Wspólnota z krypty

W czwart­ko­wy wie­czór oczy mło­dych pło­cian zwra­ca­ją się ku 50-me­tro­wej ko­ściel­nej wie­ży gó­ru­ją­cej nad mia­stecz­kiem. Wy­zna­cza ona miej­sce spo­tka­nia Ora­to­rium Prze­mie­nie­nia.

W za­byt­ko­wym ko­ście­le

Pło­ty to czte­ro­ty­sięcz­ne mia­stecz­ko w wo­je­wódz­twie za­chod­nio­po­mor­skim, po­ło­żo­ne 15 km od Gry­fic. W swo­jej 740-let­niej hi­sto­rii prze­cho­dzi­ło z rąk do rąk po­mor­skich ro­dów szla­chec­kich, by po II woj­nie świa­to­wej zna­leźć się w gra­ni­cach Pol­ski. Pa­miąt­ką po hi­sto­rii mia­sta są m.in. dwa zam­ki. Oprócz te­go je­den z wła­ści­cie­li, hra­bia Ka­rol von Osten, ufun­do­wał ko­ściół dla wspól­no­ty ewan­ge­lic­kiej, któ­ry obec­nie jest ka­to­lic­ką świą­ty­nią pod we­zwa­niem Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go. Kryp­ta te­go ko­ścio­ła sta­ła się miej­scem spo­tkań mło­dych z Pło­tów i oko­li­cy. Ja­ko że in­ną na­zwą miej­sca mo­dli­twy jest ora­to­rium, two­rzą­ca się wspól­no­ta ob­ra­ła na­zwę Ora­to­rium Prze­mie­nie­nia.

Chry­stu­sow­cy dla mło­dzie­ży

Opie­kę du­cho­wą nad mło­dzie­żą spra­wu­je obec­nie Chry­stu­so­wiec, ks. Ma­te­usz Szle­ger SChr.

Je­go zgro­ma­dze­nie jest tu­taj od 1945 r. Na proś­bę wzra­sta­ją­cej licz­by ka­to­li­ków osie­dla­ją­cych się w Gry­fi­cach i Pło­tach ów­cze­sny Pry­mas Pol­ski Au­gust Hlond przy­słał do opie­ki ka­pła­nów z za­ło­żo­ne­go przez sie­bie kil­ka­na­ście lat wcze­śniej To­wa­rzy­stwa Chry­stu­so­we­go. W Pol­sce zgro­ma­dze­nie to jest ko­ja­rzo­ne z wy­da­wa­niem dwu­mie­sięcz­ni­ka „Mi­łuj­cie się!” oraz za­ini­cjo­wa­niem dzia­łal­no­ści Ru­chu Czy­stych Serc. Jed­nak szcze­gól­ną mi­sją księ­ży oraz sióstr z żeń­skiej ga­łę­zi – Zgro­ma­dze­nia Mi­sjo­na­rek Chry­stu­sa Kró­la – jest du­cho­wa opie­ka nad Po­la­ka­mi miesz­ka­ją­cy­mi po­za gra­ni­ca­mi na­sze­go kra­ju.

– Z tych oko­lic bar­dzo du­żo lu­dzi wy­jeż­dża na dłu­gi okres za gra­ni­cę – mó­wi o obec­nej sy­tu­acji w Pło­tach ks. Ma­te­usz. – Dla tych, któ­rzy znaj­du­ją tam ja­kieś pla­ców­ki, gdzie po­słu­gu­ją chry­stu­sow­cy czy sio­stry mi­sjo­nar­ki wcze­śniej­szy do­bry kon­takt ze zgro­ma­dze­niem da­je po­nie­kąd po­czu­cie do­mu – do­da­je. Zda­niem ks. Ma­te­usza pra­ca z mło­dzie­żą ma jesz­cze je­den waż­ny wy­miar: „Trze­ba mieć za­sób no­wych po­wo­łań, by pójść i gło­sić Ewan­ge­lię tak­że Po­la­kom za gra­ni­ca­mi na­szej Oj­czy­zny”.

Wspar­cie scho­li

Wspól­no­tę Ora­to­rium Prze­mie­nie­nia za­si­la­ją przede wszyst­kim człon­ko­wie scho­li mło­dzie­żo­wej, któ­ra ist­nia­ła tu już wcze­śniej. Do 12-oso­bo­wej gru­py mu­zycz­nej na­le­ży mło­dzież i stu­den­ci. Pie­śniom akom­pa­niu­je gi­ta­ra, flet lub sak­so­fon. Sta­łym punk­tem w ich ka­len­da­rzu jest opra­wa mu­zycz­na co­nie­dziel­nej wie­czor­nej Mszy św. dla mło­dzie­ży. Pro­wa­dzą rów­nież śpiew i uwiel­bie­nie w cza­sie czwart­ko­wych ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu w ra­mach spo­tkań Ora­to­rium.

Miej­sce mo­dli­twy

Na­zwa wspól­no­ty bez­po­śred­nio wska­zu­je na to, co jest dla niej naj­waż­niej­sze – na mo­dli­twę. Jed­nak jak za­pew­nia dusz­pa­sterz: „Tam mo­dli­twa nie mo­że trwać za dłu­go, ma da­wać po­czu­cie »szko­da, że już ko­niec« – ma­my tu do czy­nie­nia z mło­dy­mi ludź­mi, któ­rzy nie­ko­niecz­nie przy­szli, by trwać na mo­dli­twie, ale by się spo­tkać”.

Dla­te­go też po czę­ści mo­dli­tew­nej na­stę­pu­je nie­co luź­niej­sza – czas na wspól­ne gry plan­szo­we czy choć­by „Pań­stwa Mia­sta”. W cią­gu ty­go­dnia do kon­tak­tu słu­ży mło­dym Mes­sen­ger w por­ta­lu Fa­ce­bo­ok. To za je­go po­mo­cą uma­wia­ją się na spo­tka­nia in­te­gra­cyj­ne czy spon­ta­nicz­ny wy­pad nad mo­rze.

Za­py­ta­ny o plan na naj­bliż­szy rok ks. Ma­te­usz od­po­wia­da, że chciał­by, by wspól­no­ta się po­więk­szy­ła. – Za­wsze moż­na do nas do­łą­czyć, je­ste­śmy otwar­ci na wszyst­kich mło­dych, któ­rzy chcą wspól­nie przy­bli­żyć się do Pa­na Je­zu­sa, po­znać sie­bie i in­nych, mo­że i no­wych przy­ja­ciół – za­pew­nia dusz­pa­sterz.

 

Ka­ro­li­na Plu­ta

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.