Parafia dla młodych

Czy przy pa­ra­fii mo­że dziać się coś cie­ka­we­go? Czy jest co­kol­wiek, w co mógł­byś chcieć się za­an­ga­żo­wać? Je­śli uwa­żasz, że nie, to praw­do­po­dob­nie ni­gdy nie pró­bo­wa­łeś się o tym prze­ko­nać.

W za­sa­dzie przy każ­dej pa­ra­fii ist­nie­je (je­śli tak nie jest, to za­dbaj o to, aby tak się sta­ło) bar­dzo wie­le ini­cja­tyw, któ­re są de­dy­ko­wa­ne wła­śnie lu­dziom mło­dym.

Na­wet je­śli zda­rzy­ło­by się, że jest ina­czej, to nic nie stoi na prze­szko­dzie, abyś sam wy­szedł z ini­cja­ty­wą – nie wszyst­ko, co dzie­je się przy pa­ra­fii, mu­si wy­cho­dzić od pro­bosz­cza czy ra­dy pa­ra­fial­nej. Pa­ra­fia, do któ­rej na­le­żysz, to tak­że two­ja wspól­no­ta, na któ­rej funk­cjo­no­wa­nie mo­żesz mieć wpływ, je­śli tyl­ko chcesz. My­ślisz, że pro­boszcz się nie zgo­dzi? Za­miast my­śleć, spró­buj. Po pierw­sze do­wiedz się do­kład­nie, ja­kie gru­py już dzia­ła­ją.

foto_01-01_12-2014

Módl się z in­ny­mi!

Bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że przy two­jej pa­ra­fii zbie­ra się gru­pa oa­zo­wa – Ru­chu Świa­tło-Ży­cie, Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży lub jesz­cze ja­kaś in­na wspól­no­ta, któ­ra swo­ją opie­ką ota­cza lu­dzi mło­dych. Każ­da pa­ra­fia da­je rów­nież moż­li­wość po­słu­gi­wa­nia w służ­bie li­tur­gicz­nej, ale to nie je­dy­ne for­my przy­pa­ra­fial­nych ini­cja­tyw dla mło­dych.

Po­ma­gaj!

Moż­li­we, że już w tym mo­men­cie mo­żesz za­an­ga­żo­wać się rów­nież w wo­lon­ta­riat dzia­ła­ją­cy przy two­jej pa­ra­fii. Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż czy Ca­ri­tas to nie je­dy­na or­ga­ni­za­cje za­pew­nia­ją­ce hu­ma­ni­tar­ną po­moc, któ­re czę­sto dzia­ła­ją wła­śnie przy pa­ra­fiach i chęt­nie ko­rzy­sta­ją z po­mo­cy mło­dych wo­lon­ta­riu­szy. Cza­sem te­go ro­dza­ju dzia­łal­ność w róż­nych pla­ców­kach jest za­pew­nia­na bez po­śred­nic­twa żad­nej kon­kret­nej or­ga­ni­za­cji, ale wy­cho­dzi wprost z ini­cja­ty­wy wier­nych. Je­śli je­steś w sta­nie zor­ga­ni­zo­wać kil­ka osób, któ­re chcia­ły­by po­móc, mo­żesz śmia­ło za­ofe­ro­wać swo­ja po­moc np. dla do­mu dziec­ka lub ho­spi­cjum. Cza­sem nie trze­ba szu­kać da­le­ko, z pew­no­ścią rów­nież na te­re­nie two­jej pa­ra­fii znaj­dzie się wie­le osób star­szych czy ubo­gich, któ­re po­trze­bu­ją po­mo­cy al­bo po pro­stu to­wa­rzy­stwa.

Rusz się!

Je­śli lu­bisz ak­tyw­nie spę­dzać wol­ny czas, nie za­po­mi­na­jąc przy tym o Pa­nu Bo­gu, to za­sta­nów się po­waż­nie nad przy­łą­cze­niem się do gru­py piel­grzym­ko­wej czy tu­ry­stycz­nej. Je­śli ta­ka nie ist­nie­je, za­sta­nów się nad za­ło­że­niem gru­py lu­dzi, któ­ra przy two­jej pa­ra­fii spo­ty­ka­ła­by się re­gu­lar­nie i or­ga­ni­zo­wa­ła wspól­ne piel­grzym­ki i wy­jaz­dy, spa­ce­ry, raj­dy, spo­tka­nia for­ma­cyj­ne, po­ka­zy zdjęć z po­dró­ży.

Przy wie­lu pol­skich pa­ra­fiach dzia­ła­ją rów­nież dru­ży­ny spor­to­we, w róż­nych dys­cy­pli­nach, ale to jesz­cze nie wszyst­ko…

Roz­wi­jaj pa­sje!

Klu­by dys­ku­syj­ne i za­in­te­re­so­wań – to ko­lej­na bar­dzo cie­ka­wa for­ma ak­tyw­no­ści pa­ra­fian przy wie­lu ko­ścio­łach w Pol­sce. Wier­ni – bar­dzo czę­sto mło­dzi – spo­ty­ka­ją się wspól­nie na pre­lek­cjach in­te­re­su­ją­cych ich fil­mów, or­ga­ni­zu­ją spo­tka­nia i wy­kła­dy, za­pra­sza­ją go­ści, urzą­dza­ją dys­ku­sje na in­te­re­su­ją­ce ich te­ma­ty. Po­pu­lar­ne są też przy pa­ra­fial­ne ko­ła te­atral­ne, któ­re przy­go­to­wu­ją i wy­sta­wia­ją czę­sto bar­dzo pięk­ne i po­ru­sza­ją­ce pan­to­mi­my i mi­ste­ria.

Po­da­ne tu­taj przy­kła­dy to tyl­ko kil­ka wy­bra­nych z dłu­giej li­sty te­go, co ist­nie­je lub mo­że ist­nieć przy pa­ra­fii, do któ­rej na­le­żysz. W głów­nej mie­rze to za­le­ży od cie­bie, war­to so­bie uświa­do­mić, że to, jak funk­cjo­nu­je wspól­no­ta, któ­rej je­steś człon­kiem, to też two­ja spra­wa. Za­an­ga­żo­wa­nie osób świec­kich, tak­że mło­dych w dzia­łal­ność pa­ra­fii zwięk­sza się co­raz bar­dziej, a księ­ża chęt­nie ko­rzy­sta­ją z do­brych po­my­słów i cie­ka­wych ini­cja­tyw swo­ich pa­ra­fian. War­to spró­bo­wać!

 

Ka­ro­li­na Po­lak