Rozstrzygnięto etapy diecezjalne XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

We wto­rek 26 kwiet­nia br. na po­zio­mie każ­dej z pol­skich die­ce­zji od­by­ły się ko­lej­ne eta­py XX Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Wie­dzy Bi­blij­nej. Przy­stą­pi­li do nich ucznio­wie z bli­sko 1400 szkół po­nad­gim­na­zjal­nych w ca­łym kra­ju.

940x788_1_Post_fb

W eta­pach die­ce­zjal­nych Kon­kur­su Bi­blij­ne­go wzię­li udział re­pre­zen­tan­ci szkół po­nad­gim­na­zjal­nych, w któ­rych wcze­śniej, 15 mar­ca br., zo­sta­ły prze­pro­wa­dzo­ne eli­mi­na­cje szkol­ne. Na ich pod­sta­wie, spo­śród pra­wie 30 000 mło­dych, wy­ło­nio­no tro­je naj­lep­szych przed­sta­wi­cie­li każ­dej pla­ców­ki, któ­rzy spo­tka­li się na szcze­blach swo­ich die­ce­zji, by ry­wa­li­zo­wać o awans do fi­na­łu i zdo­być in­dek­sy na wyż­sze uczel­nie oraz za­gra­nicz­ne piel­grzym­ki, bę­dą­ce na­gro­da­mi głów­ny­mi.

Na for­mu­łę te­go eta­pu zło­ży­ła się część pi­sem­na i ust­na. Naj­pierw uczest­ni­cy przy­stą­pi­li do te­stu skła­da­ją­ce­go się z 45 py­tań. Za­gad­nie­nia do­ty­czy­ły te­go­rocz­ne­go za­kre­su me­ry­to­rycz­ne­go, czy­li Pie­śni nad pie­śnia­mi, Ewan­ge­lii wg św. Ma­te­usza i Li­stu do Efe­zjan. Na roz­wią­za­nie ca­ło­ści mło­dzi bi­bli­ści mie­li 45 mi­nut. Ar­kusz py­tań był jed­no­li­ty dla wszyst­kich die­ce­zji, po­dob­nie jak sys­tem oce­ny – opra­co­wa­ny wcze­śniej przez spe­cjal­nie po­wo­ła­ną ko­mi­sję pod kie­run­kiem bi­bli­sty ks. prof. dr. hab. Mi­ro­sła­wa Wró­bla (KUL). Naj­le­piej przy­go­to­wa­nym uczest­ni­kom nie spra­wi­ły trud­no­ści szcze­gó­ło­we py­ta­nia, jak na przy­kład, do­ty­czą­ce moż­li­wych okre­sów po­wsta­nia Pie­śni nad pie­śnia­mi, al­bo czy­ją cór­ką by­ła ko­bie­ta o imie­niu Tir­sa, na co od­po­wiedź znaj­du­je­my w tej sa­mej księ­dze.

Nad prze­bie­giem eta­pów w die­ce­zjach czu­wał sztab kil­ku­dzie­się­ciu ko­or­dy­na­to­rów z Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia „Ci­vi­tas Chri­stia­na”. Ich tro­ską jest nie tyl­ko pra­wi­dło­we prze­pro­wa­dze­nie eli­mi­na­cji, ale rów­nież za­dba­nie, by mło­dzi przy tej oka­zji mo­gli do­świad­czyć spo­tka­nia z ży­wym Sło­wem, któ­rym jest Chry­stus. Dla­te­go tej czę­ści kon­kur­su to­wa­rzy­szą Msze świę­te czy na­bo­żeń­stwa Bo­że­go sło­wa. Eta­pom die­ce­zjal­nym pa­tro­nu­ją pa­ste­rze po­szcze­gól­nych die­ce­zji, zaś ca­ły kon­kurs oto­czył swo­im bło­go­sła­wień­stwem Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek, pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Po­lak i prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski abp Sta­ni­sław Gą­dec­ki.

Z oka­zji ju­bi­le­uszu kon­kur­su mło­dzi przy­go­to­wu­ją tak­że spe­cjal­ny dar dla pa­pie­ża Fran­cisz­ka. Bę­dzie to prze­pi­sa­na wła­sno­ręcz­nie przez uczest­ni­ków treść ad­hor­ta­cji apo­stol­skiej Evan­ge­lii gau­dium (pol. Ra­dość Ewan­ge­lii). Każ­da z die­ce­zji przy­go­to­wu­je na spe­cjal­nym ma­te­ria­le po­szcze­gól­ne frag­men­ty, któ­re na­stęp­nie zo­sta­ną po­łą­czo­ne w jed­ną, 300-me­tro­wą ca­łość. Two­rze­nie te­go nie­zwy­kłe­go dzie­ła od­by­wa się przy oka­zji warsz­ta­tów bi­blij­nych zwią­za­nych z kon­kur­sem, a w wie­lu die­ce­zjach sta­no­wi­ło tak­że ele­ment pro­gra­mów eta­pów die­ce­zjal­nych. – Po­przez ten ory­gi­nal­ny i pra­co­chłon­ny dar, na­si uczest­ni­cy chcą wy­ra­zić nie tyl­ko wdzięcz­ność za pa­pie­skie bło­go­sła­wień­stwo, ale rów­nież oka­zać swo­je przy­wią­za­nie do oso­by Oj­ca Świę­te­go i je­go na­ucza­nia. Nie­przy­pad­ko­wy jest rów­nież wy­bór tre­ści, o gło­sze­niu Ewan­ge­lii w dzi­siej­szym świe­cie – zwra­ca uwa­gę Be­ata Ze­mbrzyc­ka, kra­jo­wa ko­or­dy­na­tor kon­kur­su. W spe­cjal­nym li­ście, któ­ry or­ga­ni­za­to­rzy otrzy­ma­li ze Sto­li­cy Apo­stol­skiej czy­ta­my, że „Je­go Świą­to­bli­wość ży­czy, by ko­lej­ne eta­py te­go wy­da­rze­nia: szkol­ny, die­ce­zjal­ny, ogól­no­pol­ski by­ły dla wszyst­kich oka­zją do ob­co­wa­nia z Pi­smem Świę­tym, spo­tka­nia z Chry­stu­sem i do­świad­cze­nia Je­go przy­jaź­ni”. Oj­ciec Świę­ty ży­czy rów­nież, aby ten „czas Bo­żej ry­wa­li­za­cji ob­fi­to­wał głę­bią prze­żyć re­li­gij­nych, bo­gac­twem prze­my­śleń, sku­pie­niem, zdo­by­wa­ną wie­dzą i ewan­ge­licz­nym en­tu­zja­zmem” – czy­ta­my w li­ście.

Jed­ną z form na­gród dla troj­ga naj­lep­szych z każ­dej die­ce­zji jest moż­li­wość bez­płat­ne­go udzia­łu, wraz ze swy­mi ka­te­che­ta­mi, w dwu­dnio­wym IX Ogól­no­pol­skim Spo­tka­niu Mło­dych z Bi­blią na Ja­snej Gó­rze. Te­go­rocz­ny zjazd od­bę­dzie się 12 i 13 ma­ja br., a je­go te­ma­ty­ka bę­dzie sta­no­wi­ła przy­go­to­wa­nie do fi­na­łu kon­kur­su. W pro­gra­mie po­ja­wią się też ak­cen­ty na­wią­zu­ją­ce wprost do Ro­ku Mi­ło­sier­dzia i Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, m.in. przej­ście przez ja­sno­gór­ską Bra­mę Mi­ło­sier­dzia czy przy­po­mnie­nie spo­tka­nia, ja­kie w 1991 r. od­był na Ja­snej Gó­rze z mło­dy­mi ca­łe­go świa­ta pa­pież Jan Pa­weł II. Da­ta 13 ma­ja jest zwią­za­na z cu­dow­nym oca­le­niem ży­cia te­go świę­te­go, dla­te­go mło­dzi bę­dą mie­li oka­zję do mo­dli­twy przy nie­zwy­kłej re­li­kwii, ja­ką sta­no­wi prze­strze­lo­ny pas pa­pie­skiej su­tan­ny – nie­my świa­dek tra­gicz­ne­go wy­da­rze­nia z rzym­skie­go Pla­cu Świę­te­go Pio­tra, z 1981 ro­ku.

Fi­nał 20. edy­cji Kon­kur­su Bi­blij­ne­go za­pla­no­wa­no na 6–7 czerw­ca br. w Nie­po­ka­la­no­wie. Weź­mie w nich udział tro­je przed­sta­wi­cie­li każ­dej die­ce­zji, wy­ło­nio­nych w ra­mach eta­pów die­ce­zjal­nych. Naj­lep­si ma­ją szan­sę na zdo­by­cie in­dek­sów upraw­nia­ją­cych do pod­ję­cia stu­diów w wie­lu re­no­mo­wa­nych uczel­niach wyż­szych, bez eg­za­mi­nów wstęp­nych, na kil­ku­na­stu kie­run­kach, ta­kich jak: teo­lo­gia i fi­lo­zo­fia, ale rów­nież po­li­to­lo­gia, dzien­ni­kar­stwo, so­cjo­lo­gia czy ita­lia­ni­sty­ka. Lau­re­aci wraz z ka­te­che­ta­mi uda­dzą się tak­że na piel­grzym­ki do Zie­mi Świę­tej, Rzy­mu i Wil­na. Or­ga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Wie­dzy Bi­blij­nej jest Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie „Ci­vi­tas Chri­stia­na”.

 

Mar­cin Klu­czyń­ski