Uroczysta Inauguracja Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie

1 wrze­śnia 2018 ro­ku, od­bę­dzie się uro­czy­ste otwar­cie Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie – „Gwiaz­dy Nie­po­ka­la­nej”. To jed­no z tyl­ko 12 mię­dzy­na­ro­do­wych ośrod­ków mo­dli­twy w in­ten­cji po­ko­ju, któ­re po­wsta­ją na świe­cie. Wier­ni, któ­rzy chcą być świad­ka­mi in­au­gu­ra­cji pol­skie­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój, mo­gą już re­je­stro­wać się na uro­czy­stość, na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.kaplica.niepokalanow.pl

Świa­to­we Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie jest czę­ścią wiel­kie­go dzie­ła utwo­rze­nia na wszyst­kich kon­ty­nen­tach, mię­dzy­na­ro­do­wych cen­trów (tzw. 12 Gwiazd w Ko­ro­nie Ma­ryi Kró­lo­wej Po­ko­ju), w któ­rych przed Naj­święt­szym Sa­kra­men­tem bę­dzie trwa­ła nie­usta­ją­ca mo­dli­twa w in­ten­cji po­ko­ju. Oł­ta­rze Ad­o­ra­cji do Ka­plic Po­ko­ju w każ­dym Cen­trum są bło­go­sła­wio­ne przez Oj­ca Świę­te­go. Do­tych­czas po­wsta­ło sześć Świa­to­wych Cen­trów Mo­dli­twy o Po­kój: Be­tle­jem w Izra­elu, Me­dju­go­rie w Bo­śni i Her­ce­go­wi­nie, Ozior­no­je w Ka­zach­sta­nie, Ja­mu­su­kro na Wy­brze­żu Ko­ści Sło­nio­wej, Na­my­ang w Ko­rei Płd. i Ki­be­ho w Rwan­dzie. Siód­me Cen­trum po­wsta­je w Da­gu­pan na Fi­li­pi­nach, a ósme w Nie­po­ka­la­no­wie.

- „Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich wier­nych z kra­ju i za­gra­ni­cy, aby w tym wy­jąt­ko­wym dniu by­li z na­mi w Nie­po­ka­la­no­wie. To dla nas nie­zwy­kły czas, któ­ry chce­my z Wa­mi wspól­nie prze­żyć. Z jed­nej stro­ny, jest to urze­czy­wist­nie­nie pra­gnień św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go, za­ło­ży­cie­la Nie­po­ka­la­no­wa, któ­ry chciał, aby w na­szej Ba­zy­li­ce od­by­wa­ła się wie­czy­sta ad­o­ra­cja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu. Z dru­giej zaś stro­ny, po­przez Nie­po­ka­la­nów, Pol­ska do­łą­cza do gro­na wy­bra­nych kra­jów, z któ­rych po­pły­ną sło­wa mo­dli­twy o po­kój na ca­ły świat.” – mó­wi o. An­drzej Są­sia­dek OFM­Conv pro­boszcz pa­ra­fii Nie­po­ka­la­ne­go Po­czę­cia NMP w Nie­po­ka­la­no­wie.

Piel­grzy­mi z Pol­ski i z za­gra­ni­cy, któ­rzy chcą przy­je­chać do Nie­po­ka­la­no­wa i uczest­ni­czyć w in­au­gu­ra­cji Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój, mo­gą za­re­je­stro­wać się na stro­nie www.kaplica.niepokalanow.pl, przez za­kład­kę „Uro­czy­stość In­au­gu­ra­cji”. Na spe­cjal­nie opra­co­wa­nej pod­stro­nie, znaj­du­ją się dwa for­mu­la­rze umoż­li­wia­ją­ce re­je­stra­cje grup piel­grzy­mów oraz osób in­dy­wi­du­al­nych. Re­je­stra­cja bę­dzie ak­tyw­na do wy­czer­pa­nia miejsc (po­nad 10 ty­się­cy). Na pod­stro­nie re­je­stra­cyj­nej znaj­du­ją się tak­że in­for­ma­cje or­ga­ni­za­cyj­ne przy­dat­ne dla piel­grzy­mów. Moż­na rów­nież po­brać ma­pę sek­to­rów i pro­gram uro­czy­sto­ści.

Po uro­czy­stej Mszy św. in­au­gu­ru­ją­cej pol­skie Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój, z udzia­łem naj­wyż­szych władz ko­ściel­nych i władz pań­stwo­wych, na­stą­pi po­świę­ce­nie Ka­pli­cy Wie­czy­stej Ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu. Na­stęp­nie, zo­sta­nie ona otwar­ta dla piel­grzy­mów i roz­pocz­nie się wie­czy­sta ad­o­ra­cja.

Uro­czy­stość In­au­gu­ra­cji Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie zo­sta­ła ob­ję­ta Pa­tro­na­tem Na­ro­do­wym Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej An­drze­ja Du­dy w Stu­le­cie Od­zy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy ob­ję­li tak­że: Je­go Eks­ce­len­cja Ksiądz Ar­cy­bi­skup Sta­ni­sław Gą­dec­ki, Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Je­go Emi­nen­cja Ksiądz Kar­dy­nał Ka­zi­mierz Nycz, Me­tro­po­li­ta War­szaw­ski, Oj­ciec Wie­sław Py­zio, Pro­win­cjał Oj­ców Fran­cisz­ka­nów Pro­win­cji Mat­ki Bo­żej Nie­po­ka­la­nej w Pol­sce oraz Oj­ciec Grze­gorz Ma­ria Szy­ma­nik, Gwar­dian Klasz­to­ru w Nie­po­ka­la­no­wie.

Wię­cej in­for­ma­cji: kaplica.niepokalanow.pl

 

mat. pra­so­we