Uwielbienie Warszawy 2015

Je­śli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie za­trzy­ma!” – po­nad ty­sięcz­ny tłum śpie­wał we czwar­tek – 16 kwiet­nia w ko­ście­le Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la w War­sza­wie. Uwiel­bie­nie War­sza­wy 2015 po raz dru­gi zgro­ma­dzi­ło miesz­kań­ców Sto­li­cy do wspól­ne­go ad­o­ro­wa­nia Je­zu­sa.

fot. Mateusz Stolarski
fot. Ma­te­usz Sto­lar­ski

Or­ga­ni­za­to­rzy chcie­li, aby wspól­no­ty i gru­py mu­zycz­ne z ca­łej War­sza­wy włą­czy­ły się w przy­go­to­wa­nie te­go wy­da­rze­nia, tak aby by­ło ono wy­ra­zem jed­no­ści chrześcijan.W czwart­ko­wy wie­czór za­gra­ło wie­le osób z róż­nych wspól­not war­szaw­skich i nie tyl­ko. Tak­że zna­ni mu­zy­cy sce­ny mu­zy­ki chrze­ści­jań­skiej – Klau­dia Gra­bek z ze­spo­łu Stro­naB, Magda.lena Frą­czek, któ­ra da­ła też świa­dec­two mi­ło­ści Bo­żej w jej ży­ciu, oraz Ma­riusz Ko­zic­ki z El Ca­mi­no.

Uwiel­bie­nie po­pro­wa­dził x. Do­mi­nik Chmie­lew­ski z Ło­mia­nek, któ­ry za­raz po świa­dec­twie Mag­dy Frą­czek i wy­sta­wie­niu Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu, za­pro­sił wszyst­kich bli­sko. Do pre­zbi­te­rium. Na za­koń­cze­nie bło­go­sła­wił wszyst­kich ze­bra­nych mon­stran­cją.

Ze­spół przy­go­to­wał wie­le pie­śni uwiel­bie­nio­wych, a wszyst­kie tek­sty by­ły wy­świe­tla­ne na ekra­nie, co po­zwo­li­ło wszyst­kim uczest­ni­czyć w mo­dli­twie śpie­wem. Nie za­bra­kło tak­że wy­ko­na­nia hym­nu Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży 2016 – „Bło­go­sła­wie­ni mi­ło­sier­ni”

Ro­bi­my ta­ki ma­ły eku­me­nizm we­wnątrz Ko­ścio­ła Ka­to­lic­kie­go. Chce­my być Jed­no i chce­my, że­by to by­ło wi­docz­ne. Łą­czy nas Je­den Bóg- naj­lep­szy fun­da­ment. Cho­ciaż każ­dy z nas ma in­ne do­świad­cze­nia to, kie­dy sta­je­my ra­zem, wspól­nie się mo­dląc jest mię­dzy na­mi jed­ność.” – mó­wi­ła przed uwiel­bie­niem Ada Go­du­row­ska z EPA – Ewa­ne­gli­za­cyj­ne­go Pro­jek­tu Ar­ty­stycz­ne­go. I moż­na dzi­siaj po­wie­dzieć, że ta jed­ność by­ła. Bo „je­śli nasz Bóg jest z na­mi, któż jest prze­ciw­ko nam?”.

Uwiel­bie­nie od­by­ło się w ra­mach przy­go­to­wań do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży 2016 oraz XXI Tar­gów Wy­daw­ców Ka­to­lic­kich.

Part­ne­rzy Uwiel­bie­nia: EPA – Ewan­ge­li­za­cyj­ny Pro­jekt Ar­ty­stycz­ny, Chrze­ści­jań­skie Gra­nie, Sto­wa­rzy­sze­nie Wy­daw­ców Ka­to­lic­kich, War­szaw­skie Biu­ro ŚDM 2016

Pa­tro­ni me­dial­ni: KMDM – Klub Mi­ło­śni­ków Do­brych Me­diów, Ty­go­dnik Idzie­my Go­spel Box, KSM War­szaw­ski, Ka­to­lic­kie Ra­dio Za­mość,bosko.pl, Ty­go­dnik Ka­to­lic­ki Nie­dzie­la, duchowy.pl