Jak się wybiera papieża?

Cum cla­ve”, czy­li pod klu­czem. „Conc­la­ve” ozna­cza więc za­mknię­te po­miesz­cze­nie. Ale też wy­bór pa­pie­ża, gdy kar­dy­na­ło­wie są od­cię­ci od świa­ta. Jak wy­bie­ra się pa­pie­ży i dla­cze­go jest to wy­da­rze­nie li­tur­gicz­ne?

Kon­sty­tu­cja apo­stol­ska Uni­ver­si Do­mi­ni­ci gre­gis za­wie­ra re­gu­ły wy­bo­ru pa­pie­ży. Jan Pa­weł II za­zna­czył w niej, że ma to cha­rak­ter sa­kral­ny. Kon­kla­we od­by­wa­ją się w Ka­pli­cy Syk­styń­skiej, gdzie, z jed­nej stro­ny „czyn­no­ści li­tur­gicz­ne do­brze łą­czą się z for­mal­no­ścia­mi praw­ny­mi”, a z dru­giej stro­ny „elek­to­rzy mo­gą le­piej przy­go­to­wać się du­cho­wo na przy­ję­cie we­wnętrz­nych po­ru­szeń Du­cha Świę­te­go”.

foto_01-02_20-2016

Or­ga­nem, któ­re­mu po­wie­rzo­no wy­bór pa­pie­ża jest ko­le­gium kar­dy­nal­skie. Pierw­sze gło­so­wa­nie po­prze­dza uro­czy­sta Msza św. wo­tyw­na pro eli­gen­do Pa­pa (w in­ten­cji wy­bo­ru pa­pie­ża) w Ba­zy­li­ce św. Pio­tra w Wa­ty­ka­nie. Po­tem kar­dy­na­ło­wie w uro­czy­stej pro­ce­sji, wzy­wa­jąc śpie­wem Ve­ni Cre­ator po­mo­cy Du­cha Świę­te­go, prze­cho­dzą do Ka­pli­cy Syk­styń­skiej. Po zło­że­niu przy­się­gi ko­le­gium od­ma­wia­ją spe­cjal­ną mo­dli­twę.

Każ­dy kar­dy­nał elek­tor po za­pi­sa­niu na kar­cie imie­nia kan­dy­da­ta na pa­pie­ża wrzu­ca ją do urny na oł­ta­rzu. Je­śli na żad­ne z imion nie pa­dły dwie trze­cie gło­sów, to za­rzą­dza się ko­lej­ne gło­so­wa­nia. Po trze­cim dniu gło­so­wań wy­bór za­wie­sza się na je­den dzień, aby kar­dy­na­ło­wie mie­li czas na mo­dli­twę, swo­bod­ną roz­mo­wę i me­dy­ta­cję.

O li­tur­gicz­nym cha­rak­te­rze te­go ak­tu świad­czy tak­że obec­ność Mi­strza Pa­pie­skich Ce­re­mo­nii Li­tur­gicz­nych, dwóch ce­re­mo­nia­rzy oraz pra­cow­ni­ków Za­kry­stii Pa­pie­skiej. W cza­sie wy­bo­ru pa­pie­ża kar­ty do gło­so­wa­nia przy­go­to­wu­ją i roz­dzie­la­ją wśród kar­dy­na­łów wła­śnie ce­re­mo­nia­rze, któ­rzy opusz­cza­ją ka­pli­cę na mo­ment gło­so­wa­nia. Po­wra­ca­ją, gdy gło­sy są już od­da­ne i po­li­czo­ne, aby spa­lić kar­ty do gło­so­wa­nia.

Po do­ko­na­niu wy­bo­ru Mistrz Pa­pie­skich Ce­re­mo­nii Li­tur­gicz­nych re­da­gu­je do­ku­ment do­ty­czą­cy przy­ję­cia wy­bo­ru przez no­we­go pa­pie­ża i ob­ra­ne­go przez nie­go imie­nia. Po­zo­sta­li kar­dy­na­ło­wie skła­da­ją Oj­cu Świę­te­mu wy­ra­zy czci i po­słu­szeń­stwa. Po czym no­wy pa­pież przed­sta­wia­ny jest Lu­do­wi Bo­że­mu i po raz pierw­szy udzie­la Bło­go­sła­wień­stwa Apo­stol­skie­go Urbi et Or­bi z bal­ko­nu Ba­zy­li­ki Wa­ty­kań­skiej.

 

Prze­mek Ra­dzyń­ski

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.