Nie możemy milczeć o tym, co widzieliśmy

Re­pre­sje wo­bec chrze­ści­jan ko­ja­rzą się ra­czej z po­chod­nia­mi Ne­ro­na i Ko­lo­seum peł­nym lwów niż współ­cze­sny­mi prze­ja­wa­mi agre­sji i nie­to­le­ran­cji. Sa­ma nie­to­le­ran­cja ko­ja­rzo­na jest głów­nie z ak­ta­mi do­ko­ny­wa­ny­mi wo­bec mniej­szo­ści – jak się jed­nak oka­zu­je, dys­kry­mi­na­cja mo­że ra­nić tak­że gru­py sta­no­wią­ce zde­cy­do­wa­ną więk­szość spo­łe­czeń­stwa. Jed­nak brak sza­cun­ku wo­bec chrze­ści­jan w Eu­ro­pie, któ­ra pod zna­kiem krzy­ża roz­wi­ja­ła się przez dłu­gie stu­le­cia, jest dziś fak­tem.

Dys­kry­mi­na­cja chrze­ści­jan przy­bie­ra obec­nie roz­ma­ite for­my, od wan­da­li­zmu, wła­mań i pod­pa­leń, przez nie­to­le­ran­cję ze stron in­nych re­li­gii i biu­ro­kra­cji, po ogra­ni­cza­nie wol­no­ści sło­wa, zgro­ma­dzeń i praw ro­dzi­ciel­skich. W la­tach 1992–1996 w Nor­we­gii do­szło do po­nad 50 prób pod­pa­leń za­byt­ko­wych drew­nia­nych ko­ścio­łów słu­po­wych, a 18 świą­tyń zo­sta­ło do­szczęt­nie znisz­czo­nych. Tym­cza­sem wciąż moż­na tam ku­pić tzw. kir­ke­brann, czy­li czar­ne świecz­ki w kształ­cie ko­ścio­ła, dzię­ki któ­rym – jak gło­si re­kla­ma – „mo­żesz speł­nić swo­je black­me­ta­lo­we fan­ta­zjeˮ.

foto_01-02_15-16-2014

Po­ni­żej znaj­du­ją się wy­bra­ne frag­men­ty z ra­por­tu nie­za­leż­nej au­striac­kiej or­ga­ni­za­cji Ob­se­rva­to­ry on In­to­le­ran­ce and Di­scri­mi­na­tion aga­inst Chri­stians in Eu­ro­pe (Ob­ser­wa­to­rium nie­to­le­ran­cji i dys­kry­mi­na­cji chrze­ści­jan w Eu­ro­pie) na rok 2013, oraz przy­pa­dek z ro­ku 2014. Ob­ser­wa­to­rium ma sie­dzi­bę we Wied­niu i udo­stęp­nia wy­ni­ki swo­ich ba­dań na stro­nie in­ter­ne­to­wej (www.intoleranceagainstchristians.eu).

Sty­czeń 2013, Wiel­ka Bry­ta­nia:

W szpi­ta­lu w Exe­ter ad­mi­ni­stra­cja za­ka­za­ła pie­lę­gniar­ce no­sze­nia krzy­ży­ka na szyi, któ­ry to­wa­rzy­szył jej co­dzien­nie przez 30 lat pra­cy za­wo­do­wej. Ko­bie­ta od­mó­wi­ła, po czym od­wo­ła­ła się do od­po­wied­niej in­stan­cji, po­wo­łu­jąc się na przy­słu­gu­ją­ce mu­zuł­man­kom przy­zwo­le­nie no­sze­nia hi­dża­bu (stro­ju na­ka­za­ne­go przez pra­wo re­li­gij­ne), jed­nak ta ar­gu­men­ta­cja zo­sta­ła od­rzu­co­na. Try­bu­nał Pra­cy uznał de­cy­zję ad­mi­ni­stra­cji szpi­ta­la za „nie­no­szą­cą prze­ja­wów dys­kry­mi­na­cji”, ja­ko że dłu­gość łań­cusz­ka nie speł­nia­ła wy­mo­gów BHP.

Ma­rzec 2013, Wło­chy:

Do ko­ścio­ła św. Ty­mo­te­usza w Ter­mo­li nad Ad­ria­ty­kiem we­szło dwóch mło­dych męż­czyzn uda­ją­cych wier­nych. Kie­dy zo­sta­li sa­mi w świą­ty­ni, ukra­dli ho­stie i po­świę­co­ne przed­mio­ty z ta­ber­na­ku­lum, uprzed­nio do­ko­naw­szy nad ni­mi świę­to­krad­czych czy­nów. Sta­ło się to 21 mar­ca, co po­kry­wa się w sa­ta­ni­stycz­nym ka­len­da­rzu z „dru­gą no­cą sa­ba­tu”.

Kwie­cień 2013, Wło­chy:

W no­cy z Wiel­kiej So­bo­ty na Wiel­ką Nie­dzie­lę na dzie­dziń­cu ko­ścio­ła San­ta Ma­ria As­sun­ta w Ca­or­so w pół­noc­nych Wło­szech po­ja­wi­ło się graf­fi­ti przed­sta­wia­ją­ce sa­ta­ni­stycz­ne pen­ta­gra­my, wo­kół któ­rych po­usta­wia­no czer­wo­ne świe­ce. Zna­le­zio­no tak­że przy­bi­tą do drzwi ho­stię, opa­trzo­ną na­pi­sem „Ani­ma­te va­cu­um” (czy­li „pu­sta du­szaˮ).

Kwie­cień 2013, Wiel­ka Bry­ta­nia:

Nick Wil­liam­son, chrze­ści­jań­ski wła­ści­ciel dru­kar­ni w Ir­lan­dii Pół­noc­nej od­mó­wił dru­ku ma­ga­zy­nu o te­ma­ty­ce ho­mo­sek­su­al­nej, za co gro­żo­no mu po­zwa­niem do są­du. Tłu­ma­czy on, że wy­ko­na­nie te­go zle­ce­nia by­ło­by nie­zgod­ne z je­go wia­rą. Jed­nak­że re­dak­tor cza­so­pi­sma My­Gay­Zi­ne, Dan­ny Ton­ner, skon­tak­to­wał się już z rad­cą praw­nym i wniósł spra­wę do Ko­mi­sji Rów­no­ści Ir­lan­dii Pół­noc­nej.

Maj 2013, Szwe­cja:

Zgo­da ro­dzi­ców nie jest wy­ma­ga­na pod­czas po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji o prze­pro­wa­dze­niu abor­cji przez nie­let­nich. Roz­głos zdo­by­ła spra­wa je­de­na­sto­let­niej dziew­czyn­ki, któ­ra bez zgo­dy ro­dzi­ców pod­da­ła się dwóm za­bie­gom prze­rwa­nia cią­ży w krót­kim od­stę­pie cza­su. Par­la­men­tar­ny Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich stwier­dził, że spra­wa za­szła za da­le­ko: „To oczy­wi­ste, że dziec­ko w tym wie­ku (11 lat) nie jest na ty­le doj­rza­łe, by sa­mo­dziel­nie roz­wa­żyć kon­se­kwen­cje abor­cji”.

Wrze­sień 2013, Niem­cy:

Po­li­ty­cy ber­liń­skiej dziel­ni­cy Kreu­zberg za­ka­za­li świę­to­wa­nia Bo­że­go Na­ro­dze­nia w miej­scach pu­blicz­nych i na dro­gach, jak rów­nież umiesz­cza­nia tam de­ko­ra­cji czy or­ga­ni­za­cji jar­mar­ków świą­tecz­nych, aby nie dys­kry­mi­no­wać mu­zuł­mań­skiej mniej­szo­ści. Cho­in­ki moż­na bę­dzie usta­wiać je­dy­nie w miej­scach wy­zna­czo­nych przez wła­dze.

Paź­dzier­nik 2013, Hisz­pa­nia:

W ka­to­lic­kiej ba­zy­li­ce ka­te­dral­nej Nu­estra Se­ño­ra del Pi­lar w Sa­ra­gos­sie pod­ło­żo­no bom­bę – eks­plo­do­wa­ła mię­dzy or­ga­na­mi a rzę­da­mi ła­wek. Po­li­cja ewa­ku­owa­ła ko­ściół i po­ło­żo­ny przed nim plac. Lo­kal­ne źró­dła po­dej­rze­wa­ją eks­tre­mi­stycz­ną gru­pę le­wi­co­wą o zor­ga­ni­zo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie ata­ku. Te przy­pusz­cze­nia po­twier­dza graf­fi­ti na po­bli­skim mu­rze, przed­sta­wia­ją­ce za­kry­tą po­stać trzy­ma­ją­cą bom­bę oraz na­pis „To na­sza ofia­ra”. Był to pierw­szy atak na ba­zy­li­kę w Sa­ra­gos­sie od cza­sów hisz­pań­skiej woj­ny do­mo­wej.

Li­sto­pad 2013, Niem­cy:

Chrze­ści­jań­ski pro­test prze­ciw­ko dys­kry­mi­na­cji chrze­ści­jan w Ko­lo­nii zo­stał prze­rwa­ny przez gru­pę mu­zuł­ma­nów. Wy­krzy­ki­wa­li oni ob­raź­li­we ko­men­ta­rze wo­bec uczest­ni­ków pro­te­stu, uszko­dzi­li tak­że mi­kro­fo­ny i gło­śni­ki. Kil­ka osób zo­sta­ło za­ata­ko­wa­nych i po­bi­tych. Po­li­cja przez dłu­gi czas nie re­ago­wa­ła, na­ra­ża­jąc uczest­ni­ków na szko­dy – wkro­czy­ła do­pie­ro po agre­sji wo­bec ka­me­rzy­sty.

Gru­dzień 2013, Fran­cja:

Na pro­fi­lu fa­ce­bo­oko­wym gru­py fe­mi­ni­stycz­nej Fe­men Fran­ce ja­ko wy­raz pro­te­stu prze­ciw­ko chrze­ści­jań­skim kam­pa­niom pro-li­fe po­ja­wił się ko­mu­ni­kat „Znieść na­ro­dzi­ny Je­zu­sa”. Do wia­do­mo­ści za­łą­czo­no zdję­cie przed­sta­wia­ją­ce ak­ty­wist­ki Fe­men pod­czas hap­pe­nin­gu przed ka­te­drą Ma­drid w Pa­ry­żu. Jed­na z nich, prze­bra­na na wzór Ma­ryi, klę­cza­ła to­pless przed wej­ściem do ka­te­dry, krzy­cząc pro­abor­cyj­ne ha­sła, pod­czas gdy dwie in­ne wy­le­wa­ły bu­tel­ki pły­nu przy­po­mi­na­ją­ce­go krew na chod­nik do­oko­ła. Ak­cja zwią­za­na by­ła z ob­ra­da­mi par­la­men­tu w Hisz­pa­nii, któ­ry te­go dnia miał za­de­cy­do­wać o de­le­ga­li­za­cji abor­cji w tym kra­ju.

Lu­ty 2014, Hisz­pa­nia:

Gru­pa trzy­dzie­stu mło­dych ak­ty­wi­stów wtar­gnę­ła do ko­ścio­ła San Mi­qu­el de Pal­ma na Ma­jor­ce pod­czas od­pra­wia­nia Mszy Świę­tej, nio­sąc ze so­bą trans­pa­rent z na­pi­sem „Ró­żań­ce precz od na­szych jaj­ni­ków” i krzy­cząc pro­abor­cyj­ne ha­sła. Był to pro­test wo­bec zmian praw­nych do­ty­czą­cych de­le­ga­li­za­cji abor­cji.

Ra­port wy­mie­nia tak­że m.in.: „De­ka­pi­ta­cję fi­gu­ry Ma­ryi w Ba­ri”, „Atak na ar­cy­bi­sku­pa Bruk­se­li, An­dre Le­onar­da”, „An­ty­chrze­ści­jań­ski in­cy­dent pod­czas pro­ce­sji Bo­że­go Cia­ła w Lyonie”, „Pró­bę usu­nię­cia Bo­ga z hym­nu na­ro­do­we­go Szwaj­ca­rii”, „Na­pad uzbro­jo­nych męż­czyzn na klasz­tor w Au­strii” oraz „Wtar­gnię­cie na­giej ko­bie­ty na głów­ny oł­tarz ka­te­dry w Ko­lo­nii pod­czas ce­le­bra­cji bo­żo­na­ro­dze­nio­wej Mszy Świę­tej”. Cał­ko­wi­ta licz­ba przy­pad­ków opi­sa­nych w ra­por­cie to 241 prze­ja­wów wan­da­li­zmu, nie­to­le­ran­cji i ogra­ni­cza­nia wol­no­ści oso­bi­stej, zaś na stro­nie or­ga­ni­za­cji moż­na od­na­leźć do­ku­men­ta­cję po­nad 1300 spraw.

Przy­pad­ki nie­to­le­ran­cji wo­bec chrze­ści­jan i bra­ku sza­cun­ku dla wia­ry do­ty­czą tak­że Pol­ski – wy­star­czy wspo­mnieć pod­pa­le­nie za­byt­ko­we­go drew­nia­ne­go ko­ścio­ła na kra­kow­skiej Wo­li Ju­stow­skiej, czy też kra­dzie­że do­ko­ny­wa­ne na spo­rą ska­lę w be­skidz­kich cer­kwiach. W ten spo­sób ze świą­ty­ni w Ba­łu­cian­ce na Pod­kar­pa­ciu zgi­nę­ły dwie iko­ny przed­sta­wia­ją­ce Mat­kę Bo­żą, a iko­no­stas w Tu­rzań­sku po­zba­wio­no dwu­na­stu prazd­ni­ków, czy­li ikon przed­sta­wia­ją­cych naj­waż­niej­sze świę­ta ro­ku li­tur­gicz­ne­go.

Zgod­nie ze sło­wa­mi pa­pie­ża Fran­cisz­ka, któ­re wy­po­wie­dział w ho­mi­lii 6 kwiet­nia 2013 ro­ku, „Chrze­ści­ja­nie są prze­śla­do­wa­ni za swo­ją wia­rę. W nie­któ­rych kra­jach cze­ka ich ka­ra za sam fakt no­sze­nia krzy­ża. Dziś, w dwu­dzie­stym pierw­szym wie­ku, nasz Ko­ściół jest Ko­ścio­łem mę­czen­ni­ków, tych, któ­rzy po­wta­rza­ją za Pio­trem i Ja­nem: »Nie mo­że­my mil­czeć o tym, co wi­dzie­li­śmy«. To wła­śnie da­je nam si­łę, si­łę po­trzeb­ną do da­wa­nia świa­dec­twa ży­cia i wia­ry, da­rów, któ­re otrzy­ma­li­śmy, któ­re każ­dy czło­wiek do­stał od Bo­gaˮ.

 

Oprac. MS

Na pod­sta­wie Re­port 2013 on In­to­le­ran­ce aga­inst Chri­stians in Eu­ro­pe