Konferencja „Na­sto­latki 2.0 – mło­dzież a media”

W ra­mach ob­cho­dów 20-le­cia po­wsta­nia na­sze­go dwu­ty­go­dni­ka, 25 kwiet­nia or­ga­ni­zu­je­my w kra­kow­skich Ła­giew­ni­kach kon­fe­ren­cję o wpły­wie me­diów na na­sto­lat­ków, za­gro­że­niach i szan­sach ich do­bre­go wy­ko­rzy­sta­nia.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my. Szcze­gó­ły na stro­nie KONFERENCJA