Targi SACROEXPO 2015

papeteria_sacroexpo_pl_2015

Tar­gi Kiel­ce od 22 do 24 czerw­ca już po raz szes­na­sty bę­dą miej­scem Mię­dzy­na­ro­do­wej Wy­sta­wy Bu­dow­nic­twa i Wy­po­sa­że­nia Ko­ścio­łów, Sztu­ki Sa­kral­nej i De­wo­cjo­na­liów SACROEXPO, sku­pia­ją­cej każ­de­go ro­ku kil­ku­set wy­staw­ców z ca­łe­go świa­ta i pięć ty­się­cy zwie­dza­ją­cych.

To wy­da­rze­nie da­ją­ce moż­li­wość za­po­zna­nia się z naj­now­szy­mi tren­da­mi sztu­ki sa­kral­nej i de­wo­cjo­na­liów, wy­po­sa­że­nia ko­ścio­łów, no­wy­mi tech­ni­ka­mi w bu­dow­nic­twie sa­kral­nym oraz w dzie­dzi­nie kon­ser­wa­tor­skiej. Bo­gac­two wy­sta­wia­nych tu­taj eks­po­na­tów na­wią­zu­ją­ce rów­nież do tra­dy­cji, się­ga do no­wo­cze­snej sztu­ki sa­kral­nej. SACROEXPO to miej­sce wy­mia­ny do­świad­czeń w kształ­to­wa­niu wnętrz sa­kral­nych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem za­spo­ko­je­nia po­trzeb ludz­kich, od­wie­dza­ne przez księ­ży, ar­chi­tek­tów, hi­sto­ry­ków sztu­ki, pro­du­cen­tów wy­po­sa­że­nia świą­tyń, ra­dy pa­ra­fial­nych, go­spo­da­rzy obiek­tów sa­kral­nych oraz han­dlow­ców.

Wśród wie­lu wy­da­rzeń ta­kich jak warsz­ta­ty dla dzien­ni­ka­rzy ga­zet pa­ra­fial­nych, Sa­cro Expo Cup czy tych kul­tu­ral­nych, sku­pia­ją­cy kil­ku­set wy­ko­naw­ców Fe­sti­wal Pio­sen­ki Re­li­gij­nej, nie­zwy­kle waż­nym punk­tem SACROEXPO jest przy­zna­nie me­da­lu Pa­pie­skiej Ra­dy ds. Kul­tu­ry „Per Ar­tem ad Deum” …przez sztu­kę do Boga…Targi Kiel­ce to je­dy­ne na świe­cie miej­sce, w któ­rym przy­zna­wa­ne jest to wy­jąt­ko­we wy­róż­nie­nie. W tym ro­ku me­dal tra­fi po raz je­de­na­sty w rę­ce tych, któ­rzy swo­ją sztu­ką zbli­ża­ją lu­dzi do sa­crum. Kon­kurs ma cha­rak­ter otwar­ty – jest ad­re­so­wa­ny do osób, in­sty­tu­cji i firm, któ­rych do­ro­bek wy­bit­nie przy­czy­nia się do roz­wo­ju kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej, kształ­tu­jąc oso­bo­wo­ści w sfe­rze du­cho­wo­ści.

W po­czet do­tych­cza­so­wych lau­re­atów wcho­dzą ta­cy ar­ty­ści jak Le­szek Mą­dzik, Krzysz­tof Za­nus­si, Woj­ciech Ki­lar, Sta­ni­sław Sło­ni­na, En­nio Mor­ri­co­ne, Ste­fan Stu­li­grosz czy Sta­ni­sław Ro­dziń­ski, Ma­rio Bot­ta. W tym ro­ku Me­da­lem wy­róż­nie­ni zo­sta­li pro­fe­sor Krzysz­tof Pen­de­rec­ki, pro­fe­sor Win­cen­ty Kuć­ma i nie­miec­kie wy­daw­nic­two Her­der. Kar­dy­nał Gian­fran­co Ra­va­si, prze­wod­ni­czą­cy Ka­pi­tu­ły Kon­kur­so­wej przy­chy­lił się do wnio­sku or­ga­ni­za­to­rów – od trzech lat kon­kurs ma ran­gę mię­dzy­na­ro­do­wą – zgło­sze­nia kan­dy­da­tów i firm na­pły­wa­ją z ca­łe­go świa­ta. Wy­da­rze­nie to przy­bli­ża ar­ty­stycz­ne do­ko­na­nia i naj­now­sze ten­den­cje we współ­cze­snej sztu­ce sa­kral­nej, pro­mu­ją wy­róż­nia­ją­cych się ar­ty­stów, prze­zna­czo­ne są dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną za­po­znać się z no­wy­mi, ory­gi­nal­ny­mi do­ko­na­nia­mi ar­ty­stycz­ny­mi i róż­no­rod­ny­mi for­ma­mi twór­czo­ści i włą­czyć w eku­me­nicz­ny dia­log kul­tu­ro­wy.

IMG_5034IMG_8445