każ­dy z do­mu na wy­ryw­ki zna. Co dzień od no­wa – łu­bu­du, bum, bum, gruch! Po­wo­dy są śmiesz­ne dość i nie­war­te na­wet gry. A ca­ły dom trzę­sie się i w po­sa­dach swo­ich drży” – to sło­wa pio­sen­ki z kul­to­we­go se­ria­lu „Woj­na do­mo­wa” o pro­ble­mach wy­cho­waw­czych ro­dzi­ców i ich zbun­to­wa­nych dzie­ci. Se­rial emi­to­wa­no w la­tach 60. XX w. Mi­mo że dziś cza­sy są zu­peł­nie in­ne, nie zmie­ni­ła się na­sza trud­ność w do­ga­dy­wa­niu się z ro­dzi­ca­mi. A ro­dzi­com z na­mi. Po pro­stu nie od­bie­ra­my na tych sa­mych fa­lach. Róż­ni­ca po­ko­leń, róż­ne spoj­rze­nie na świat, in­ny styl ży­cia – to wszyst­ko spra­wia, że cza­sem na­sza ko­mu­ni­ka­cja wy­glą­da, jak by­śmy po­ro­zu­mie­wa­li się w róż­nych ję­zy­kach.

W tym nu­me­rze „Dro­gi” pró­bu­je­my po­ka­zać, że ro­dzic to też czło­wiek. Sa­ma ja­ko na­sto­lat­ka prze­ko­na­łam się, że war­to wy­słu­chać opi­nii ro­dzi­ców. Czę­sto się oka­zy­wa­ło, że na­sze punk­ty wi­dze­nia by­ły zbli­żo­ne i w grun­cie rze­czy nie by­ło mię­dzy na­mi tak du­żej róż­ni­cy zdań, jak mi się wy­da­wa­ło. Dla­te­go za­miast my­śleć, że Twoi ro­dzi­ce są nie na cza­sie, na­do­pie­kuń­czy i prze­wraż­li­wie­ni, spró­buj spoj­rzeć na pro­blem ich ocza­mi.

Jak do­ga­dać się z ro­dzi­ca­mi? Roz­ma­wiaj. Naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest prze­dys­ku­to­wa­nie pro­ble­mu. Mo­że cza­sem war­to im uświa­do­mić (de­li­kat­nie!), że nie ma­ją ra­cji. Dla­te­go nie pod­da­waj się od ra­zu. Waż­ne, aby nie dać się po­nieść emo­cjom. Je­śli wi­dzisz, że któ­reś z ro­dzi­ców (lub Ty) pod­no­si głos i jest zde­ner­wo­wa­ne, po pro­stu zrób­cie chwi­lę prze­rwy lub spró­buj­cie się wza­jem­nie uspo­ko­ić. Prze­cież Wam wszyst­kim za­le­ży na osią­gnię­ciu po­ro­zu­mie­nia. W woj­nie do­mo­wej nie ma wy­gra­nych, po­nie­waż na­wet je­śli któ­raś ze stron od­nie­sie zwy­cię­stwo, je­go kosz­ty są za­zwy­czaj wy­so­kie. Ma­ma i ta­ta to dla więk­szo­ści z Was naj­waż­niej­sze oso­by w ży­ciu. Oby tak da­lej by­ło! Za­dbaj, aby re­la­cje z ni­mi by­ły szcze­re i opar­te na za­ufa­niu.

Jo­la Tę­cza-Ćwierz

p.o. re­dak­to­ra na­czel­ne­go