Każdy z nas wezwany jest do mocnej wiary w Chrystusa

Dro­dzy bra­cia i sio­stry,

W Ewan­ge­lii (Mt 16,13–20) znaj­du­je­my słyn­ny frag­ment, cen­tral­ny w opi­sie św. Ma­te­usza, w któ­rym Szy­mon, w imie­niu Dwu­na­stu, wy­znał swo­ją wia­rę w Je­zu­sa ja­ko „Chry­stu­sa, Sy­na Bo­ga ży­we­go”. A Je­zus na­zy­wa Szy­mo­na „bło­go­sła­wio­nym” ze wzglę­du na je­go wia­rę, uzna­jąc w niej szcze­gól­ny dar Oj­ca, i mó­wi mu: „Ty je­steś Piotr (czy­li Ska­ła), i na tej Ska­le zbu­du­ję Ko­ściół mój”. (...) W Bi­blii ter­min „ska­ła”, od­no­si się do Bo­ga. Je­zus przy­pi­su­je go Szy­mo­no­wi, nie ze wzglę­du na je­go ludz­kie ce­chy czy za­słu­gi, ale ze wzglę­du na je­go au­ten­tycz­ną i moc­ną wia­rę, któ­ra po­cho­dzi z wy­so­ka. Je­zus od­czu­wa w swo­im ser­cu wiel­ką ra­dość, po­nie­waż roz­po­zna­je w Szy­mo­nie rę­kę Oj­ca, dzia­ła­nie Du­cha Świę­te­go.

Uzna­je, że Bóg Oj­ciec dał Szy­mo­no­wi wia­rę „nie­za­wod­ną”, na któ­rej On, Je­zus, bę­dzie mógł zbu­do­wać swój Ko­ściół, to zna­czy swo­ją wspól­no­tę, to zna­czy nas wszyst­kich. Za­my­słem Je­zu­sa jest po­wo­ła­nie do ży­cia swe­go Ko­ścio­ła, lu­du bu­do­wa­ne­go już nie na pod­sta­wie po­cho­dze­nia, ale na wie­rze, a mia­no­wi­cie re­la­cji z Nim sa­mym, re­la­cji mi­ło­ści i za­ufa­nia. (...) Bra­cia i sio­stry, to co wy­da­rzy­ło się w spo­sób wy­jąt­ko­wy w św. Pio­trze, dzie­je się tak­że w każ­dym chrze­ści­ja­ni­nie, któ­ry roz­wi­ja szcze­rą wia­rę w Je­zu­sa Chry­stu­sa, Sy­na Bo­ga ży­we­go.

Ewan­ge­lia wzy­wa do od­po­wie­dzi rów­nież każ­de­go z nas. Ja­ka jest two­ja wia­ra? Niech każ­dy da od­po­wiedź w swym ser­cu. Ja­ka jest two­ja wia­ra? Ja­ki­mi Pan znaj­du­je na­sze ser­ca? Czy jest to ser­ce moc­ne jak ska­ła, czy też ser­ce na pia­sku, to zna­czy wąt­pią­ce, po­dejrz­li­we, nie­do­wie­rza­ją­ce? War­to, aby­śmy dziś o tym po­my­śle­li.

Je­że­li Pan znaj­dzie w na­szym ser­cu wia­rę, nie po­wiem do­sko­na­łą, ale szcze­rą, wte­dy wi­dzi On tak­że w nas ży­we ka­mie­nie, któ­ry­mi moż­na zbu­do­wać Je­go wspól­no­tę. Ka­mie­niem pod­sta­wo­wym tej wspól­no­ty jest Chry­stus, ka­mie­niem wę­giel­nym i wy­jąt­ko­wym.

(...) Mó­dl­my się do Bo­ga za wsta­wien­nic­twem Dzie­wi­cy Ma­ryi, mó­dl­my się do Nie­go, aby ob­da­ro­wał nas ła­ską od­po­wie­dze­nia szcze­rym ser­cem: „Ty je­steś Chry­stus, Syn Bo­ga ży­we­go”. (...)

 

Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek,

Wa­ty­kan, 24.08.2014 r.