Gospel na Skałce

Przy klasz­to­rze Oj­ców Pau­li­nów w Kra­ko­wie już nie­ba­wem roz­le­gną się dźwię­ki Go­spel na Skałce. Wy­da­rze­nie po raz trze­ci zjed­no­czy miej­sco­we chó­ry go­spel i sta­nie się mu­zycz­ną ucztą dla pu­blicz­no­ści.

Nie­dziel­ne po­po­łu­dnie – 28 ma­ja – wy­peł­ni ra­do­sny śpiew dzie­się­ciu ze­spo­łów ze­bra­nych na jed­nej sce­nie. Kon­cert ten to efekt trzech dni wspól­nej pra­cy chó­rzy­stów i dy­ry­gen­tów. Warsz­ta­ty po­pro­wa­dzą cha­ry­zma­tycz­ni li­de­rzy – Ge­rald T. Smith i Alek­san­dra Sla­wik, któ­rzy za­in­spi­ru­ją chó­rzy­stów nie tyl­ko swo­im kunsz­tem, ale i pa­sją two­rze­nia dla Bo­ga. Kon­cert Go­spel na Skał­ce wy­wo­dzi się z Go­spel Ci­ty (cy­klicz­nej im­pre­zy łą­czą­cej kra­kow­skie chó­ry go­spel), a dzię­ki go­ścin­no­ści oj­ców pau­li­nów na­bie­ra no­we­go zna­cze­nia i sym­bo­li­ki.

Wspól­ny kon­cert to czas ce­le­bra­cji obiet­ni­cy Sło­wa, któ­re jest opar­te na ska­le. Każ­dy z wy­stę­pu­ją­cych chó­rów (Kra­ków Go­spel Cho­ir, De­ocen­tri­Ci­ty, Chór Grodz­ka Go­spel, Joy­ful Vo­ice, Sal­trom Go­spel Cho­ir, Chór Go­spel­Se­nior, Mi­stral Go­spel Cho­ir, Go­spel Vo­ice Cho­ir, Soul’n’Voices, Mło­dzie­żo­wy Chór Go­spel) ma wie­lo­let­nią tra­dy­cję, a to je­dy­na oka­zja, by usły­szeć je wszyst­kie ra­zem.

Kon­cert od­bę­dzie się 28 ma­ja 2017 o go­dzi­nie 15.00 na Oł­ta­rzu Trzech Ty­siąc­le­ci klasz­to­ru OO. Pau­li­nów, przy uli­cy Ska­łecz­nej 15 w Kra­ko­wie. Wstęp wol­ny.

 

 

gospel_na_skalce-2017_graf_do_sieci

mat. pra­so­we