Nie lękajcie się waszej młodości

Roz­po­wszech­nio­na kul­tu­ra rze­czy ulot­nych, któ­ra przy­pi­su­je war­tość te­mu, co ma po­zór pięk­na i co spra­wia przy­jem­ność, chcia­ła­by, aby­ście uwie­rzy­li, że aby być szczę­śli­wym, na­le­ży usu­nąć krzyż. Ja­ko ide­ał przed­sta­wio­ny by­wa ła­twy suk­ces, szyb­ka ka­rie­ra, płcio­wość ode­rwa­na od po­czu­cia od­po­wie­dzial­no­ści, wresz­cie eg­zy­sten­cja na­sta­wio­na na wła­sną afir­ma­cję, czę­sto­kroć bez po­sza­no­wa­nia in­nych. Otwórz­cie więc sze­ro­ko oczy, dro­dzy mło­dzi: to nie jest dro­ga, któ­ra pro­wa­dzi do ży­cia, lecz ścież­ka, któ­ra grzęź­nie w śmier­ci”. Orę­dzie na XVI Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży, 2001 r.

Nie lę­kaj­cie się wa­szej mło­do­ści i wa­szych głę­bo­kich pra­gnień szczę­ścia, praw­dy, pięk­na i trwa­łej mi­ło­ści! Mó­wi się cza­sem, że spo­łe­czeń­stwo boi się owych po­tęż­nych pra­gnień mło­dzie­ży, że się ich bo­icie tak­że i wy sa­mi. Nie lę­kaj­cie się!”. Wa­ty­kan, 8 grud­nia 1984 r.

Od­sła­nia się ta­ki wła­śnie pro­fil i kształt owe­go bo­gac­twa, któ­rym jest sa­ma mło­dość. Jest to bo­gac­two od­kry­wa­nia, a za­ra­zem pla­no­wa­nia, wy­bie­ra­nia, prze­wi­dy­wa­nia i po­dej­mo­wa­nia pierw­szych wła­snych de­cy­zji, któ­re ma­ją zna­cze­nie dla przy­szło­ści w wy­mia­rze ści­śle oso­bo­wym ludz­kiej eg­zy­sten­cji. (…) Czy to bo­gac­two, ja­kim jest mło­dość, ma od­wo­dzić czło­wie­ka od Chry­stu­sa?”. List apo­stol­ski Pa­ra­ti sem­per z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ro­ku Mło­dych, Wa­ty­kan, 31 mar­ca 1985 r.

Wa­sze po­wo­ła­nia i za­wo­dy są róż­ne. Mu­si­cie do­brze roz­wa­żyć, w ja­kim sto­sun­ku – na każ­dej z tych dróg – po­zo­sta­je »bar­dziej być« do »wię­cej mieć«. Ale ni­gdy sa­mo »wię­cej mieć« nie mo­że zwy­cię­żyć. Bo wte­dy czło­wiek mo­że prze­grać rzecz naj­cen­niej­szą: swo­je czło­wie­czeń­stwo, swo­je su­mie­nie, swo­ją god­ność. To wszyst­ko, co sta­no­wi też per­spek­ty­wę ży­cia wiecz­ne­go”. Ho­mi­lia skie­ro­wa­na do mło­dzie­ży zgro­ma­dzo­nej na We­ster­plat­te, Gdańsk, 12 czerw­ca 1987 r.

 

bł. Jan Pa­weł II