Liga Mistrzów. Patroni do Bierzmowania

Li­ga Mi­strzów. Pa­tro­ni do Bierz­mo­wa­nia to pu­bli­ka­cja przy­go­to­wa­na przez re­dak­to­rów „Dro­gi”. Jej ce­lem jest po­moc w wy­bo­rze pa­tro­na, któ­ry od mo­men­tu przy­ję­cia sa­kra­men­tu doj­rza­ło­ści chrze­ści­jań­skiej bę­dzie nam to­wa­rzy­szył przez ca­łe ży­cie. Na 64 stro­nach znaj­dzie­cie 100 nie­cu­kier­ko­wych bio­gra­mów: 50 bło­go­sła­wio­nych i świę­tych ko­biet i ty­lu męż­czyzn. Nie­któ­rzy z nich zna­li Chry­stu­sa, in­ni ży­li w XX w. Jed­ni by­li grzecz­ny­mi i po­boż­ny­mi na­sto­lat­ka­mi, in­ni awan­tur­ni­ka­mi, ate­ista­mi, sek­cia­rza­mi (!) lub im­pre­zo­wa­li do wo­li... aż się na­wró­ci­li. Fa­scy­nu­ją­ca lek­tu­ra!

Za­mó­wie­nia:
tel. 12 431 07 24, prenumerata@droga.com.pl

Ce­ny:

  • od 1 do 9 egz. – 4 zł/szt.
  • od 10 do 49 egz. – 3 zł/szt.
  • od 50 do 99 egz. – 2,6 zł/szt.
  • po­wy­żej 100 egz. – 2,2 zł/szt.