Wakacyjny konkurs „Drogi” – „Tropiciele wakacyjnych przygód...”

Tro­pi­cie­le wa­ka­cyj­nych przy­gód”, czy­li fa­scy­nu­ją­ce, eks­cy­tu­ją­ce, nie­za­po­mnia­ne, od­lo­to­we przy­go­dy na Two­ich zdję­ciach!

Cze­ka­my na nie do 30 sierp­nia 2015 r. Atrak­cyj­ne na­gro­dy:

  • pły­ty z mu­zy­ką
  • gry plan­szo­we
  • ga­dże­ty chrze­ści­jań­skie (ko­szul­ki, no­te­sy)
  • ka­len­da­rze „Dro­gi” na rok 2016

konkurs_2015

Po­bierz: Re­gu­la­min kon­kur­su

Po­bierz: Formularz_zgłoszeniowy