Sens wiary w świecie

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry!

Chciał­bym się wraz z wa­mi za­sta­no­wić nad spra­wą za­sad­ni­czą: czym jest wia­ra? (…) Dziś, wraz z tak wie­lu ozna­ka­mi do­bra, roz­ra­sta się wo­kół nas pew­na du­cho­wa pu­sty­nia. Nie­raz z pew­nych wy­da­rzeń, o któ­rych każ­de­go dnia je­ste­śmy in­for­mo­wa­ni, moż­na od­nieść wra­że­nie, że świat nie zmie­rza do bu­do­wa­nia wspól­no­ty co­raz bar­dziej bra­ter­skiej i po­ko­jo­wej; sa­me idee po­stę­pu i do­bro­by­tu uka­zu­ją swe cie­nie. (…) Wzra­sta licz­ba lu­dzi zdez­o­rien­to­wa­nych, po­szu­ku­ją­cych wyj­ścia po­za wy­łącz­nie ho­ry­zon­tal­ną wi­zję rze­czy­wi­sto­ści, go­to­wych uwie­rzyć do­kład­nie we wszyst­ko. W tym kon­tek­ście wy­ła­nia­ją się pew­ne py­ta­nia za­sad­ni­cze, któ­re są o wie­le bar­dziej kon­kret­ne, niż to się wy­da­je na pierw­szy rzut oka: ja­ki jest sens ży­cia? Czy dla czło­wie­ka ist­nie­je ja­kaś przy­szłość, przy­szłość dla nas i na­stęp­nych po­ko­leń? Jak ukie­run­ko­wać na­sze swo­bod­ne wy­bo­ry, aby ży­cie za­koń­czy­ło się do­brze i szczę­śli­wie? (…) Wia­ra nie jest zwy­kłą in­te­lek­tu­al­ną zgo­dą czło­wie­ka na szcze­gól­ne praw­dy do­ty­czą­ce Bo­ga; jest ak­tem, po­przez któ­ry swo­bod­nie po­wie­rzam się Bo­gu, któ­ry jest Oj­cem i mnie ko­cha; jest po­słu­szeń­stwem, da­ją­cym mi na­dzie­ję i uf­ność. Rzecz ja­sna to po­słu­szeń­stwo Bo­gu nie jest po­zba­wio­ne tre­ści: wraz z nim uświa­da­mia­my so­bie, że sam Bóg uka­zał się nam w Chry­stu­sie, ob­ja­wił swo­je ob­li­cze i stał się rze­czy­wi­ście bli­skim wo­bec każ­de­go z nas.

Co wię­cej, Bóg ob­ja­wił, że Je­go mi­łość wo­bec czło­wie­ka, wzglę­dem każ­de­go z nas jest bez mia­ry: na Krzy­żu Je­zus z Na­za­re­tu, Syn Bo­ży, któ­ry stał czło­wie­kiem uka­zu­je nam w naj­ja­śniej­szy spo­sób, jak da­le­ko po­su­wa się ta mi­łość – aż do da­ru z sie­bie, aż do cał­ko­wi­tej ofia­ry. Wraz z ta­jem­ni­cą śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa Bóg zstę­pu­je aż do głę­bi na­sze­go czło­wie­czeń­stwa, aby je Je­mu przy­wró­cić, aby je wznieść do Je­go wy­so­ko­ści. Wia­ra jest uwie­rze­niem w tę mi­łość Bo­ga, któ­ra nie słab­nie w ob­li­czu nie­go­dzi­wo­ści czło­wie­ka, w ob­li­czu zła i śmier­ci, ale jest zdol­na do prze­kształ­ca­nia wszel­kiej for­my znie­wo­le­nia, da­jąc moż­li­wość zba­wie­nia. (…)

 

Oj­ciec Świę­ty Be­ne­dykt XVI

Wa­ty­kan, 24.10.2012 r.