Spot promujący ŚDM Kraków 2016 – już jest!

7 tys. ki­lo­me­trów, 4 kra­je Eu­ro­py, set­ki ki­lo­gra­mów no­wo­cze­sne­go sprzę­tu, kil­ku­set mło­dych lu­dzi, 20-oso­bo­wa eki­pa fil­mo­wa i... dwóch pa­pie­ży. Tak w licz­bach moż­na pod­su­mo­wać spot pro­mo­cyj­ny, któ­ry ma za­chę­cić mło­dzież na ca­łym świe­cie do udzia­łu w Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie w 2016 r.
Fa­bu­ła spo­tu oprócz pro­mo­cji ŚDM, Kra­ko­wa oraz Ma­ło­pol­ski, nie­sie w so­bie rów­nież bi­blij­ne na­wią­za­nie do ry­ba­ka, któ­ry wy­ru­sza na „po­łów dusz”. Sa­mo­chód Pa­pie­ża to sym­bo­licz­na „Bar­ka Mi­ło­sier­dzia”, na któ­rej po­kła­dzie znaj­dzie się miej­sce dla każ­de­go (nie ma żad­nych ogra­ni­czeń), i któ­ra w 2016 ro­ku za­ko­twi­czy w Ma­ło­pol­sce w „por­cie Kra­ków”.
W fil­mie, oprócz mło­dzie­ży, wy­stą­pi­li m.in. żan­dar­mi wa­ty­kań­scy a na pla­nie po­ja­wił się sa­mo­chód Re­nault 4 z prze­ło­mu lat 80/90, ta­ki sam ja­ki w 2013 ro­ku Pa­pież Fran­ci­szek otrzy­mał w da­rze od wło­skie­go księ­dza Ren­zo Zoc­ca (sta­ry wy­słu­żo­ny po­jazd) – tym mo­de­lem Re­naul­ta kar­dy­nał Ber­go­glio jeź­dził oso­bi­ście po ca­łej die­ce­zji Bu­enos Aires. W spo­cie sa­mo­chód po­sia­da ta­ką sa­mą, wa­ty­kań­ską re­je­stra­cję, ja­ki­mi ozna­cza­ne są sa­mo­cho­dy pa­pie­skie – SCV 1.
Spot pro­mo­cyj­ny krę­co­no m.in. w Pa­ry­żu, Bar­ce­lo­nie, Rzy­mie, Wa­ty­ka­nie, Pa­lia­no, Val di Fu­nes. Zdję­cia za­koń­czy­ły się bra­wu­ro­wą sce­ną fi­na­ło­wą na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie.
7 tys. ki­lo­me­trów, 4 kra­je Eu­ro­py, set­ki ki­lo­gra­mów no­wo­cze­sne­go sprzę­tu, kil­ku­set mło­dych lu­dzi, 20-oso­bo­wa eki­pa fil­mo­wa i... dwóch pa­pie­ży. Tak w licz­bach moż­na pod­su­mo­wać spot pro­mo­cyj­ny, któ­ry ma za­chę­cić mło­dzież na ca­łym świe­cie do udzia­łu w Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie w 2016 r.
Fa­bu­ła spo­tu oprócz pro­mo­cji ŚDM, Kra­ko­wa oraz Ma­ło­pol­ski, nie­sie w so­bie rów­nież bi­blij­ne na­wią­za­nie do ry­ba­ka, któ­ry wy­ru­sza na „po­łów dusz”. Sa­mo­chód Pa­pie­ża to sym­bo­licz­na „Bar­ka Mi­ło­sier­dzia”, na któ­rej po­kła­dzie znaj­dzie się miej­sce dla każ­de­go (nie ma żad­nych ogra­ni­czeń), i któ­ra w 2016 ro­ku za­ko­twi­czy w Ma­ło­pol­sce w „por­cie Kra­ków”.

W fil­mie, oprócz mło­dzie­ży, wy­stą­pi­li m.in. żan­dar­mi wa­ty­kań­scy a na pla­nie po­ja­wił się sa­mo­chód Re­nault 4 z prze­ło­mu lat 80/90, ta­ki sam ja­ki w 2013 ro­ku Pa­pież Fran­ci­szek otrzy­mał w da­rze od wło­skie­go księ­dza Ren­zo Zoc­ca (sta­ry wy­słu­żo­ny po­jazd) – tym mo­de­lem Re­naul­ta kar­dy­nał Ber­go­glio jeź­dził oso­bi­ście po ca­łej die­ce­zji Bu­enos Aires. W spo­cie sa­mo­chód po­sia­da ta­ką sa­mą, wa­ty­kań­ską re­je­stra­cję, ja­ki­mi ozna­cza­ne są sa­mo­cho­dy pa­pie­skie – SCV 1.
Spot pro­mo­cyj­ny krę­co­no m.in. w Pa­ry­żu, Bar­ce­lo­nie, Rzy­mie, Wa­ty­ka­nie, Pa­lia­no, Val di Fu­nes. Zdję­cia za­koń­czy­ły się bra­wu­ro­wą sce­ną fi­na­ło­wą na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie.
Naj­więk­szym pro­ble­mem by­ło uzy­ska­nie nie­zbęd­nych ze­zwo­leń na re­ali­za­cję zdjęć w po­szcze­gól­nych mia­stach oraz w ple­ne­rach wiej­skich, czę­ścio­we lub cał­ko­wi­te wy­łą­cze­nie na po­trze­by zdjęć ulic w cen­trach miast czy trans­port po ca­łej Eu­ro­pie „pa­pie­skiej” re­nów­ki. W Bar­ce­lo­nie pod­czas re­ali­za­cji zdjęć, po­li­cja hisz­pań­ska za­trzy­ma­ła pod ka­te­drą Sa­gra­da Fa­mi­glia „pa­pie­skie Re­nault” i chcia­ła wle­pić man­da­ty mło­dym lu­dziom z fla­ga­mi oraz „pa­pie­żo­wi” za… brak za­pię­tych pa­sów.
Re­ali­za­to­ra­mi kli­pu pt. „Mi­ło­sier­dzie bez gra­nic” są Ko­mi­tet Or­ga­ni­za­cyj­ny ŚDM Kra­ków 2016, Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry, Mia­sto Kra­ków i Wo­je­wódz­two Ma­ło­pol­skie.
Pro­du­cen­tem wy­ko­naw­czym spo­tu jest TBA Gro­up. Re­ży­se­rem jest Prze­my­sław Re­ichel a au­to­ra­mi sce­na­riu­sza Prze­my­sław Hau­ser, Ar­tu­ro Ma­ri i Prze­my­sław Re­ichel.
Pod­kład mu­zycz­ny spo­tu sta­no­wi an­giel­ska wer­sja hym­nu ŚDM2016 „Bło­go­sła­wie­ni mi­ło­sier­ni” z aran­ża­cją zdy­na­mi­zo­wa­ną na po­trze­by ścież­ki dźwię­ko­wej.
Pre­mie­ra spo­tu od­bę­dzie się na an­te­nie TVP 1, w głów­nym wy­da­niu „Wia­do­mo­ści”, godz. 19.30 – 10 paź­dzier­ni­ka (so­bo­ta).
oprac. Zo­fia Świer­czyń­ska

- Re­ali­za­cja spo­tu ob­fi­to­wa­ła w wie­le nie­spo­dzie­wa­nych sy­tu­acji – mó­wi Jo­an­na Za­jąc z Sek­to­ra Pro­mo­cji KO ŚDM Kra­ków 2016 – Pod­czas zdjęć w Wa­ty­ka­nie nasz sa­mo­chód wie­lo­krot­nie prze­jeż­dżał obok Ho­te­lu Św. Mar­ty, gdzie miesz­ka pa­pież Fran­ci­szek. Gwar­dia Szwaj­car­ska nie wie­dzia­ła, że Re­nault 4 z re­je­stra­cją SCV1 jest ko­pią pa­pie­skie­go po­jaz­du. Gwar­dzi­ści wsz­czę­li alarm przez krót­ko­fa­lów­ki z in­for­ma­cją, że Pa­pież wy­mknął się nie­po­strze­że­nie z do­mu i gdzieś wy­jeż­dża. Sy­tu­ację do­pie­ro uspo­ko­iła in­ter­wen­cja Żan­dar­me­rii Wa­ty­kań­skiej, wta­jem­ni­czo­nej w ca­łą spra­wę.
Naj­więk­szym pro­ble­mem by­ło uzy­ska­nie nie­zbęd­nych ze­zwo­leń na re­ali­za­cję zdjęć w po­szcze­gól­nych mia­stach oraz w ple­ne­rach wiej­skich, czę­ścio­we lub cał­ko­wi­te wy­łą­cze­nie na po­trze­by zdjęć ulic w cen­trach miast czy trans­port po ca­łej Eu­ro­pie „pa­pie­skiej” re­nów­ki. W Bar­ce­lo­nie pod­czas re­ali­za­cji zdjęć, po­li­cja hisz­pań­ska za­trzy­ma­ła pod ka­te­drą Sa­gra­da Fa­mi­glia „pa­pie­skie Re­nault” i chcia­ła wle­pić man­da­ty mło­dym lu­dziom z fla­ga­mi oraz „pa­pie­żo­wi” za… brak za­pię­tych pa­sów.
Re­ali­za­to­ra­mi kli­pu pt. „Mi­ło­sier­dzie bez gra­nic” są Ko­mi­tet Or­ga­ni­za­cyj­ny ŚDM Kra­ków 2016, Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry, Mia­sto Kra­ków i Wo­je­wódz­two Ma­ło­pol­skie.
Pro­du­cen­tem wy­ko­naw­czym spo­tu jest TBA Gro­up. Re­ży­se­rem jest Prze­my­sław Re­ichel a au­to­ra­mi sce­na­riu­sza Prze­my­sław Hau­ser, Ar­tu­ro Ma­ri i Prze­my­sław Re­ichel.
Pod­kład mu­zycz­ny spo­tu sta­no­wi an­giel­ska wer­sja hym­nu ŚDM2016 „Bło­go­sła­wie­ni mi­ło­sier­ni” z aran­ża­cją zdy­na­mi­zo­wa­ną na po­trze­by ścież­ki dźwię­ko­wej.

oprac. Zo­fia Świer­czyń­ska

źró­dło: www.krakow2016.com