Maturzysto! Daj się duchowo zaadoptować!

Ucz się, módl i ufaj” – prze­ko­nu­ją oj­co­wie, bra­cia i kle­ry­cy z za­ko­nu pi­ja­rów, któ­rzy w in­ten­cji te­go­rocz­nych ma­tu­rzy­stów bę­dą się mo­dlić od 4 do 29 ma­ja. Ru­sza czwar­ta edy­cja Du­cho­wej Ad­op­cji Ma­tu­rzy­stów (DAM).

Du­cho­wa Ad­op­cja Ma­tu­rzy­stów za­in­au­gu­ro­wa­na zo­sta­nie 4 ma­ja, czy­li w dniu pierw­sze­go pi­sem­ne­go eg­za­mi­nu doj­rza­ło­ści. W tym dniu w ka­pli­cy se­mi­na­rium za­ko­nu pi­ja­rów w Kra­ko­wie spra­wo­wa­na bę­dzie Msza św. w in­ten­cji abi­tu­rien­tów. Póź­niej przez ko­lej­ne dni trwa­nia ust­nych i pi­sem­nych zma­gań uczniów – aż do 29 ma­ja – co­dzien­nie o godz. 15.00 od­ma­wia­na bę­dzie Ko­ron­ka do Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go, mo­dli­twa do Du­cha Świę­te­go oraz mo­dli­twy o do­bre wy­bo­ry w ży­ciu i o po­wo­ła­nia.

Mo­dli­twa już ma swo­je owo­ce. Zda­łam ma­te­ma­ty­kę, któ­rej naj­bar­dziej się oba­wia­łam i pro­szę o mo­dli­twę przez na­stęp­ne dni” – pi­sa­ła w ubie­głym ro­ku Ma­ry­sia. W po­dob­nym to­nie re­ago­wa­ła Ewa: „To by­ło świet­ne do­świad­cze­nie czuć nad so­bą skrzy­dła Wa­szej mo­dli­twy! Bar­dzo dzię­ku­ję i jed­no­cze­śnie pro­szę o mo­dli­twę o do­bre wy­bo­ry w ży­ciu, bo w naj­bliż­szym cza­sie cze­ka mnie du­żo de­cy­zji i bar­dzo się te­go bo­ję”.

Ma­tu­rzy­sta, któ­ry chciał­by zo­stać ob­ję­ty du­cho­wą opie­ką, po­wi­nien zgło­sić ta­ką chęć przez uzu­peł­nie­nie szyb­kie­go for­mu­la­rza, któ­ry znaj­du­je się na: www.maturzysci.pijarzy.pl. Wy­star­czy wpi­sać imię, na­zwi­sko, miej­sco­wość, szko­łę i ad­res ma­ilo­wy.

My­śla­mi je­ste­śmy z Wa­mi pod­czas ma­tu­ry. Po­wo­dze­nia i niech Duch Świę­ty Wam to­wa­rzy­szy!” – mó­wią po­my­sło­daw­cy i czyn­ni uczest­ni­cy ak­cji z Za­ko­nu Szkół Po­boż­nych, któ­rzy przez czas trwa­nia DAM w ka­pli­cy pi­jar­skie­go se­mi­na­rium przy ul. Dziel­skie­go 1 w Kra­ko­wie bę­dę się mo­dlić za ma­tu­rzy­stów. Do du­cho­we­go wspar­cia mło­dzie­ży za­kon­ni­cy za­chę­ca­ją tak­że ro­dzi­ców, przy­ja­ciół i zna­jo­mych.

Na stro­nie in­ter­ne­to­wej DAM znaj­du­ją się pro­po­zy­cje mo­dlitw dla ma­tu­rzy­stów, a tak­że in­for­ma­cje o in­nych ini­cja­ty­wach dla mło­dzie­ży po­dej­mo­wa­nych przez pi­ja­rów (re­ko­lek­cje, obo­zy, me­dia po­wo­ła­nio­we, da­ne kon­tak­to­we do dusz­pa­ste­rzy).

W ubie­głym ro­ku du­cho­wo za­adop­to­wa­no bli­sko 6 tys. ma­tu­rzy­stów. Do te­go­rocz­nej edy­cji ak­cji zgło­si­ło się już bli­sko 1,2 tys. abi­tu­rien­tów.