Pielgrzym pokoju

12 lu­te­go 2018 r. ru­szył I etap XIV edy­cji  Kon­kur­su Pa­pie­skie­go pod ha­słem „Jan Pa­weł II – Piel­grzym po­ko­ju”. Głów­nym te­ma­tem kon­kur­su jest sze­ro­ko ro­zu­mia­ny „po­kój”, za­rów­no ten oso­bi­sty, jak na­ro­do­wy i świa­to­wy oraz idee pro­mo­wa­ne przez Ja­na Paw­ła II: so­li­dar­ność spo­łecz­na, mą­drze ro­zu­mia­ny pa­trio­tyzm oraz głę­bo­kie po­jed­na­nie mię­dzy ludź­mi i mię­dzy na­ro­da­mi.

Kon­kurs Pa­pie­ski, or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję „In­sty­tut Ter­tio Mil­len­nio” prze­zna­czo­ny jest dla uczniów wszyst­kich ty­pów szkół po­nad­pod­sta­wo­wych (po­nad­gim­na­zjal­nych). Co ro­ku bie­rze w nim udział kil­ka ty­się­cy osób z ca­łej Pol­ski.

Głów­ną na­gro­dą dla zwy­cięz­ców każ­de­go z dzie­wię­ciu re­gio­nów Pol­ski jest wy­jaz Rzy­mu oraz in­dek­sy na kie­run­ki fi­lo­zo­fia i teo­lo­gia na wy­bra­nych pol­skich uczel­niach: Ka­to­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lu­bel­skim Pa­pie­skim Wy­dzia­le Teo­lo­gicz­nym we Wro­cła­wiu, Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go, Uni­wer­sy­te­cie Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w To­ru­niu, Uni­wer­sy­te­cie Pa­pie­skim Ja­na Paw­ła II w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. W tym ro­ku na­gro­dę spe­cjal­ną ufun­do­wa­ła tak­że Mał­żon­ka Pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Aga­ta Korn­hau­ser-Du­da. Dla fi­na­li­stów prze­wi­dzia­ne są tak­że licz­ne na­gro­dy książ­ko­we.

Aby wziąć udział w kon­kur­sie wy­star­czy za­re­je­stro­wać się ja­ko uczest­nik na stro­nie: konkurspapieski.pl oraz roz­wią­zać krót­ki test on­li­ne. Na to za­da­nie uczest­ni­cy ma­ją czas do 11 mar­ca. Wszy­scy ucznio­wie, któ­rzy od­po­wie­dzą po­praw­nie na po­nad po­ło­wę z 20 za­da­nych py­tań za­kwa­li­fi­ku­ją się do eta­pu dru­gie­go, któ­ry prze­pro­wa­dzo­ny bę­dzie 19 mar­ca 2018 ro­ku. W tym sa­mym cza­sie wszy­scy uczest­ni­cy roz­wią­żą trud­ny test wie­lo­krot­ne­go wy­bo­ru. Oso­by, któ­re przej­dą do trze­cie­go eta­pu kon­kur­so­wych zma­gań do­sta­ną ko­le­je za­da­nie – na­pi­sa­nie ese­ju na je­den z po­da­nych przez or­ga­ni­za­to­rów te­ma­tów. Naj­lep­si bę­dą przy­go­to­wy­wać się do wy­stą­pień pu­blicz­nych, uczyć sztu­ki ar­gu­men­ta­cji i lo­gicz­ne­go my­śle­nia, by osta­tecz­nie bro­nić swo­jej pra­cy na re­gio­nal­nych fi­na­łach kon­kur­su, któ­re od­bę­dą się  19 ma­ja 2018 ro­ku w dzie­wię­ciu mia­stach: Gdań­sku, Kra­ko­wie, Ka­to­wi­cach, Lu­bli­nie, Ło­dzi, Po­zna­niu, To­ru­niu, War­sza­wie i Wro­cła­wiu.

mat. pra­so­we