Wiedza dobrze podana

Pre­le­gen­ci z ca­łe­go świa­ta

Stro­na TED (z an­giel­skie­go Tech­no­lo­gia, Roz­ryw­ka i De­sign) jest spo­rą ba­zą na­grań cie­ka­wych osób, pre­zen­tu­ją­cych war­to­ścio­we idee. Pre­lek­cje gło­szo­ne są na ży­wo na kon­fe­ren­cjach or­ga­ni­zo­wa­nych od 1984 ro­ku, a po­tem umiesz­cza­ne na stro­nie www.ted.com, za­zwy­czaj z na­pi­sa­mi w róż­nych ję­zy­kach, w tym po pol­sku.

Fot. pixabay.com.jpg
/ ge­ralt

Te­ma­ty­ka jest róż­no­rod­na. W 10 mi­nut moż­na do­wie­dzieć się, czym jest i jak dzia­ła kom­pu­ter kwan­to­wy – dzię­ki ka­na­dyj­skiej pro­fe­sor fi­zy­ki kwan­to­wej Sho­hi­ni Gho­se. Z ko­lei Ren­zo Vi­ta­le z Gru­py BMW opo­wia­da o pro­jek­to­wa­niu dźwię­ku sa­mo­cho­du elek­trycz­ne­go, któ­ry nie po­wi­nien być zbyt gło­śny, a jed­no­cze­śnie mu­si być wy­raź­ny, co ma zna­cze­nia dla bez­pie­czeń­stwa pie­szych. Cie­ka­wa jest też pię­cio­mi­nu­to­wa lek­cja Re­bek­ki D. Ta­rvin o tym, dla­cze­go ja­do­wi­te zwie­rzę­ta nie szko­dzą sa­mym so­bie.

Ko­smicz­ne na­gra­nia

W ser­wi­sie YouTu­be ła­two zna­leźć ka­na­ły po­pu­la­ry­zu­ją­ce na­ukę, pro­wa­dzo­ne przez Po­la­ków. Fi­zyk To­masz Ro­żek pro­wa­dzi ka­nał „Na­uka. To lu­bię”. Opo­wia­da m.in., skąd gaz ma ener­gię czy co przy­cią­ga pio­run.

Od pa­sjo­na­ta ko­smo­su, Pio­tra Ko­ska z Astro­fa­zy moż­na się do­wie­dzieć o zde­rze­niu Jo­wi­sza z pla­ne­tą, ja­kie praw­do­po­dob­nie mia­ło miej­sce – ba­ga­te­la – 4,5 mi­liar­da lat te­mu. Moż­na też zro­zu­mieć, dla­cze­go po­dró­żo­wa­nie z pręd­ko­ścią świa­tła nie jest moż­li­we.

W pa­sjo­nu­ją­cy spo­sób da się opo­wia­dać rów­nież o ję­zy­ku pol­skim, co udo­wad­nia Pau­li­na z „Mó­wiąc Ina­czej”. Przy­po­mi­na mię­dzy in­ny­mi, że po­praw­ne jest od­mie­nia­nie skró­tow­ców, czy­li „PKP po­in­for­mo­wa­ło” oraz że nie ma ta­kie­go ubra­nia jak „swetr”.

Opo­wie­ści hi­sto­rycz­ne

Gdy nie moż­na po­świę­cić ca­łej uwa­gi na chło­nię­cie wie­dzy, po­moc­ne by­wa­ją pod­ca­sty – na­gra­nia do od­słu­cha­nia „przy oka­zji”. Choć ty­tuł su­ge­ru­je sku­pie­nie na młod­szych słu­cha­czach, to „Hi­sto­ria Pol­ski dla dzie­ci” Pio­tra Bo­row­skie­go mo­że spodo­bać się każ­de­mu, kto chciał­by od­świe­żyć swo­ją wie­dzę. Każ­dy od­ci­nek ma swój mo­tyw prze­wod­ni w for­mie wy­da­rze­nia (np. bi­twa war­szaw­ska, ko­ro­na­cja Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go i Al­do­ny) czy po­sta­ci, któ­re wpły­nę­ły na na­szą hi­sto­rię (jak Miesz­ko I wraz z ro­dzi­ną, Ta­de­usz Ko­ściusz­ko).

Gdzie słu­chać? Stro­na www pod­ca­stu: historiawgdzieci.pl/podkast/lista

Stro­ny i apli­ka­cje gro­ma­dzą­ce pod­ca­sty, np. Ap­ple Pod­ca­sts, Play­er FM, podstacja.com

Skup się

Bra­ku­je ci sku­pie­nia i dys­cy­pli­ny? W kształ­ce­niu tych na­wy­ków po­ma­ga­ją bez­płat­ne apli­ka­cje Plan­tie dla iOS oraz Fo­rest dla sys­te­mu An­dro­id.

Kie­dy za­czy­na­my na­ukę, usta­wia­my w apli­ka­cji, ile cza­su chce­my po­świę­cić na peł­ną kon­cen­tra­cję. Od­kła­da­my na bok te­le­fon, w któ­rym ro­śnie wir­tu­al­ne drzew­ko. Gdy­by­śmy pró­bo­wa­li prze­łą­czyć apli­ka­cję lub przejść do ekra­nu głów­ne­go, ro­ślin­ka usy­cha, a my tra­ci­my szan­sę na zdo­by­cie ko­lej­nych mo­net. A prze­cież mo­gą się nam przy­dać do za­ku­pu no­wych ga­tun­ków wir­tu­al­nych drze­wek bądź za­sa­dze­nia praw­dzi­we­go drze­wa. Do­dat­ko­wą mo­ty­wa­cją do pra­cy jest śle­dze­nie sta­ty­styk o na­szych po­stę­pach w do­brych na­wy­kach.

 

Ka­ro­li­na Plu­ta