Walentynki w Dobrym Miejscu

W tym ro­ku wy­jąt­ko­wo dzień wcze­śniej – 13 lu­te­go (wto­rek) 2018 o 19.00 w Do­brym Miej­scu od­bę­dzie się wa­len­tyn­ko­wy kon­cert New­Born Trio Mał­go­rza­ty Hu­tek. Dla chęt­nych prze­wi­dzia­na jest dal­sza część – rand­ka ze słod­kim po­czę­stun­kiem w Do­brym Miej­scu. Ce­na bi­le­tu kon­cer­to­we­go 30 zł os. / Ce­na za ca­łość wy­da­rze­nia (koncert+randka): 99 zł pa­ra.

New­Born Trio – Hutek/Derlak/Kierpiec to 3 wspa­nia­łe ko­bie­ty, 3 nie­zwy­kłe ar­tyst­ki, 3 cha­ry­zma­tycz­ne oso­bo­wo­ści sce­nicz­ne – New­Born Trio to naj­now­szy pro­jekt wo­ka­list­ki i kom­po­zy­tor­ki Mał­go­rza­ty Hu­tek.

Pia­nist­ka jaz­zo­wa Aga Der­lak, wio­lon­cze­list­ka Do­mi­ni­ka Kier­piec-Kont­ny i wo­ka­list­ka Mał­go­rza­ta Hu­tek spo­tka­ły się ra­zem, aby ję­zy­kiem jaz­zu i im­pro­wi­za­cji dać wy­raz swo­jej no­wo­na­ro­dzo­nej, świa­do­mej ko­bie­co­ści. Ar­tyst­ki łą­czy przy­jaźń, a róż­nią do­świad­cze­nia mu­zycz­ne. Każ­da z nich po­dą­ża­ła wła­sną dro­gą, lecz wła­snie róż­no­rod­ność i otwar­cie na no­we środ­ki mu­zycz­ne­go wy­ra­zu świad­czą o wy­jąt­ko­wo­ści ze­spo­łu.

Te­raz bę­dzie­my mo­gli po­słu­chać ich na ży­wo w wy­jąt­ko­wym miej­scu – na war­szaw­skich Bie­la­nach w Cen­trum Kul­tu­ry DOBRE MIEJSCE (ul. De­waj­tis 3, War­sza­wa). Bi­le­ty na kon­cert w ce­nie 30 zł /os. oraz na ca­łość wy­da­rze­nia (koncert+randka) za 99 zł /para do na­by­cia on-li­ne na stro­nie skle­pu Chrze­ści­jań­skie Gra­nie (www.chrzescijanskiegranie.pl). Sta­cjo­nar­nie od 15 stycz­nia w go­dzi­nach pra­cy skle­pu oraz go­dzi­nę przed kon­cer­tem w dniu wy­da­rze­nia.

Wa­len­tyn­ki 2018 w Do­brym Miej­scu – pro­gram:
19:00 – 20:20 / kon­cert New­Born Trio Mał­go­rza­ty Hu­tek
20:30 – 22:00 / Wa­len­tyn­ko­wa rand­ka (słod­ki po­czę­stu­nek przy osob­nych sto­li­kach i na­stro­jo­wej mu­zy­ce) dla par. Spo­tka­nie z mał­żeń­stwem z Fun­da­cji Po­moc Ro­dzi­nie z Ło­mia­nek.

Po­dob­nie jak przed ro­kiem po kon­cer­cie od­bę­dzie się też wa­len­tyn­ko­wa rand­ka (UWAGA! Ilość miejsc ogra­ni­czo­na!) – bę­dzie to wspa­nia­ła oka­zja do mi­łej roz­mo­wy małżeńskiej/narzeczeńskiej. Kon­wer­sa­cję bę­dzie moż­na po­głę­bić, ko­rzy­sta­jąc z pro­po­zy­cji te­ma­tu za­pro­po­no­wa­ne­go przez mał­żeń­stwo z Fun­da­cji Po­moc Ro­dzi­nie z Ło­mia­nek. Bę­dą z na­mi pań­stwo An­na i Ce­za­ry Kru­po­wie.

Or­ga­ni­za­tor: Ka­to­lic­kie Cen­trum Kul­tu­ry DOBRE MIEJSCE (www.dobremiejsce.org)
Part­ne­rzy: Fun­da­cja Po­moc Ro­dzi­nie, Chrze­ści­jań­skie Gra­nie
Pa­tro­nat me­dial­ny nad wy­da­rze­niem ob­ję­ły: koncerTY.chrzescijanskiegranie.pl, kmdm.pl, Fun­da­cja „Chrze­ści­jań­skie Gra­nie”, Ra­dio Plus, Nie­dzie­la, Sa­lveTV, Wolnasobota.pl, Deon.pl, Tak Ro­dzi­nie, Dwu­ty­go­dnik DROGA, Klub Do­brej Mu­zy­ki – KDM.pl oraz Ra­dio Emaus.
Ca­te­ring za­pew­nia: Ka­prys Ku­cha­rza (www.kapryskucharza.pl)

ma­te­ria­ły prasowe/oprac. ag