Strumienie wody żywej

Czło­wie­ko­wi spra­gnio­ne­mu zba­wie­nia, Je­zus w Ewan­ge­lii przed­sta­wia się ja­ko źró­dło, z któ­re­go moż­na za­czerp­nąć, ska­łę, z któ­rej za spra­wą Oj­ca wy­try­sku­ją stru­mie­nie wo­dy ży­wej dla tych wszyst­kich, któ­rzy w Nie­go wie­rzą (por. J 7, 38).

Wraz z tym pro­roc­twem, ogło­szo­nym pu­blicz­nie w Je­ro­zo­li­mie, Je­zus za­po­wia­da dar Du­cha Świę­te­go, któ­ry otrzy­ma­ją Je­go ucznio­wie po Je­go uwiel­bie­niu, czy­li po Je­go śmier­ci i zmar­twych­wsta­niu (por. w. 39). Duch Świę­ty jest du­szą Ko­ścio­ła. On da­je ży­cie, roz­bu­dza róż­ne cha­ry­zma­ty wzbo­ga­ca­ją­ce lud Bo­ży, a przede wszyst­kim two­rzy jed­ność wśród wie­rzą­cych: z wie­lu two­rzy jed­no cia­ło, cia­ło Chry­stu­sa. Ca­łe ży­cie i mi­sja Ko­ścio­ła za­le­ży od Du­cha Świę­te­go; On do­ko­nu­je wszyst­kie­go.

(…) Im bar­dziej po­zwo­li­my się po­kor­nie pro­wa­dzić Du­cho­wi Pań­skie­mu na na­szej dro­dze wia­ry i ży­cia bra­ter­skie­go, tym bar­dziej bę­dzie­my prze­zwy­cię­żać nie­po­ro­zu­mie­nia i spo­ry, po­dzia­ły i kon­tro­wer­sje oraz sta­nie­my się wia­ry­god­nym zna­kiem jed­no­ści i po­ko­ju. Wia­ry­god­ny znak, że Pan zmar­twych­wstał, że ży­je.

(…) Bra­cia i sio­stry, skie­ruj­my na­szą myśl ku Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­nie, Świę­tej Mat­ce Bo­żej. Wraz Nią, któ­ra w Wie­czer­ni­ku mo­dli­ła się z apo­sto­ła­mi w ocze­ki­wa­niu Pięć­dzie­siąt­ni­cy, pro­śmy Pa­na, aby ze­słał swe­go Du­cha Świę­te­go do na­szych serc i uczy­nił nas świad­ka­mi je­go Ewan­ge­lii na ca­łym świe­cie. Amen!

 

Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek

Wa­ty­kan, 30.11.2014 r.